Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Povijest tehnike

Šifra: 51076
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tihomir Vukelja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tihomir Vukelja - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA Cilj kolegija je ukratko upoznati studente s razvojem tehnike u širem povijesnom kontekstu i naučiti ih kako da pojedine epizode iz povijesti iskoriste za uspješniju nastavu. Kolegij pruža studentima temeljni uvid u mijene naravi i opsega tehnike, u ovisnost razvoja tehnike o društvenim okolnostima, u svakidašnju tehniku i najviše tehničke domete pojedinih razdoblja i civilizacija, u gospodarske i političke posljedice razvoja tehnike te u promjene odnosa između tehnike i znanosti. Time se tehnika sagledava u vremenskoj perspektivi, što omogućuje njezino potpunije razumijevanje. U programu je pretpovijesnoj i ranopovijesnoj te antičkoj, srednjovjekovnoj i renesansnoj tehnici posvećeno više pozornosti nego modernoj, kako bi studenti stekli znanje o specifičnostima onodobne materijalne kulture, a imajući u vidu činjenicu da se mnogi aspekti i detalji razvoja moderne tehnike po naravi stvari spominju i obrađuju u okviru drugih kolegija.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike, tehnike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.2. uočiti i opisati temeljne vrste tehničkih tvorevina i njihovu uporabu
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
3. Stvaranje prosudbi
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. Komunikacijske sposobnosti
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Povijest tehnike student će biti sposoban navesti i kritički razmotriti:
1. osnovne značajke tehnike u različitim povijesnim razdobljima;
2. ulogu društvenih okolnosti u razvoju tehnike;
3. ulogu tehnike u globalnim gospodarskim i političkim promjenama;
4. svakidašnju tehniku i najviše tehničke domete pojedinih civilizacija;
5. promjene u međusobnom odnosu tehnike i znanosti.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. tjedan: Uvod u kolegij: tehnika kao povijesna pojava, različita shvaćanja tehnike, modeli razvoja tehnike.
2. tjedan: Tehnika u paleolitiku: rani hominini i oruđa, oldovanska tehnika, ašelejenska tehnika, musterijenska tehnika, tehnika gornjega paleolitika.
3. tjedan: Tehnika u neolitiku: neolitička revolucija i proizvodnja hrane, lončarstvo, tkanje, obrada kovina. Društvene posljedice neolitičkog načina života.
4. tjedan: Tehnika u ranim civilizacijama: poljodjelstvo, metalurgija i rudarstvo, graditeljstvo, prijevoz, vojna tehnika. Novi materijali i izrađevine. Narav tehnike u ranim civilizacijama.
5. tjedan: Tehnika i filozofija: stavovi antičkih filozofa i historičara o tehnici, aleksandrijska tradicija.
6. tjedan: Antička mehanika i rimska tehnika: antičke rasprave o mehanici i postignuća antičke mehanike, rimska tehnika. Razlozi sporoga razvoja mehanike u antici.
7. tjedan: Tehnika u kineskoj civilizaciji: dinastija Sung i procvat kineske tehnike - papir, tisak, porculan, svila, metalurgija, barut, kompas brodogradnja, mehanika, graditeljstvo. Narav kineske znanosti i položaj inženjera, industrije i tehnike.
8. tjedan: Srednjovjekovna Europa i tehnika: narav i položaj tehnike u srednjem vijeku. Srednjovjekovna poljodjelska revolucija i posljedice. Dosezi srednjovjekovne tehnike.
9. tjedan: Preobrazba europske civilizacije: tehnika i gospodarske i društvene promjene u 15. stoljeću, vatreno oružje i brodogradnja i njihove političke posljedice, tisak i posljedice.
10. tjedan: Tehnika i moderna znanost: promjena stava prema tehnici, mehanička filozofija, uloga tehnike u nastanku moderne fizike.
11. tjedan: Nastanak industrijske civilizacije: metalurgija, parni stroj i željeznica, tekstilna industrija. Znanost i industrijska revolucija.
12. tjedan: Razvoj industrijske civilizacije: širenje industrijske civilizacije i masovna proizvodnja. Moderna tehnika i znanost.
13. tjedan: Tehnika u 19. stoljeću: strojarstvo, elektrotehnika, graditeljstvo i kemijsko inženjerstvo.
14. tjedan: Tehnika u 20. stoljeću i njezina uloga u suvremenom društvu.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obvezni pohađati barem 20 sati predavanja i barem 10 sati seminara tijekom semestra. Studenti su obvezni pripremiti se za seminar čitanjem tekstova koji im se unaprijed dijele te izraditi i prezentirati seminarski rad.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Nastoji se da se predavanja i seminari u što je moguće većoj mjeri iskoriste za aktivnu raspravu studenata o razmatranom problemu. Ispit je samo usmeni, u trajanju od pola sata do jednoga sata po studentu. Student se ocjenjuje na temelju znanja pokazanoga tijekom rasprava na predavanjima i seminarima, znanja pokazanog na ispitu i ocjene seminarskoga rada.
Literatura:
  1. Tihomir Vukelja, Povijest tehnike: bilješke za nastavu (http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Povijest_tehnike.pdf)
  2. Cardwell, D., Wheels, Cloks, and Rockets-A History of Technology, W. W. Norton & Company, London, 2001.
  3. Gies, F. i J. Gies, Cathedral, Forge, and Waterwheel-Technology and Invention in Middle Ages, HarperCollins, New York, 1994.
  4. Janković, I. i I. Karavanić, Osvit čovječanstva-Početci našega biološkog i kulturnog razvoja, Školska knjiga, Zagreb, 2009.
  5. Kirby, R. S., S. Withington, A. B. Darling i F. G. Kilgour, Engineering in History, McGraw-Hill, New York, 1956.
  6. McClellan, J. E. III i H. Dorn, Science and Technology in World History-An Introduction, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1999.
  7. Wenke R. J. i D. I. Olszewski, Patterns in Prehistory-Humankind's First Three Million Years, 5. izdanje, Oxford University Press, New York, 2007.
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti