Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2

Šifra: 50850
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Jeličić
Izvođači: Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Laboratorijske vježbe
Petra Plavšić , mag. educ. phys. et inf. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osnovni cilj kolegija Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 je osposobljavanje studenata za interaktivno izvođenje pokusa u istraživački usmjerenoj nastavi fizike u osnovnoj i srednjoj školi. Studenti će naučiti pripremiti i izvoditi pokuse povezujući stručna znanja iz fizike i eksperimentalne vještine s pedagoškim znanjima i interaktivnim nastavnim tehnikama.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda
1.10. integrirati stručna znanja iz fizike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.4. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike
2.7. povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.2. poticati učenike i kolege na iznošenje ideja te biti sposoban prepoznati dobre prijedloge
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 student će biti sposoban:
* pripremiti i izvesti niz pokusa u nastavi fizike u osnovnoj i srednjoj školi
* izvesti fizikalna mjerenja te prikazati i protumačiti njihove rezultate
* primijeniti interaktivne nastavne metode kod izvođenja i objašnjenja pokusa
* povezati izvođenje pokusa s drugim metodama istraživački usmjerene nastave fizike

SADRŽAJ PREDMETA:

1) (4 sata) Zakon očuvanja energije.
2) (4 sata) Toplina. Zakoni termodinamike.
3) (4 sata) Radioaktivnost.
4) (4 sata) Otpori u krugu izmjenične struje.
5) (4 sata) Atomska fizika.
6) (4 sata) Nadoknada.
7) (4 sata) Pokusi s računalom.
8) (4 sata) Plinski zakoni.
9) (4 sata) Zakon očuvanja količine gibanja.
10) (4 sata) Harmonijsko titranje.
11) (4 sata) Valna svojstva svjetlosti.
12) (4 sata) Nadoknada.
13) (4 sata) Seminari: Studenti izvode odabrane pokuse kao nastavnici
14) (4 sata) Seminari: Studenti izvode odabrane pokuse kao nastavnici
15) (4 sata) Seminari: Studenti izvode odabrane pokuse kao nastavnici

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu (barem 80% vježbi), aktivno sudjelovati u izvođenju i tumačenju pokusa, obraditi rezultate mjerenja, te održati 1-2 seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti polažu dva kolokvija tijekom semestra ili pismeni ispit tijekom ispitnih rokova. Na svakom kolokviju ili na pismenom ispitu za prolaz trebaju ostvariti barem 50% bodova. Ukupna ocjena na kolegiju utvrđuje se nakon položenog usmenog ispita, a ocjenjuje se rad u praktikumu (1 ECTS bod), održani seminari (1 ECTS bod), kolokviji/pismeni dio ispita (2 ECTS boda) te usmeni dio ispita (2 ECTS boda).
Literatura:
  1. Vernić-Mikuličić: Vježbe iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 1998.
    http://www.phy.hr/~ana/praktikum.htm
  2. Udžbenici za osnovnu i srednju školu, Matematičko - fizički list
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti