Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave informatike

Šifra: 63113
ECTS: 8.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Jeličić
Izvođači: Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je razvoj kompetencija budućih nastavnika za pripremu, izvođenje i analizu svih vrsta nastave informatike/računarstva na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou, kao i pripremiti ih za cjeloživotno učenje u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.7. transferirati znanstvene informatičke sadržaje u primjerene obrazovne sadržaje informatike
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda
1.10. integrirati stručna znanja iz fizike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.5. opisati osnovne informatičke koncepte
2.7. povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i suvremene nastave informatike
2.11. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
3. STVARANJE PROSUDBI
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i informatike u skladu s nastavnim programom
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.2. poticati učenike i kolege na iznošenje ideja te biti sposoban prepoznati dobre prijedloge
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Studenti će moći:
* transferirati stručne informatičke sadržaje u primjerene obrazovne sadržaje informatike
* demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi informatike i suvremenih nastavnih metoda
* povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima
* osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima suvremene nastave informatike
* primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
* postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi informatike u skladu s nastavnim programom
* odabrati i pravilno koristiti nastavna sredstva i pomagala te izvore znanja

SADRŽAJ PREDMETA:

1. (5 sati) teorijske postavke
* cilj nastave informatike i koncept cjeloživotnog učenja
* ishodi učenja (HKO i EQF)
* dinamika nastavnog procesa, strategije i metode
2. (5 sati) analiza nastavnih programa i metodički pristupi nastavi informatike
3. (20 sati) znanja i vještine iz informacijske i komunikacijske tehnologije (metodički pristupi i nastavna tehnologija)
* uporaba računala i primjenskih programa,
* osnovna načela i ideje na kojima se zasnivaju računala i općenito informacijska i komunikacijska tehnologija
* rješavanje problema i uloga programiranja
4. (45 sati) seminarski radovi

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave, izrada 2 seminarska rada, aktivno sudjelovanje u diskusijama i analizama seminara, završni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se formira na osnovu ocjena seminarskih radova (70%), sudjelovanja u diskusijama i analizama (5%) i završnog usmenog ispita (25%)
Literatura:
  1. Udzbenici za gimnazije i osnovnu školu
  2. Enter, Internet
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Didaktika
Položen : Opća pedagogija
Položen : Psihologija odgoja i obrazovanja
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti