Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seminar iz metodike kvantne fizike i teorije relativnosti

Šifra: 63129
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi kolegija Seminar iz metodike kvantne fizike i teorije relativnosti su razviti i unaprijediti kompetencije studenata za izvođenje nastave fizike u 4. razredu srednje škole, primjenjivati interaktivne nastavne metode i u temama koje se čine teškima i apstraktnima te primjenjivati interaktivne simulacije u nastavi kada nisu dostupni klasični pokusi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava;
1.10. integrirati stručna znanja iz fizike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.7. povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima;
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i suvremene nastave informatike
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Seminar iz metodike kvantne fizike i teorije relativnosti student će biti sposoban:
* navesti i objasniti učeničke poteškoće vezane uz kvantnu fiziku i teoriju relativnosti
* objasniti i primijeniti ključne fizikalne ideje, modele i zakone iz kvantne fizike / teorije relativnosti na način pristupačan učenicima
* pripremiti nastavni sat s temom iz kvantne fizike / teorije relativnosti za 4. razred srednje škole
* primijeniti interaktivne simulacije u nastavi kvantne fizike / teorije relativnosti

SADRŽAJ PREDMETA:

1) (3 sata) Učeničke poteškoće vezane uz kvantnu fiziku.
2) (3 sata) Zračenje crnog tijela. Fotoelektrični efekt.
3) (3 sata) Atomski spektri. Laseri.
4) (3 sata) Modeli atoma.
5) (3 sata) Pisanje pripreme za nastavni sat u srednjoj školi.
6) (3 sata) Rendgensko zračenje i Comptonovo raspršenje.
7) (3 sata) Ogib elektrona. Valno-čestična svojstva tvari.
8) (3 sata) Schrödingerova jednadžba. Načelo neodređenosti u kvantnoj mehanici.
9) (3 sata) Kvantni brojevi i struktura atoma.
10) (3 sata) Radioaktivnost. Fisija i fuzija.
11) (3 sata) Elementarne čestice. Suvremeni uređaji i kvantna fizika.
12) (3 sata) Učeničke poteškoće vezane uz specijalnu teoriju relativnosti.
13) (3 sata) Postulati specijalne teorije relativnosti. Inercijalni sustavi. Istovremenost.
14) (3 sata) Dilatacija vremena. Kontrakcija duljine.
15) (3 sata) Energija mirovanja. Relativistička dinamika.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu (barem 80%) i održati dva seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se formira na temelju održanih seminara (70%) i aktivnog sudjelovanja u radu seminara (30%).
Literatura:
  1. Radni listovi koje studenti dobiju na nastavi
  2. Interaktivne simulacije PhET razvijene na Sveučilištu Colorado
  3. Bilo koji udžbenik iz kvantne fizike i teorije relativnosti (npr. Resnick, Halliday: Basic concepts in relativity and early quantum theory, John Wiley & Sons, 1985)
  4. Bilo koji odobreni udžbenik iz fizike za 4. razred srednje škole
  5. Bilo koji sveučilišni udžbenik iz opće fizike koji uključuje teme iz moderne fizike (npr. Young, Freedman: University Physics, Pearson, Addison Wesley, 2004)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Elektrodinamika
Položen : Kvantna fizika
9. semestar
Izborni predmeti 5 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti