Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove fizike 4

Šifra: 40683
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Miroslav Požek
Izvođači: Ana Najev - Seminar

Ana Najev - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:Osnovni ciljevi kolegija Osnove fizike 4 su stjecanje znanja iz termodinamike i osnova moderne fizike, stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja termodinamičkih problema i osnovnih problema iz moderne fizike (Comptonov efekt, Schroedingerova jednadžba).

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Osnove fizike 4 student će biti sposoban:
1. manipulirati diferencijalima i raspoznavati pravi od nepravog diferencijala;
2. obrazložiti koncept toplinskog stroja i primijeniti ga na stvarne sustave;
3. kvalitativno opisati općeniti termodinamički sustav;
4. obrazložiti koncept entropije i povezati ga s relevantnim veličinama u sustavu;
5. navesti osnovne postavne moderne fizike i obrazložiti iz čega proizlaze;
6. opisati materiju pomoću valnih i čestičnih svojstava i navesti u kojim fizikalnim problemima primjenjujemo valna, a u kojima čestična svojstva;
7. obrazložiti osnovnu građu tvari te navesti i opisati atomske i nuklearne procese.

SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja po tjednima (ukupno 15 tjedana):
1. Toplina i temperatura
2. Specifični toplinski kapaciteti
3. Modovi vođenja topline
4. Kinetička teorija idealnog plina
5. Prvi zakon termodinamike
6. Drugi zakon termodinamike
7. Toplinski strojevi i entropija
8. Treći zakon termodinamike
9. Relativnost i Lorentzove transformacije
10. Fotoelektrični efekt
11. Atomski spektri. Bohrov model atoma
12. Comptonovo raspršenje i valna priroda tvari
13. Schroedingerova jednadžba
14.-15. Atomska i nuklearna fizika

Auditorne vježbe i seminari prate predavanja prema sadržaju.

OBVEZE STUDENATA:

Obavezan izlazak na dva kolokvija u toku semestra koje treba riješiti bar 50% uz jedan potpuno riješen zadatak, riješiti 50% domačih zadaća ili seminara te minimum od 50% prisutnosti na nastavi.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom semestra:
* Dva kolokvija (na svaki se može izaći dva puta, uzima se bolji broj bodova) 40% ocjene
* Domaće zadaće ili seminarski radovi 10% ocjene
* Prisutnost na nastavi 10 % ocjene
* Usmeni ispit 40% ocjene
Literatura:
  1. M. Paić, Osnove fizike II dio, Toplina, termodinamika, energija, Školska knjiga, Zagreb 1994.
    D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York 1997 ( i novija izdanja).
    M. Zemansky, Heat and Thermodynamics, McGraw, New York.
    E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 1988.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Osnove fizike 3

Polaganje predmeta :
Položen : Osnove fizike 3
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti