Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća teorija relativnosti

Šifra: 63010
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi kolegija Opća teorija relativnosti su upoznavanje studenata s osnovnim konceptima opće teorije relativnosti odnosno teorije gravitacije, te savladavanje tehnike tenzorskog računa u zakrivljenim prostorima. Kolegije također osigurava ulazne kompetencije za kolegij na petoj godini studija Napredna gravitacija, kao i za naprednije kolegije na doktorskom studiju.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. pokazati temeljito poznavanje naprednih metoda teorijske fizike, a posebno klasične mehanike, klasične elektrodinamike, statističke fizike i kvantne fizike;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima
2.3. primijeniti standardne metode matematičke fizike, posebno matematičke analize i linearne algebre te odgovarajuće numeričke metode kod rješavanja fizikalnih problema

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješnog završetka kolegija Opća teorija relativnosti student će biti sposoban:
* Navesti te pravilno tumačiti osnovne postavke opće teorije relativnosti;
* Provoditi proračune s tenzorima u zakrivljenom prostoru;
* Kvantitativno opisati gibanje čestica u gravitacijskom polju;
* Kvantitativno opisati utjecaj gravitacijskog polja na fizikalne procese, i primijeniti na dilataciju vremena u gravitacijskom polju;
* Pomoću Einsteinove jednadžbe kvantitativno opisati gravitacijsko polje sferno simetričnih izvora gravitacije;
* Navesti te pravilno tumačiti singularnosti sferno simetričnog rješenja;
* Navesti eksperimentalne testove opće teorije relativnosti;

SADRŽAJ PREDMETA:

* Ponavljanje specijalne teorije relativnosti, četverovektori i invarijante (3 sata)
* Ponavljanje: Gaussov zakon, princip minimalnog djelovanja za polja (3 sata)
* Osnovni principi opće teorije relativnosti, princip ekvivalencije, zakrivljeni prostori, metrika (3 sata)
* Tenzori u zakrivljenom prostoru (3 sata)
* Paralelni pomak (3 sata)
* Gibanje čestica u gravitacijskom polju (3 sata)
* Newtonov limes. Gravitacijski crveni pomak. (3 sata)
* Svojstva Riemannovog tenzora (3 sata)
* Paralelni pomak po zatvorenoj krivulji (3 sata)
* Einsteinova jednadžba (3 sata)
* Integral djelovanja za opću teoriju relativnosti (3 sata)
* Schwarzshildova metrika (3 sata)
* Crne rupe (3 sata)
* Tenzor energije i impulsa, Birkhoffov teorem (3 sata)
* Eksperimentalni testovi opće teorije relativnosti (3 sata)

OBVEZE STUDENATA:

Student je dužan ostvariti prolaznu ocjenu na kolokviju koji se održava na kraju semestra.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti koji su ostvarili prolaznu ocjenu na kolokviju mogu pristupiti usmenog ispitu. Studenti koji redovito pohađaju nastavu i aktivno sudjeluju u rješavanju problema mogu biti oslobođeni usmenog dijela ispita.
Literatura:
  1. S. Weinberg, Gravitation and Cosmology, Wiley, 1972
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klasična mehanika 1
Odslušan : Klasična elektrodinamika
7. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački

8. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti