Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz metodike nastave kemije

Šifra: 63145
ECTS: 9.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Izvođači: mr. sc. Marina Tašner - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 120
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Razvijanje sposobnosti i vještina potrebnih za pripremu nastave kemije utemeljene na pokusu i učenju otkrivanjem. Stjecanje nužnih znanja i vještina potrebnih za organiziranje i izvođenje sigurne nastave u kemijskom laboratoriju (razredu).

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i kemije i suvremenih nastavnih metoda
1.8. integrirati stručna znanja iz fizike i kemije sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.6. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike i kemije;
2.7. primijeniti sigurnosne mjere pri korištenju laboratorijskog suđa, pribora i kemikalija;
2.10. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika;
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i kemije;
2.12. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika;
3. STVARANJE PROSUDBI
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i kemije u skladu s nastavnim programom;
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu;
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka;
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama;
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje;
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i kemiji te nastavi fizike i kemije;
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Prema odabranom nastavnom cilju odabrati (osmisliti) pokus na kojem će izgraditi nastavni sat učenja otkrivanjem.
2. Predvidjeti mjere opreza kojih se treba pridržavati tijekom izvođenja odabranog (zadanog) pokusa.
3. Izraditi didaktičke materijale potrebne za planirani nastavni sat (radne listove, plan ploče, slike, crteže, modele...).
4. Povezati odabrane nastavne ciljeve i ciljana obrazovna postignuća s opažanjima iz pokusa.
5. Preraditi zadani pokus i izvesti ga s jednostavnijim priborom i s manje kemikalija.
6. Predvidjeti potrebna učenička predznanja i vještine neophodne za sudjelovanje u planiranom nastavnom satu.
7. Kritički se, u didaktičkom i metodičkom smislu, osvrnuti na vlastiti, i na tuđi, prikaz zamišljenog nastavnog sata.

SADRŽAJ PREDMETA:
Uvod u laboratorijski rad u školi (1): Skladištenje opasnih kemikalija u školi. Priprema i čuvanje otopina i reagensa. Pružanje prve pomoći. Mjere sigurnosti pri radu. Rad s plamenicima i otvorenim plamenom. Mjerenje temeljnih fizikalnih veličina. Uporaba računalnih programa za crtanje kemijskih aparatura i strukturnih formula. Obrazovne i strukturne baze podataka. Priprema nastavnih pomagala i materijala.

Uvod u laboratorijski rad u školi (2): Poznavanje mjera sigurnosti i procjena opasnosti pri radu s organskim kemikalijama (skladištenje, čuvanje, odlaganje i uništavanje organskih kemikalija). Anorganske i organske kemikalije u kućanstvu. Uporaba kućanskih kemikalija u nastavi kemije. Samostalna izrada i uporaba modela molekula i kristalnih struktura u nastavi. Priprema otopina i reagensa potrebnih za nastavu.

Različite nastavne cjeline: Fizikalna i kemijska svojstva tvari. Razdvajanje smjesa i izolacija tvari. Temeljni kemijski zakoni. Plinski zakoni. Energija i kemijske promjene. Otopine i koloidni sustavi. Kemijska kinetika. Kemijska ravnoteža. Teorije kiselina i baza. Temeljni elektrokemijski pojmovi. Periodni sustav kemijskih elemenata. Metali i njihovi spojevi. Nemetali i njihovi spojevi. Dobivanje i kemijska svojstva ugljikovodika i njihovih halogenih derivata. Alkoholi, fenoli i eteri. Aldehidi i ketoni. Karboksilne kiseline i njihovi derivati. Ugljikohidrati. Aminokiseline, proteini i enzimi. Sintetički polimeri. Onečišćenje zraka, vode i tla. Termodinamika.

Metodologija rada: U početku praktikumske nastave (prva 2-3 tjedna) studenti svladavaju pravila laboratorijskog rada u školi te bivaju upoznati sa svojim praktikumskim obvezama i praktikumskim nastavnim ciljevima. Nakon toga (4-15 tjedan nastave) primjenjuju usvojena znanja i vještine. Svaki student mora na temelju zadanog ili odabranog pokusa (ili više njih) odrediti koje će obrazovne ishode, i u kojoj nastavnoj cjelini (ili jedinici), ostvariti. Pri tome je potrebno odrediti obrazovna postignuća koja učenici nužno moraju imati prethodno usvojena da bi mogli sudjelovati u planiranom nastavnom satu. Osim toga svaki student dobiva i posebnu zadaću u kojoj mora nadgledati rad nekog od svojih vršnjaka te ga po potrebi upozoriti na pogreške i pomoći mu da popraviti svoje nastavne materijale i prezentaciju. Kao i ranije svaki student mora pripremiti pokuse, uvježbati ih izvesti, osmisliti nastavni sat i potom sve prezentirati ostalim članovima skupine. Obvezno je izraditi popratni nastavni listić, plan ploče i prikladnu power-point prezentaciju. Tijekom izlaganja ostali studenti i nastavnik procjenjuju, a kasnije i komentiraju, metodičku i didaktičku uspješnost prikazanog sata i izlaganja.

OBVEZE STUDENATA:

Redovito izvršavanje svih obaveza. (Potrebno je izraditi 20 radnih listića, 20 prezentacija pokusa i 20 kritičkih osvrta na metodičku uspješnost tuđih radnih listića i prezentacija nastavnih satova.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Tijekom nastavnog procesa, ostali članovi grupe i nastavnik kontinuirano procjenjuju obrazovna postignuća i napredak studenta, a konačna ocjena određuje se postupkom samoocjenjivanja.
Literatura:
  1. Grupa autora, Praktikum iz metodike nastave kemije 1 i 2 (interna skripta).
  2. 1.Niz kemijskih udžbenika, domaćih i stranih, za sve razine učenja kemije.
    2. M. Sikirica, Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
    3. M. Sikirica, Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
    4. Međunarodni časopisi koji se bave kemijskim obrazovanjem: Education in Chemistry,
    Journal of Chemical Education, Naturwissenschaften im Unterricht Chemie.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Metodika nastave kemije 1
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti