Obavijest o reguliranju prava na mirovanje obveza

Prema Pravilniku o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, članak 9., pravo na mirovanje obveza student(ica) može se ostvariti:

· za vrijeme trudnoće
· do godine dana starosti djeteta (majka studentica ili otac student)
· za vrijeme izvršavanja vojne obveze
· za vrijeme bolesti (najmanje mjesec dana)
· za vrijeme međunarodne razmjene studenata (ako ne stječe ECTS-e)
· za vrijeme reprezentativnih natjecanja vrhunskog sportaša

Mirovanje obveza može se odobriti u trajanju od jednog semestra ili jedne akademske godine. Vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanja studija. Za vrijeme mirovanja obveza student može polagati upisane predmete, ali ne može upisivati nove obveze.

Mirovanje obveza odobrava se na temelju molbe kojoj mora biti priložena odgovarajuća dokumentacija. U nekim slučajevima dokumentaciju je moguće dostaviti naknadno (najkasnije do kraja ak. g. i prije upisa u iduću ak. godinu), ali molbu je u svakom slučaju potrebno predati u roku mjesec dana od dana nastanka razloga za mirovanje obveza i prije upisa u naredni semestar. Studentu tako ne postupi, mirovanje neće biti odobreno.

Studentu koji upiše nove predmete prilikom upisa u semestar ne može naknadno biti odobreno mirovanje obveza u prethodnom semestru.

Mirovanje obveza ne znači oslobađanje od plaćanja participacije.