Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Statistika i osnove fizikalnih mjerenja

Šifra: 36400
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Skoko
Izvođači: Jamal Hammoud - Seminar

prof. dr. sc. Mihael Makek - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Glavni ciljevi kolegija Statistika i osnove fizikalnih mjerenja su upoznavanje studenata s temeljnim konceptima kombinatorike i vjerojatnosti te ovladavanje vještinama statističke obrade eksperimentalnih podataka, a posebno pomoću računalnih programa Excel, Statistica i Qplot. Osim obrade eksperimentalnih podataka, studenti će stečeno znanje moći primijeniti u budućem nastavničkom radu kod statističke obrade rezultata učeničkih radova.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda
1.9. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.8. pripremiti učenike za cjeloživotno učenje u području informacijsko komunikacijskih tehnologija
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješnog završetka kolegija Statistika i osnove fizikalnih mjerenja, student će biti sposoban:
1. rješavati numeričke probleme iz područja kombinatorike (kombinacije, permutacije, varijacije);
2. rješavati numeričke probleme vezane uz osnovne raspodjele eksperimetnalnih podataka (Gaussova, log-normalna, binomna, Poissonova);
3. kvalitativno opisati greške koje se pojavljuju uslijed mjerenja u eksperimentima;
4. opisati metodu najmanjih kvadrata te procijeniti u kojim problemima je primjenjiva;
5. koristeći eksperimentalne podatke kvantitivno odrediti osnovne parametre modela metodom najmanjih kvadrata;
6. samostalno provesti statističku analizu eksperimentalnih podataka pomoću računalnih paketa Excel, Statistica i Qplot;

SADRŽAJ PREDMETA:

Teme predmeta prema tjednima;
1) osnovni elementi statistike (populacija, uzorak, opisna i indukivna statistka, grafičke i tablične metode, histogrami, mjere položaja)
2) osnovni elementi kombinatorike (permutacije, kombinacije, varijacije).
3) teorija vjerojatnosti - osnovni pojmovi i definicije, teorija skupova, događaji koji se međusobno isključuju ili ne isključuju, geometrijska vjerojatnost
4) uvjetna vjerojatnost i statistika, bayesov teorem
5) slučajna varijabla, diskretna i kontinuirana, kumulativna funkcija raspodjele
6) karakterizacija slučajne varijable, mjere raspršenja, momenti
7) binomna raspodjela
8) poissonova raspodjela, pojam integrala, funkcija gustoće vjerojatnosti
9) normalna (Gaussova raspodjela)
10) višedimenzionalne slučajne varijable i teorija pogrešaka
11) teorija pogrešaka i linearna regresija
12) metoda najmanjih kvadrata
13) izbor iz računalnih paketa koji se koriste u znanosti i tehnologiji
14) izbor iz računalnih paketa koji se koriste u znanosti i tehnologiji te ponavljanje nekih osnovnih pojmova iz kolegija

OBVEZE STUDENATA:

Prisustvovanje predavanjima i vježbama s minimalno 75%, obavezan izlazak na kolokvije.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Obavezan je izlazak na dva kolokvije tijekom semestra. Ukoliko je ukupan broj skupljenih bodova na oba kolokvija veći od 50% student je oslobođen pismenog dijela ispita i izlazi izravno na usmeni dio ispita. U slučaju da je ukupan broj bodova na kolokvijima manji od 50%, student mora prvo pristupiti pismenom dijelu ispita i nakon prolaska (50% točno riješenih zadataka) izlazi na usmeni dio ispita. Na kolokvijima/pismenom ispitu zadaci su računski a na usmenom dijelu se odgovara teorija.
Literatura:
  1. Pavlić, Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb 1970.
    Vranić, Vjerojatnost i statistika, Tehnička knjiga, III izdanje, Zagreb, 1970.
    (selekcija prikladnih poglavlja, s napomenom "za internu upotrebu", već se nalazi u knjižnici Fizičkog Odsjeka)
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti