Obavijesti

Autor: Snježana Lubura Strunjak

Diplomski rad i diplomski ispiti

Opće upute o diplomskom radu na Matematičkom odsjeku

Studenti diplomskih i integriranog studija na Matematičkom odsjeku PMF-a upisuju Diplomski rad u semestru u kojem upisuju sve preostale nepoložene, studijskim programom predviđene kolegije. Prije početka semestra u kojem student upisuje Diplomski rad, poželjno je da zajedno s nekim od nastavnika s liste voditelja definira svoju temu diplomskog rada. Ako to ne uspije, birat će neku od ponuđenih "slobodnih" tema. Prijedloge tema koje nude nastavnici (dogovorene sa studentima i slobodne teme) odobrava Vijeće Matematičkog odsjeka PMF-a i objavljuju se na ovoj mrežnoj stranici (vidi niže). 

Prilikom upisa semestra, studenti koji upisuju kolegij Diplomski rad trebaju putem studomata odabrati temu iz fonda ponuđenih tema te u Uredu za studente predati ispunjen sljedeći obrazac, s potpisom voditelja rada.

Dodatne informacije:

 

Rokovi za diplomske ispite u ak.g. 2021./2022.

Zimski semestar:

  • studeni/prosinac  - predaja diplomskog rada: srijeda, 17. 11. 2021. Obrane: 1. i 2. 12. 2021.
  • veljača/ožujak  - predaja diplomskog rada: četvrtak, 17. 2. 2022. Obrane: 3. i 4. 3. 2022.

Ljetni semestar:

  • travanj/svibanj - predaja diplomskog rada: četvrtak, 21. 4. 2022. Obrane: 5. i 6. 5. 2022.
  • srpanj - predaja diplomskog rada: srijeda, 6. 7. 2022. Obrane: 20. - 22. 7. 2022.
  • rujan - predaja diplomskog rada: utorak, 13. 9. 2022. Obrane: 27. - 30. 9. 2022.


Izbor voditelja i teme diplomskog rada za ljetni semestar 2021./2022.

Prilikom upisa kolegija Diplomski rad studenti trebaju imati dogovorenog voditelja i temu rada.

Studente koji namjeravaju u ljetnom semestru ove ili u zimskom semestru iduće akademske godine po prvi put upisati kolegij Diplomski rad (ili promijeniti temu rada) pozivamo da se do kraja listopada jave nekom od ponuđenih voditelja i dogovore o temi svog diplomskog rada.
Studenti koji ne dogovore unaprijed temu diplomskog rada moći će izabrati neku od tzv. "slobodnih" tema koje će biti ponuđene.

Popis voditelja diplomskih radova u 2022. godini.

 

Voditelji i teme za ljetni semestar 2020./2021. i zimski semestar 2021./2022.

Popis voditelja diplomskih radova u 2021. godini.

Opisi tema diplomskih radova ponuđenih za ljetni semestar ak.g. 2020./21.:

 

Prilikom prijave diplomskog ispita potrebno je u Urudžbeni zapisnik predati:

         - prijavnicu za ispit
         - konačnu verziju diplomskog rada u tvrdom uvezu (na hrptu diplomskog rada treba pisati ime studenta u obliku PREZIME, IME)
         - CD s konačnom verzijom diplomskog rada u pdf-formatu i sažetkom rada u tekstualnoj datoteci u latex formatu (tekst koji se u predlošku nalazi između \begin{sazetak} i \end{sazetak}). CD treba biti u kutiji na kojoj je napisan naslov rada te ime i prezime studenta
         - izjavu o izvornosti rada
         - izjavu o suglasnosti za objavu rada

Također, prije prijave rada treba podmiriti eventualne dugove prema Fakultetu.
 

Nakon održanog (i uspješno položenog) diplomskog ispita mole se diplomandi da popune sljedeće formulare
(u formularima ništa ne mijenjati prije printanja, popuniti na papiru):

         - formular za Ured za studente (popuniti prvi dio)
         - privola PMF-u za prikupljanje podataka
         - privola AZVO-u za prikupljanje podataka
         - sveučilišna anketa o završenom studiju: anketa za diplomski studij, anketa za integrirani studij, kodovi studija

Popunjene formulare i iksicu treba predati u Ured za studente prilikom preuzimanja potvrde o diplomiranju.