Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Baze podataka

Šifra: 40739
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Robert Manger
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:

* Stjecanje osnovnih znanja o relacijskim bazama podataka.
* Upoznavanje s metodama konceptualnog, logičkog odnosno fizičkog oblikovanja (projektiranja) relacijske baze podataka.
* Svladavanje jezika SQL za rad s relacijskim bazama podataka.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.4. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih načela i ideja na kojima su sazdana računala, odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje uporabe računala i programske podrške
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje rukovanja podacima, rješavanja problema i programiranja
1.7. transferirati znanstvene informatičke sadržaje u primjerene obrazovne sadržaje informatike
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.5. opisati osnovne informatičke koncepte
2.6. usvojiti algoritamske metode mišljenja i zaključivanja i primijeniti ih u rješavanju problema
2.7. povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima
2.8. pripremiti učenike za cjeloživotno učenje u području informacijsko komunikacijskih tehnologija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija student može:
* oblikovati konceptualnu shemu (entiteti, veze, atributi) jednostavne baze podataka
* pretvoriti zadanu konceptualnu shemu baze podataka u relacijsku shemu
* izvršiti normalizaciju zadane relacijske sheme te je prevesti barem u treću normalnu formu
* koristiti MySQL ili neki drugi alat za rad s bazama podataka koji podržava jezik SQL
* napisati naredbe u SQL-u kojima se stvara zadana baza podataka opisana relacijskom shemom
* napisati naredbe u SQL-u kojima se u zadanoj bazi podataka postavljaju jednostavni, složeni odnosno grupirajući upiti.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Uvod u baze podataka (4+2)
2. Konceptualno oblikovanje baze podataka (4+4)
3. Relacijski model - logičko oblikovanje baze podataka (4+5)
4. Normalizacija - nastavak logičkog oblikovanja baze podataka (4+5)
5. Postavljanje upita u relacijskim bazama podataka (5+6)
6. Fizičko oblikovanje i implementacija baze podataka (5+4)
7. Integritet i sigurnost baze podataka (4+4)

OBVEZE STUDENATA:

Od studenta se očekuje da sudjeluje u nastavi, piše domaće zadaće i kolokvije te da po potrebi izađe na završni ispit.
Za svakog studenta bilježi se njegova prisutnost na nastavi te bodovi koje je on stekao svojim radom. Za potpis i prolaznu ocjenu potrebno je prisustvovati na barem 50% od ukupnog broja sati predavanja i vježbi te skupiti barem 50% od ukupnog mogućeg broja bodova.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Načini stjecanja bodova te njihova raspodjela su sljedeći:
* sudjelovanje u nastavi (redovitost, aktivnost): 4%,
* prvi kolokvij: 25%,
* drugi kolokvij: 25%,
* prva domaća zadaća: 8%,
* druga domaća zadaća: 8%,
* završni ispit: 30%.
Prolazna ocjena određuje se na osnovi skupljenih bodova na sljedeći način:
* 50% - 59% ... dovoljan (2),
* 60% - 72% ... dobar (3),
* 73% - 85% ... vrlo dobar (4),
* 86% - 100% ... izvrstan (5).
Literatura:
 1. R.Manger: Baze podataka. Element, Zagreb, 2012. (Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu)
 2. C.J. Date: An Introduction to Database Systems, 8th Edition. Addison-Wesley, Reading MA, 2003.
 3. R. Elmasri, S. Navathe: Fundamentals of Database Systems, 6th Edition. Addison-Wesley, Reading MA, 2010.
 4. A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, 6th Edition. McGraw-Hill, New York, 2010.
 5. C. Churcher: Beginning Database Design - From Novice to Professional. Apress, Berkley CA, 2007.
 6. R.F. Van der Lans: Introduction to SQL. 4th Edition, Addison-Wesley, Upper Saddle River NJ, 2006.
 7. M. Widenius, D. Axmark: MySQL Reference Manual. O'Reilly & Associates, Sebastopol CA, 2002.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Objektno orijentirano programiranje
Odslušan : Operacijski sustavi
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Robert Manger:

  utorak 12-14 h (soba 232)

  Lokacija: 232

SADRŽAJ

Obavijesti