Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove fizike 2

Šifra: 36382
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Basletić
Izvođači: Noah Somun - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi kolegija Osnove fizike 2 su stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova elektromagnetizma, stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka iz osnova elektromagnetizma, te postizanje vještine svođenja realnog problema u elektromagnetizmu na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. Stvaranje prosudbi:
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikacij, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Osnove fizike 2 student će biti sposoban:
1. obrazložiti pojmove elektičnog naboja, električnog dipola, električnog polja i principa superpozicije te ih primijeniti u numeričkim primjerima;
2. izreći Gaussov zakon te ga primjeniti kod raznih raspodjela naboja;
3. obrazložiti pojam električnog potencijala te ga primijeniti u numeričkim primjerima;
4. obrazložiti pojam električnog kapaciteta i dielektrika te primjena u numeričkim primjerima;
5. obrazložiti pojam električne struje, otpora i elektromotorne struje te njihova primjena u rješavanju strujnih krugova s istosmjernom strujom;
6. obrazložiti pojmove magnetskog polja i magnetske sile te primjena u numeričkim zadacima;
7. obrazložiti pojam izvora magnetskog polja i primjeniti ga u numeričkim problemima;
8. izreći Faradayev zakon, obrazložiti pojavu elektromagnetske indukcije te primjeniti Faradayev zakon u numeričkim primjerima
9. obrazložiti pojam izmjenične struje, induktivnog i kapacitivnog otpora te riješiti problem strujnih krugova s izmjeničnom strujom
SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija Osnove fizike 2 razrađen prema tjednima:
1. Električni naboj, dipoli, pokusi s nabijanjem tijela
2. Električno polje, princip superpozicije
3. Gaussov zakon i primjena
4. Električni potencijal, električna potencijalna energija
5. Kapacitet i dielektrici
6. Električna struja i elektromotorna sila
7. Električni otpor
8. Strujni krugovi s istosmjernom strujom
9. Magnetsko polje
10. Magnetska sila
11. Izvori magnetskog polja
12-13) Elektromagnetska indukcija
14) Izmjenična struja, induktivni i kapacitivni otpor
15) Strujni krugovi s izmjeničnom strujom

Auditorne vježbe i seminari prate predavanja prema sadržaju

OBVEZE STUDENATA:

Obavezan izlazak na dva kolokvija u toku semestra koje treba riješiti bar 50%, riješiti 50% domačih zadaća koje se zadaju online.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom semestra:
1) Dva kolokvija (na svaki se može izaći dva puta, uzima se bolji broj bodova) 40% ocjene
2) Domaće zadaće (online) 10% ocjene
3) Prisutnost na nastavi 10 % ocjene
4) Usmeni ispit 40% ocjene
Literatura:
  1. M. Paić, Osnove fizike, III dio, Elektricitet, magnetizam, Liber, Zagreb 1989.
    M. Purcell: Berkeleyski tečaj fizike, II dio (Elektricitet i magnetizam), Tehnička knjiga, Zagreb 1988.
    D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York, 1997 ( i novija izdanja).
    E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 1988.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Osnove fizike 1

Polaganje predmeta :
Položen : Osnove fizike 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti