portlet_nav

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Statistika

Šifra: 208618
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Bojan Basrak - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Bojan Basrak - Seminar
Ivan Biočić, mag. math. - Seminar
Marko Glogoški, mag. oecol. et prot. nat. - Seminar
Ana Terlević, mag. biol. exp. - Seminar
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Po završetku kolegija studenti će znati

- koristiti i interpretirati osnovne opisne statistike
- razlikovati i interpretirati osnovne pojmove teorije vjerojatnosti
- primijeniti i interpretirati osnovne statističke metode
- izvesti osnovne statističke procedure u programskom okruženju R
- prikazati rezultate statističke analize


NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod (1 sat predavanja)
Primjeri statističkih problema. Populacija i uzorak. Statistički software (R).
2. Deskriptivne statistike (6 sati predavanja + 6 sati vježbi) Statističko obilježje i varijabla. Tablični i grafički prikaz statističkih podataka. Sredine.
Mjere varijabilnosti. Mjere lokacije.
3. Osnove vjerojatnosti (7 sati predavanja + 8 sati vježbi)
Vjerojatnosni prostor. Zadavanje vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost. Diskretne i neprekidne slučajne varijable. Gustoća, matematičko očekivanje i varijanca slučajne varijable. Slučajni vektor. Kovarijanca i koeficijent korelacije. Bernoullijeva i binomna razdioba. Poissonova razdioba. Normalna razdioba.
4. Procjena parametara modela (6 sati predavanja + 4 sata vježbi)
Slučajni uzorak. Točkovne procjene parametara srednje vrijednosti i varijance. Pouzdani intervali za parametar srednje vrijednosti; normalni uzorak (t-razdioba), veliki uzorak. Pouzdani intervali za parametar proporcije.
5. Testiranje statističkih hipoteza (7 sati predavanja + 8 sati vježbi)
Statistički test. Pogreške prve i druge vrste; jakost testa. Testovi o parametru srednje vrijednosti; t-test i na osnovi velikih uzoraka (o parametru proporcije). Test usporedbe srednjih vrijednosti (t-test). Test usporedbe varijanci (F-test). Hi kvadrat-test.
6. Linearni modeli (3 sati predavanja + 4 sata vježbi)
Linearni regresijski model. Pouzdani intervali za parametre pravca. Testiranje hipoteza o parametrima pravca. Predviđanje. Jednofaktorska analiza varijance
Literatura:
 1. G. K. Bhattacharyya, R. A. Johnson,: Statistical Concepts and Methods
 2. J. Pitman: Probability
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika 1
Položen : Matematika 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Bojan Basrak:

  ponedjeljkom od 14 do 16 sati (obavezna najava e-mailom).

  Lokacija: Ured 319, PMF-MO
 • Ivan Biočić, mag. math.:

  Srijeda 10-11; Četvrtak 10-11; ili po dogovoru.

  Najava mailom obavezna.

  Lokacija: 302

Poštovani studenti,

U prilogu je tablica sa popisom studenta po turnusima. S obzirom na ograniceni prostor, studenti koji su se upisivali nakon maksimalnog broja u srijedu 26.1. su prebačeni u četvrtak 27.1. Molim vas da provjerite u kojim ste turnusima i ako vam ne odgovara možete se prebaciti u četvrtak 3.2. ili se javite asistentima Ani i Marku radi dogovora o prebacivanju na mail: ana.terlevic@biol.pmf.hr, marko.glogoski@biol.pmf.hr.

Lijep pozdrav,

Marko Glogoški

 

Srijeda 26.1. Četvrtak 27.1. Četvrtak 3.2.
Lina Bajić Laura Filipec Korina Gregurić
ZVONIMIRA LEMAIĆ Ema Kunovec-Varga Ana Bazarota
Luciana Jelavic Monika Ritner Tamara Ivančević
Roko Levar Mihaela Kristina Blaznik Antonia Smolić
Josipa Pečnik Marija Jendriš Filip Jukić
Veronika Cafuk Bruna faber Valerija Stanec
Kristian Subota Nika Gradiščaj Krševan Medić
Petra Radović Melani Škrlin Nina Romac
Ema Golać Vedran Bajšanski Laura Kutlić
Anja Kosovic Martina Ferenčić Aurora Kraljević
Dominik Klasić Martin Hrgović
Katja Nikola Briški
Paula Smoljo Lea Juzbašić
Mia Jurcic Ivana Padovan
Jana Matijevic Mario Janković
Klara Milešević Ivan Pichler
Iva Mlakić Vanesa Plevnik
Magdalena Tkalčić Klara Vergles
Josipa Andrić Petra Špicar
Marija Zora Mišković Petra Tomić
Marina Margetic Božica Horvatić
Mateja Škaro Matea Horvat
Nina Randić Helena Petek
Tomislav Ilovača Borna Brezak
Iva Duga Sanja Krcivoj
Ana Blažević Marija Matacun
Zvonimir Sara Kežić
Ana randić Petra Savić
Mirna Rešetar Luka Ferenčak
Natalija Simona Židov
Glorija Srpak
Autor: Marko Glogoški
Popis obavijesti