Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove elektronike

Šifra: 50852
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Emil Tafra
Izvođači: Marko Kuveždić , mag. phys. - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Emil Tafra - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Osnove elektronike je stjecanje temeljnih znanja iz fizičke elektronike, osnovnih elektroničkih sklopova i optoelektronike.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda;
1.10. integrirati stručna znanja iz fizike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i informatike u skladu s nastavnim programom;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama;
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima;
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Osnove elektronike student će biti sposoban:
1. Kvalitativno i kvantitativno opisati gibanje nabijenih čestica u električnom i magnetskom polju i njihovu primjenu
2. Kvalitativno i kvantitativno opisati nastanak, ulogu i funkcioniranje pn-spoja u poluvodičima
3. Kvalitativno opisati porodice poluvodičkih dioda i tranzistora
4. Opisati metode analize elektroničkih sklopova
5. Kvalitativno i kvantitativno opisati funkcioniranje 1-stupanjskog RC pojačala, višestupanjskog i pojačala s povratnom vezom
6. Kvalitativno opisati funkcioniranje diferencijalnog i operacijskog pojačala.
7. Navesti i opisati funkcioniranje osnovnih logičkih sklopova.
8. Navesti i opisati funkcioniranje izabranih optoelektroničkih sklopova.

SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja:
1. 1.Gibanje nabijenih čestica u električnom i magnetskom polju (s primjerima).
2. 2.Poluvodiči i poluvodičke diode.
3. 3.Tranzistori.
4. 4.Metode analize elektroničkih sklopova.
5. 5.Jednostupanjsko pojačalo i sljedilo.
6. 6.Višestupanjsko pojačalo i pojačalo s povratnom vezom.
7. Diferencijalno pojačalo.
8. Operacijsko pojačalo.
9. Osnovni logički sklopovi.
10. 10.Složeni logički krugovi.
11. 11.Osnove optoelektronike.
12. 12.Fotodioda i svjetlosna dioda.
13. 13.Laserska dioda.
Vježbe auditorne: Nadopuna predavanja i detaljna razrada gradiva kroz numeričke zadatke.
Vježbe pokazne: Nadopuna predavanja odabranim praktičnim primjerima (Osciloskop, dioda i tranzistor, mogućnosti uporabe računala u pokusima iz fizike korištenjem različitih senzora i A/D pretvorbe, optoelektronički elementi).

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje nastave. Dva kolokvija (jedan sredinom semestra, drugi na kraju) sa zadacima numeričkog tipa su obavezni za sve, ali nisu eliminatorni (ako je uredno pohađao nastavu student može izaći na pismeni dio ispita).

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ako student dobije pozitivnu ocjenu na oba kolokvija onda može pristupiti usmenom dijelu ispita. U suprotnom, najprije mora izići na pismeni dio ispita, pa kad prođe taj dio može pristupiti usmenom. U konačnoj ocjeni kolokviji/pismeni dio ispita donose 40% ocjene, usmeni dio 60%.
Literatura:
  1. C.L.Hemenway, R.W.Henry, M.Caulton, Physical Electronics, John Wiley & Sons Inc.,1967.
    P. Biljanović, Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb 1999.
  2. J.Millman, A.Grabel, Microelectronics, McGraw-Hill, New York 1988.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti