Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seminar iz odabranih poglavlja fizike čvrstog stanja

Šifra: 63126
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Danko Radić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta Seminar iz odabranih poglavlja fizike čvrstog stanja je produbiti znanje studenta u odnosu na ono stečeno polaganjem osnovnog kursa Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja u obliku samostalne izrade seminara na zadanu temu u okviru istraživanja i primjene moderne fizike kondenzirane materije te osposobiti studenta za njegovu prezentaciju. Studenti trebaju samostalno, korištenjem dostupne literature i mrežnih baza podataka, obraditi zadanu temu i javno ju prezentirati i obraniti pred nastavnikom i ostalim studentima koji su upisali kolegij. Cilj ovakvog pristupa je, između ostalog, i uvod u način izrade i obrane diplomskog rada.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Seminar iz odabranih poglavlja fizike čvrstog stanja, student će biti sposoban:
* pokazati temeljito poznavanje odabranog područja moderne fizike kondenzirane materije obrađenog u seminarskom radu, kako na kvalitativnoj, tako i na kvantitativnoj razini;
* samostalno koristiti znanstvenu literaturu (knjige i orginalne znanstvene radove) vezanu uz zadani rad s ciljem sinteze postojećeg znanja
* samostalno osmisliti i javno prezentirati seminarski rad na zadanu temu iz područja fizike kondenzirane materije

SADRŽAJ PREDMETA:

U sadržaj ovog kolegija uključeni su novi pravci istraživanja, razvoja i primjene moderne fizike kondenzirane materije. Svake godine odabere se određen broj aktualnih tema ovisno o broju upisanih studenata. Studenti u zadatak dobivaju samostalno, korištenjem dostupne literature i mrežnih baza podataka, obraditi zadanu temu i na temelju iste izraditi seminarski rad. Mentorskim radom tj. konzultacijama studenta s nastavnikom tijekom trajanja semestra usmjerava se i provjerava napredak studenta u izvršenju zadanog zadatka. Na kraju semestra svi studenti javno, pred nastavnikom i ostalim studentima, prezentiraju i brane izrađeni seminarski rad.

OBVEZE STUDENATA:

Za stjecanje potpisa iz kolegija student mora izraditi i prezentirati seminarski rad na zadanu temu i nazočiti na bar 70% prezentacija ostalih studenata koji su upisali kolegij.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Završno vrednovanje rada studenta vrši se na prezentaciji njegovog seminarskog rada pred nastavnikom i ostalim studentima koji su upisali kolegij. Pored jasno prezentiranog rada na zadanu temu, student treba odgovoriti na postavljena pitanja u vezi materije obrađene u radu i pokazati zadovoljavajuću razinu razumijevanja iste.
Literatura:
  1. Uz temu seminara studenti dobivaju popis potrebne osnovne literature
  2. internetske baze podataka
9. semestar
Izborni predmeti 5 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti