Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Napredni fizički praktikum 2

Šifra: 40646
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Damjan Pelc
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Izvođenjem naprednih laboratorijskih vježbi, studenti će upoznati složenije aspekte eksperimentalnog rada, koji je neizostavni dio istraživanja u fizici. Znanje stečeno na predavanjima iz opće fizike studenti će produbiti eksperimentalnim radom na pojedinim problemima, prinoseći dubljem razumijevanju pojedinih tema i stjecanju eksperimentalnog iskustva. Upoznat će se i uvježbati u samostalnom korištenju naprednih uređaja za mjerenje fizičkih veličina te u sklapanju aparature s ciljem eksperimentalnog istraživanja. Na naprednom fizičkom praktikumu studenti imaju veliku samostalnost u rješavanju zadataka, te svaku vježbu rade u dva uzastopna termina, što im omogućuje da nakon prvih eksperimentalnih rezultata formiraju radnu hipotezu koju poslije daljnjim mjerenjima mogu potvrditi ili pobiti. Ovakvim načinom rada razvit će se sposobnost cjelovitog rješavanja problema u budućem istraživačkom radu.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.1. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.1. raditi u istraživačkom timu s visokim stupnjem samostalnosti i preuzeti odgovornost za planiranje i provođenje dijela istraživanja i/ili projekta;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija, student će biti sposoban:
* samostalno koristiti mjerne uređaje i aparature iz područja mehanike, elektromagnetizma, optike, termodinamike i kvantne fizika, za izvođenje složenih pokusa;
* analizirati mjerene podatke primjenom statističkih metoda te grafički prikazati rezultate;
* predstaviti rezultate svog rada u obliku pismenog izvješća, koje je strukturirano kao znanstveni rad, te kratkog usmenog izvješća, koje je strukturirano kao predavanje na znanstvenoj konferenciji;
* povezati teorijska znanja s izvođenjem vježbe i funkcioniranje sastavnih dijelova aparature;
* generalizirati rezultate mjerenja te ih kritički preispitati i tumačiti u svjetlu poznate teorije;

SADRŽAJ PREDMETA:

Studenti samostalno izvode 5 od sljedećih 10 vježbi:
* Slobodno i prisilno titranje: Koristeći torziono njihalo s gušenjem i pubudom, studenti proučavaju ponašanje slobodnog oscilatora, gušenog oscilatora, te gonjenog i gušenog oscilatora.
* Spregnuta njihala: Studenti proučavaju pojave kod titranja spregnutih njihala: titranje u fazi, titranje u protufazi, te režim udara.
* Stefan-Boltzmannov zakon zračenja: Studenti pomoću Mollovog termočlanka i žarulje s žarnom niti eksperimentalno utvrđuju ovosnost energetske egzitancije o temperaturi tijela, te uspoređuju opažanja sa Stefan-Boltzmannovim zakonom.
* Franck-Hertzov eksperiment: Studenti provode Franck-Hertzov eksperiment na aparaturi s neonskom cijevi.
* Magnetska susceptibilnost tekućina: Studenti mjere magnetsku susceptibilnost otopina s različitim koncentracijama paramagnetskih soli.
* Fotoefekt i Planckova konstanta. Polarizacija svjetlosti: Studenti pomoću fotoelektričnog efekta određuju vrijednost Planckove konstante. U drugom dijelu vježbe koriste linearne polarizatore i ?/4 pločice za polariziranje svjetlosti.
* Maxwell-Boltzmannova raspodjela brzina: Srudenti koriste aparaturu za simuliranje termodinamičkih pojava pomoću staklenih kuglica za proučavanje raspodjele brzina.
* Kaotične oscilacije u električnom titrajnom krugu: Studenti proučavaju nastanak kaotičnih oscilacija u električnom titrajnom krugu s nelinearnim elementom (diodom).
* Mjerenje malih otpora: Studenti uče mjeriti električni otpor metodom četiri kontakta, te van der Pauw metodom.
* Skin efekt: Studenti mjere debljinu vodljivog sloja (skina) u metalnim šipkama.
Svaku vježbu studenti izrađuju u dva uzastopna termina.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu. U praktikumu samostalno sklapaju aparaturu i vrše mjerenja. Na drugom terminu ponavljaju mjerenja i/ili vrše dodatna mjerenja te usmeno odgovaraju. Pismeno izvješće (referat) predaju prilikom slijedećeg dolaska na praktikum. Na kraju praktikuma rezultate zadnje vježbe usmeno prezentiraju pred voditeljem praktikuma.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Tijekom nastave studenti usmeno odgovaraju na svakoj vježbi te predaju pismeno izvješće nakon svake vježbe koje se također ocjenjuje. Na kraju praktikuma asistenti zaključuju konačne ocjene iz usmenog odgovaranja te pismenih izvješća. Studenti rezultate zadnje vježbe usmeno prezentiraju pred voditeljem praktikuma, koji ih pritom dodatno ispituje i zaključuje konačnu ocjenu. Težinski udio pojedinih faktora u konačnoj ocjeni je: usmena odgovaranja 30%, pismena izvješća 40%, završna prezentacija 30%.
Literatura:
  1. pripreme za vježbe
  2. Požek, Miroslav; Dulčić, Antonije: Fizički praktikum I i II, Zagreb : Sunnypress, 1999.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Napredni fizički praktikum 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti