Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja

Šifra: 50856
ECTS: 10.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Danko Radić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Danko Radić - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Zoran Rukelj - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja je upoznati studente s temeljnim poljima fizike kondenzirane materije. Studenti gradivo trebaju usvojiti kvalitativno, na razini razumijevanja pojmova i veza među eksperimentalno opaženim pojavama, ali i kvantitativno usvajanjem matematičkog formalizma koji se koristi za opis i rješavanje problema. Nadalje, svaki student treba izraditi i javno obraniti seminarski rad na zadanu temu unutar sadržaja kolegija.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja, student će biti sposoban:
* pokazati temeljito poznavanje osnovnih područja fizike kondenzirane materije navedenih u Sadržaju predmeta, eksperimentalnih fenomena i modela vezanih uz iste;
* navesti osnovne teorijske modele u okviru fizike kondenzirane materije, opisati njihove postavke te izvesti predviđanja pojedinih modela (model difrakcije X-zraka na kristalu, model vibracija kristalne rešetke (fononi), modeliranje termodinamičkih svojstava kristalne rešetke, modeliranje interatomskih interakcija koje vode koheziji kristala, Sommerfeldov model metala - model slobodnog elektronskog plina i njegovih termodinamičkih svojstava, rješavanje Schrödingerove jednadžbe za elektron u periodičkom potencijalu i Blochov teorem u okviru računa smetnje, aproksimacija čvrste veze, Drudeov model električne vodljivosti, model magnetovodljivosti i Hallov efekt, model termalne vodljivosti kristala i Wiedemann-Franzov zakon, modeli dielektričnog odziva elektronskog plina, kristalne rešetke i atoma na vanjsko električno polje, model djelovanja masa u poluvodičima, modeli magnetizma u tvarima i to: Langevinov atomski dijamagnetizam i paramagnetizam, Weissova teorija feromagnetizma, Landauov dijamagnetizam i Paulijev paramagnetzam slobodnog elektronskog plina, feromagnetizam ineragirajućeg elektronskog plina, model elektron-elektron privlačenja izmjenom fonona i osnove BCS modela supravodljivosti);
* primijeniti postavke gore navedenih teorijskih modela pri rješavanju povezanih numeričkih primjera;
* dati pregled nad poljem kondenzirane materije u smislu kritičkog promišljanja usvojenih teorijskih modela i logičkog povezivanja uzročno povezanih pojava unutar različitih grana fizike kondenzirane materije
Samostalno osmisliti i javno prezentirati seminarski rad na zadanu temu iz područja fizike kondenzirane materije vezanog uz Sadržaj predmeta

SADRŽAJ PREDMETA:

1. tjedan: Kristalna struktura (uvodna riječ o FČS, klase simetrija kristala, direktni i impulsni prostor, fenomenološki i matematički opis difrakcije X-zraka na kristalu (Laueova and Braggova jednadžba), defekti u kristalima)
2.-3. tjedan: Dinamika kristalne rešetke (pojam i modeliranje mehaničkih vibracija kristalne rešetke s jednim i dva atoma u primitivnoj ćeliji kristala - fononi (akustički i optički), termodinamička i toplinska svojstva kristalne rešetke (Planckova raspodjela, Debyeva aproksimacija, gustoća stanja, toplinski kapacitet rešetke, Dulong-Petitov zakon), toplinsko širenje kristala)
4. tjedan: Međuatomske interakcije u kristalima (međuatomske interakcije koje vode koheziji kristala, pojam kohezivne energije, kovalentna veza, ionska veza, van der Waalsova veza, vodikova veza, metalna veza)
5. tjedan: Sommerfeldov model metala (pojam slobodnog elektronskog plina te njegova termodinamička i toplinska svojstva (Fermi-Diracova raspodjela, Fermijeva energija, Sommerfeldov razvoj, toplinski kapacitet elektronskog plina u metalu), termoelektronska emisija)
6.-7. tjedan: Elektron u periodičkom potencijalu (Schrödingerova jednadžba elektrona u periodičkom potencijalu, Blochov teorem, račun smetnje za degenerirana energijska stanja - elektronske energijske vrpce, pojam efektivne mase, aproksimacija čvrste veze, gutoća stanja i van Hoveovi singulariteti)
8.-9. tjedan: Električni i toplinski transport (Drudeov model električne vodljivosti, pojam relaksacijskog vremena, Matthiessenovo i Nordheimovo pravilo, fononski doprinos električnom otporu, Jouleova toplina, vodljivost u vremenski oscilirajućem električnom polju, vodljivost u magnetskom polju (tenzor magnetovodljivosti i Hallov efekt), termalna vodljivost i Wiedemann-Franzov zakon)
10.-11. tjedan: Dielektrični odziv (pojam odzivne funkcije i susceptibilnosti napose s obzirom na vanjsko električno polje, Maxwellove jednadžbe u mediju, "jellium model" i odziv elektronskog plina u statičkoj (Thomas-Fermijeva aproksimacija) i dinamičkoj (elektronska plazma) granici, odziv ionskih kristala i infracrvena apsorpcija (Clausius-Mossotti relacija, Lyddane-Sacks-Teller relacija, polaritoni), atomska polarizabilnost u dielektricima, indeks loma svjetlosti, susceptibilnost interagirajućeg sustava)
12. tjedan: Poluvodiči (pojam intrinsičnog i dopiranog poluvodiča, zakon djelovanja masa, elektronska i šupljinska vodljivost)
13.-14. tjedan: Magnetska svojstva tvari (pojam i porijeklo magnetizma - Bohr-van Leeuwenov teorem, Langevinov atomski dijamagnetizam i paramagnetizam, spinski i orbitalni magnetski moment, Weissova teorija feromagnetizma, Landauov dijamagnetizam i Paulijev paramagnetzam slobodnog elektronskog plina, feromagnetizam ineragirajućeg elektronskog plina)
15. tjedan: Supravodljivost (pojam i fenomeni supravodljivosti (Meissnerov efekt, izotopni efekt, supravodiči tipa I i II), osnove teorije supravodljivosti: elektron-fonon vezanje, dielektrična funkcija elektronskog plina i ionske plazme, "overscreening" i elektron-elektron privlačenje - Cooperov par, BCS valna funkcija, jednadžbe koje vežu supravodljivi procijep, kritičnu temperaturu i konstantu elektron-fonon vezanja; Josephsonov efekt)

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje predavanja i vježbi, izrada i kolokviranje tjednih domaćih zadaća, izrada seminarskog rada: za stjecanje prava na potpis student treba nazočiti na bar 40% predavanja i vježbi, predati rješenja bar 40% tjednih domaćih zadaća, steći prolaznu ocjenu na odgovarajućim kolokvijima, uspješno javno izložiti i obraniti zadani seminarski rad.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti koji su nazočili na 85% predavanja/vježbi i koji su s uspjehom kolokvirali 85% zadataka iz domaćih zadaća te obranili seminarski rad, s tom ocjenom* pristupaju samo završnom usmenom ispitu. Oni koji nisu ispunili te uvjete, a imaju uvjete za potpis, pristupaju prije usmenoga i pismenom ispitu. Konačna ocjena formira se na temelju uspjeha iz kolokvija / pismenog ispita, seminarskog rada i ocjene iz usmenog dijela ispita.
Literatura:
  1. V. Šips, Uvod u fiziku čvrstog stanja, Školska knjiga Zagreb, 1991.
    G.I.Epifanov, Solid State Physics, MIR Publishers, Moskva 1979.
  2. odgovarajuće www stranice
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Kvantna fizika
Položen : Statistička fizika
7. semestar
Izborni predmet 3 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti