Početni fizički praktikum 2

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Početni fizički praktikum 2

Šifra: 199940
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mihael Srđan Grbić
Izvođači: Dario Barišić , mag. phys. - Laboratorijske vježbe
Petar Sačer - Laboratorijske vježbe
Paula Vulić , mag. phys. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Putem izvođenja laboratorijskih vježbi studenti će biti upoznati s osnovama eksperimentalnog rada koji je neophodan za cjelovitost istraživanja u fizici općenito. Stečeno znanje na teorijskim predmetima iz područja mehanike, elektriciteta i magnetizma utvrđivat će i povezivati s vlastitim radom na laboratorijskim vježbama. Upoznat će se i uvježbati u samostalnom korištenju osnovnih uređaja za mjerenje mehaničkih i električnih fizičkih veličina te u sklapanju aparature s ciljem jednostavnijeg eksperimentalnog istraživanja. Studenti će kroz konkretne situacije steći vještine obrade mjerenih podataka (ručne i računalne), te temeljem tih rezultata uvježbavati donošenje posebnih i općenitih zaključaka. Tim zaokruženim procesom na zadanim fizikalnim problemima razvit će se i njihova sposobnost cjelovitog sagledavanja i rješavanja problema u budućem istraživačkom radu.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumjevanje:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
2. Primjena znanja i razumjevanja:
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke;
3. Stvaranje prosudbi
3.1. raditi u istraživačkom timu s visokim stupnjem samostalnosti i preuzeti odgovornost za planiranje i provođenje dijela istraživanja i/ili projekta;
4. Komunikacijske sposobnosti:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
5. Sposobnost učenja:
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Početni fizički praktikum 2, student će biti sposoban:
1. samostalno koristiti mjerne uređaje i aparature iz područja mehanike fluida, optike i termodinamike za izvođenje jednostavnih pokusa prema postavljenim zadacima i uputama;
2. analizirati mjerene podatke primjenom statističkih metoda ručnim kalkulatorom i računalom te numerički i grafički prikazati rezultate;
3. predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovitog izvješća;
4. povezati teorijska znanja s izvođenjem vježbe i funkcioniranje sastavnih dijelova aparature;
5. generalizirati rezultate mjerenja te ih kritički preispitati i tumačiti u svjetlu poznate teorije;

SADRŽAJ PREDMETA:

Studenti samostalno izvode sljedeće vježbe rotirajući se svakih dva tjedna:
Napetost površine: precizno se mjeri sila otkidanja prstena od površine vode i istražuje površinsku napetost u ovisnosti o temperaturi te se putem kapilarnog učinka također mjeri napetost površine;
Viskoznost tekućina: mjereći vrijeme padanja kuglice u dva viskozna medija istražuje se ovisnost koeficijenta viskoznosti o temperaturi;
Gustoća tekućine: putem uzgona mjeri se gustoća vode u širokom temperaturnom intervalu te pronalazi anomalija vode i koeficijenti njenog toplinskog širenja;
Plinski zakoni: proučavaju se izotermna, izohorna i izobarna promjena na određenoj količini zraka;
Leće i optički instrumenti: dobivanjem slika na različitim sustavima leća određuju se njihove žarišne daljine te se konstruiraju razni optički instrumenti, kao teleskopi, dijaprojektor, mikroskop;
Brzina svjetlosti: mjereći fazni pomak modulirane svjetlosti za različite puteve koje ona prevali određuje se brzina svjetlosti, a otklonom različitih komponenti iz bijele svjetlosti prati se ovisnost indeksa loma stakla prizme o valnoj duljini;
Ogib i interferencija svjetlosti: interferentna slika dobiva se s Fresnelovim zrcalima ili biprizmom te se analizom interferentne slike određuje valna duljina laserske svjetlosti, a difrakcijsku sliku dobivenu pomoću pukotine opisuje se teorijskim modelom.
Za svaku vježbu omogućeno je barem 5 punih sati rada u praktikumskom laboratoriju, čemu prethodi pripremanje studenta kod kuće.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu. U praktikumu najprije moraju pokazati svoju pripremljenost, a potom samostalno sklopiti aparaturu i vršiti mjerenja. Slijedi obrada rezultata i usmeno odgovaranje. Završeno pismeno izvješće moraju predati prije odlaska s praktikuma.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ulazni kolokvij od 5 kratkih pitanja u vezi pripadne vježbe mora biti pozitivno ocijenjen. Ispitivanje tijekom rada u praktikumu o fizikalnoj pozadini vježbe, funkcioniranju instrumenata i aparature, rezultatima, analizi, te drugim potrebnim znanjima vezanim uz vježbu, također mora rezultirati pozitivnom ocjenom. Izvješće s pretpostavljenim oblikom mora sadržavati odgovore na sve postavljene zadatke te obuhvatiti opis rezultata, analizu, grafičke prikaze, te zaslužiti prolaznu ocjenu. Konačna ocjena vježbe računa se iz tri navedene komponente koje redom ulaze s težinom 20%, 40%, 40%, a zaključna ocjena je prosjek svih vježbi. Pad je dopušten na najviše jednoj vježbi, no tada se istu mora ponovno odraditi i sa prolaznom ocjenom. Budući da se detaljno ispituju svi bitni elementi prilikom rada kod svake vježbe, nema završnog ispita.
Literatura:
  1. Pripreme za vježbe, za internu upotrebu
    Predavanja i udžbenici korišteni na Općoj fizici 1, 2 i 3
    Udžbenici opće fizike po izboru.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Početni fizički praktikum 1
Odslušan : Opća fizika 3
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti