Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Statistika

Šifra: 40996
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Marušić
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Biočić - Auditorne vježbe
dr. sc. Nikolina Milinčević - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja predmeta:

Studenti će upoznati glavne metode deskriptivne i inferencijalne statistike, uključujući grafičke metode.
Studenti će naučiti osnovne koncepte iz teorije vjerojatnosti uključujuće teoretske rezultate poput centralnog graničnog teorema
Studenti će moći interpretirati značenje intervala pouzdanosti.
Studenti će moći interpretirati rezultate statističkih testova.
Studenti će znati osnove statističkog zaključivanja u linearnim modelima (regresija, ANOVA)
Studenti će biti spremni izvesti i interpretirati ove statističke analize korištenjem statističkog softwarea (npr. R)

Sadržaj predmeta:

Tjedan 1. Uvod. Primjeri statističkih problema i podataka. Uzorak i populacija.
Tjedan 2. Statističke varijable
Tjedan 3. Prikaz podataka tablicama i grafovima. Mjere sredine i disperzije uzorka.
Tjedan 4. Osnove vjerojatnosti. Vjerojatnosni prostor.
Tjedan 5. Uniformni vjerojatnosni model. Permutacije i kombinacije.
Tjedan 6. Uvjetne vjerojatnosti i nezavisnost.
Tjedan 7. Diskretne i neprekidne slučajne varijable. Gustoća, medijan i očekivanje.
Tjedan 8. Binomna, Poissonova i normalna distribucija. Slučajni vektori. Kovarijanca i koeficijent korelacije.
Tjedan 9. Procjena parametara. Slučajni uzorak. Procjena proporcije u populaciji i parametra očekivanja.
Tjedan 10. Intervali pouzdanosti
Tjedan 11. Testiranje statističkih hipoteza. Elementi testa. Pogreške I i II vrste. Snaga testa.
Tjedan 12. Testovi hipoteza o proporciji u populaciji i očekivanju. Usporedba očekivanja dva normalna uzorka (t test). Usporedba varijanci (F test).
Tjedan 13. Chi2 testovi: test prilagodbe i kontingencijske tablice.
Tjedan 14. Jednofaktorska ANOVA. Chi2 test
Tjedan 15. Linearni regresijski model. Intervali pouzdanosti i testovi o parametrima modela. Predviđanje.
Literatura:
  1. L. Gonick, W. Smith, Cartoon Guide to Statistics
  2. Spiegel, Stephens, Statistics, Schaum
  3. Bernstein, Bernstein, Elements of Statistics II, Schaum
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti