Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u graditeljstvo

Šifra: 40789
ECTS: 3.0
Nositelji: Jasminka Ćaćić-Tić
Izvođači: Jasminka Ćaćić-Tić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Glavni cilj kolegija Uvod u graditeljstvo je usvajanje osnovnih znanja o povijesnom razvoju graditeljstva, osvjestiti studenta za sagledavanje graditeljskih djela i određenja unutar pojedinog povijesnog razdoblja i suvremenog konteksta. Kroz povijest graditeljstva, uz funkcionalna i oblikovna rješenja, pozornost usmjeriti na proučavanje građevnih materijala, konstrukcija i tehnologije građenja. Osposobljavanje studenta za uspostavu kriterija vrednovanja graditeljskog djela metodom kritičke analize.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.2. uočiti i opisati temeljne vrste tehničkih tvorevina i njihovu uporabu
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za tehničku kulturu
3. Stvaranje prosudbi
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Uvod u graditeljstvo student će biti sposoban:
1. Imenovati stilove i kvalitativno opisati obilježja pojedinih stilskih povijesnih razdoblja;
2. Kvalitativno opisati značaj i karakteristike glavnih predstavnika pojedinih stilova;
3. Prepoznati i objasniti primjere graditeljstva pojedihih stilova;
4. Objasniti materijale, konstrukcije i tehnologije građenja kroz povijest;
5. Promatrati, uočiti bitno i analizirati graditeljska djela;
6. Povezati znanja o pojedinim stilovima i usporediti razdoblja.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Uvod u predmet - osnovni pojmovi
2. Počeci graditeljskog stvaranja - prapovijest
3. Egipatska arhitektura - grobna, hramovi, gradovi
4. Arhitektura i gradovi Mezopotamije
5. Američke civilizacije (Inke, Maje, Asteci)
6. Kreta i Mikena
7. Grčka - opća obilježja, stupovni redovi, hramovi
8. Grčka - gradovi, Atenska akropola
9. Etrušćanska arhitektura
10. Rim - građevne konstrukcije, gradovi
11. Rim - javne građevine i stambene kuće
12. Arhitektura kasne antike
13. Bizantska arhitektura
14. Predromanika - rani srednji vijek i starohrvatsko graditeljstvo
15. Romanika - obilježja stila, vrste građevina
16. Primjeri romaničkih građevina u Europi
17. Gotika - opća obilježja, analiza gotičke katedrale
18. Primjeri gotičkih građevina u Europi
19. Renesansa - opća obilježja, arhitektura 15. st.
20. Renesansa - arhitektura 16. st., palače i vile, gradovi, manirizam
21. Barok - obilježja stila, karakt. Arhitekture i primjeri u Europi
22. Renesansa i barok u Hrvatskoj
23. Arhitektura na prijelomu 18/19. st.(rokoko, klasicizam)
24. Historicizam i industrijska arhitektura 19. st.; velike svjetske izložbe
25. Arhitektura 19. st. u Hrvatskoj
26. Secesija
27. Počeci moderne arhitekture
28. Graditeljstvo prve pol 20. st., značajni graditelji i pokreti
29. Hrvatska moderna arhitektura
30. Graditeljsvo druge pol. 20. st. i suvremena kretanja

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, te samostalno izraditi seminarski rad tijekom semestra na temu po izboru iz područja kolegija. Seminarski rad predati u pisanom obliku, uvezan i izraditi Powerpoint prezentaciju na CD-u. Rad prezentirati pred kolegama. Položiti ispit. Uvijeti za dobivanje potpisa: redovitost pohađanja nastave i pozitivno ocjenjen seminarski rad i prezentacija.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA

Pozitivna ocjena seminara i prezentacije na temu iz područja kolegija nosi 40% konačne ocjene.
Usmeni završni ispit nosi 60% konačne ocjene.
Literatura:
  1. J.Damjanov, Likovna umjetnost I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1973.
    Likovna enciklopedija (Arhitektura), Leksikografski zavod, Zagreb, 1984.
  2. M.Osborn, Povjest umjetnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1934
    Velike arhitekture svijeta, Mladost, zagreb, 1967
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti