Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Konstruiranje pomoću računala

Šifra: 51074
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Neven Pavković
Izvođači: doc. dr. sc. Neven Pavković - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje s osnovama CAD sustava i njihovom primjenom za izradu tehničke dokumentacije. Stjecanje znanja neophodnih za razumijevanje načina korištenja CAD sustava u strojarstvu, građevinarstvu i arhitekturi. Usvajanje osnovnih postupaka kreiranja 2D dokumentacije i 3D CAD modela. Upoznavanje s teoretskim osnovama CAD sustava te s uporabom 3D modela za kompleksne proračune (metoda konačnih elemenata). Razumijevanje problematike procesa konstruiranja i razvoja proizvoda.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumjevanje
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje informacijsko komunikacijske tehnologije
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike, tehnike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumjevanja
2.3. analitički pristupati zadanim problemima i konstruirati prikladne logičke argumente
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
2.7. pripremiti, izvesti i interpretirati praktične vježbe iz tehničke kulture
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za informatiku
3. Stvaranje prosudbi
3.3. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
4. Komunikacijske sposobnosti:
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici, tehnici i informatici te nastavi fizike, tehnike i informatike

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Konstruiranje pomoću računala student će biti sposoban:
1. Izraditi tehničku dokumentaciju primjenom suvremenih računalnih alata;
2. Izraditi složenije 3D računalne modele strojnih dijelova i sklopova
3. Razlikovati mogućnosti i namjene pojedinih vrsta CAD sustava, posebno razumjeti razlike između tzv."2D" i "3D" sustava
4. Usvajati i razumjeti primjenu suvremenih računalnih tehnologija za rješavanje inženjerskih problema;

Student će steći:
1. Uvid u koncepcije i ponudu računalnih alata i informacijskih sustava za različite aspekte problematike računalne podrške procesu konstruiranja;
2. Pokazati razumijevanje osnova problematike procesa konstruiranja i razvoja novih proizvoda;
3. Pregled suvremenih metoda i teorijskih osnova znanosti o konstruiranju.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Računalna grafika i geometrija, elementi grafike i geometrije, apsolutne i relativne koordinate, polarne koordinate. Načini rada s pojedinim elementima 2D geometrije. Praktični rad sa programskim sustavom AutoCAD. (3 sata predavanja + 2 sata vježbi)
2. Naredbe i operacije za manipulaciju sa elementima crteža - zrcaljenje, kopiranje, translatiranje, rotiranje. Jednostavni postupci rada sa 2D geometrijom - zaobljenja, skošenja, "trim" - praktični rad sa programskim sustavom AutoCAD. (2 sata predavanja + 2 sata vježbi)
3. Koncepcija "slojeva" (layers) - definiranje i uporaba, određivanje debljina i tipova linija. (1 sat predavanja + 1 sat vježbi)
4. Kotiranje i izrada šrafura - praktični rad sa programskim sustavom AutoCAD. (1 sat predavanja + 1 sat vježbi)
5. Vježbanje svih naučenih naredbi i postupaka izradom crteža u AutoCAD-u po zadanim predlošcima. (1 sat predavanja + 6 sati vježbi)
6. Prvi kolokvij - izrada crteža u AutoCAD-u prema zadanom predlošku.(2 sata)
7. Koncepcija CAD sustava za 3D modeliranje - tehnika modeliranja "pomoću značajki" (eng. feature based modelling FBD). (3 sata predavanja)
8. Teoretske osnove, mogućnosti, načini rada i postupci za 3D modeliranje "FBD" metodom - parametarsko skiciranje i parametarsko 3D modeliranje. ). (3 sata predavanja)
9. Učenje načina rada sa pojedinim "značajkama" na primjerima 3D modela prema zadanim predlošcima - praktični rad sa programskim sustavom "SolidWorks". (3 sata predavanja + 8 sati vježbi)
10. Vježbanje svih naučenih elemenata i postupaka izrade "značajki i gradnje 3D modela u SolidWorks-u po zadanim predlošcima. (2 sata predavanja + 6 sati vježbi).
11. Postupak dobivanja ortogonalnih projekcija iz 3D modela - praktični rad sa programskim sustavom SolidWorks. . (1 sat predavanja + 1 sat vježbi).
12. Postupci manipulacije za crtežima, kotiranje crteža, asocijativnost crteža i modela - praktični rad sa programskim sustavom SolidWorks. (1 sat predavanja + 1 sat vježbi)
13. Postupci izrade sklopova spajanjem dijelova u 3D prostoru - praktični rad sa programskim sustavom SolidWorks. . (1 sat predavanja + 2 sata vježbi)
14. Drugi kolokvij - izrada 3D modela i crteža u SolidWorks-u prema zadanom predlošku. (2 sata)
15. Osnove metodičkog konstruiranja i znanosti o konstruiranju (3 sata predavanja)
16. Faze procesa konstruiranja, značajke procesa konstruiranja, vrste konstrukcija, primjeri konstrukcijskih zadataka (3 sata predavanja)
17. Primjena 3D modela u složenim mehaničkim proračunima čvrstoće (metoda konačnih elemenata) i primjena u programiranju strojne obrade (2 sata predavanja)
18. Pismeni ispit - teoretske osnove CAD sustava i osnove znanosti o konstruiranju (2 sata).

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, te samostalno rješavati zadatke na vježbama. Tijekom semestra studenti trebaju uspješno riješiti dva kolokvija i završni pismeni ispit.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Na svakim vježbama studenti imaju praktičan rad sa CAD programskim sustavom.
Tijekom semestra studenti rješavaju dva kolokvija sa po jednim zadatkom na kojem trebaju pokazati usvojeno znanje o radu sa pojedinim CAD sustavom. Svaki kolokvij nosi 30% konačne ocjene kolegija.
Završni pismeni ispit se sastoji od odgovaranja na teoretska pitanja, te nosi 40% konačne ocjene.
Literatura:
  1. M. Kljajin, M. Opalić: Inženjerska grafika, Grafika d.o.o., Osijek, 2010.
  2. D. Rohde, N. Bojčetić, D. Deković, D. Marjanović, N. Pavković, D. Pavlić, M. Štorga: OBLIKOVANJE POMOĆU RAČUNALA - Modeliranje - podloge za vježbe, FSB Zagreb, 2004, interna skripta
  3. D. Rohde, N. Bojčetić, D. Deković, Z. Herold, D. Marjanović, D. Žeželj: RAČUNALNA I INŽENJERSKA GRAFIKA - Podloge za vježbe AutoCAD, FSB Zagreb, 2005, interna skripta
  4. OSNOVE KONSTRUIRANJA, interna skripta i nastavni materijali Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda
  5. Izrada 3D modela i tehničke dokumentacije proizvoda računalom, interna skripta i nastavni materijali Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti