Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz moderne fizike

Šifra: 78214
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bosnar
prof. dr. sc. Mihael Makek
izv. prof. dr. sc. Mihael Srđan Grbić
doc. dr. sc. Vedran Đerek
Izvođači: Ana Marija Kožuljević , mag. phys. - Laboratorijske vježbe
Aleksandar Opančar , mag. phys. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Izvođenjem laboratorijskih vježbi, studenti će upoznati aspekte suvremenih eksperimentata u fizici, te steći iskustvo u eksperimentalnom u radu koji je neizostavni dio istraživanja u fizici. Znanje koje stječu na 4. godini studija kroz predavanja iz kolegija Atomska i molekulska fizika, Fizika čvrstog stanja, Fizika elementarnih čestica te Nuklearna fizika studenti će produbiti eksperimentalnim radom na pojedinim problemima iz navedenih područja fizike i tako proširiti razumijevanju pojedinih tema. Upoznat će se i uvježbati u korištenju naprednih uređaja za mjerenje fizičkih veličina te u sklapanju aparatura s ciljem eksperimentalnog istraživanja. Kroz izradu referata studenti će razvijati umijeće pisanja znanstvenih radova i kritičkog sagledavanja rezultata.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.3. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.1. raditi u istraživačkom timu s visokim stupnjem samostalnosti i preuzeti odgovornost za planiranje i provođenje dijela istraživanja i/ili projekta

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Praktikum iz moderne fizike student će biti sposoban:
* koristiti moderne eksperimentalne aparature i metode za vršenje mjerenja prema postavljenim uputama
* povezati teorijska znanja iz različitih područja fizike s izvođenjem vježbe i funkcioniranjem sastavnih dijelova aparature
* samostalno analizirati dobivene rezultate mjerenja koristeći moderne računalne programe za analizu podataka
* samostalno, koristeći kritičko mišljenje odrediti kvalitetu dobivenih rezultata, usporediti s teorijskim očekivanjima i zaključiti prikladnost korištenog modela,
* samostalno pretraživati baze podataka i stručnu literaturu
* predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovitog izvješća

SADRŽAJ PREDMETA:

Tijekom semestra studenti rade 4 laboratorijske vježbe sa popisa:
1. Detekcija alfa zračenja
2. Detekcija i raspad kozmičkih miona
3. Mjerenje Hallovog efekta
4. Mjerenje temperaturne ovisnosti poluvodičkog termometra
5. Mjerenje magnetootpora
6. Michelsonov interferometar i primjene
7. Spektrometar s rešetkom i CCD detekcijom i primjene
8. Geiger-Muellerov brojač
9. Spektroskopija gama zračenja scintilacijskim detektorom
10. Silicijski fotomultiplikator

OBVEZE STUDENATA:

Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu, tako da razumiju fizikalnu pozadinu pojave koja se mjeri, te princip rada mjernog uređaja. U praktikumu najprije moraju pokazati svoju pripremljenost, a potom samostalno sklopiti aparaturu i vršiti mjerenja prema zadanim uputstvima. Nakon završenog mjerenja i izvedene vježbe studenti trebaju izraditi referat, koji će sadržavati rezultate mjerenja sa potrebnom statističkom obradom i grafičkim prikazima. Referat mora biti pravovremeno predan prema dogovoru s nastavnikom.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studente se ocjenjuje na sljedeći način:
-ocjenjuje se poznavanje fizikalne pozadine mjerenja i eksperimentalne aparature, te pripremljenost i samostalnost u eksperimentiranju
-ocjenjuju se predani referati, koji moraju sadržavati kratak teorijski uvod, opis aparature i metoda, rezultate mjerenja, zaključak i literaturu
Ukupna ocjena računa se na temelju ocjena 4 izvedene vježbe.
Literatura:
  1. A.C. Melissinos, J. Napolitano: Experiments in Modern Physics, Academic Press, 2003.
  2. Izabrani znanstveni članci.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Eksperimentalne tehnike u fizici
Položen : Mikroelektronika
Položen : Napredni fizički praktikum 2
Odslušan : Eksperimentalne metode moderne fizike
Odslušan : Fizika čvrstog stanja 1
Odslušan : Fizika elementarnih čestica 1
Odslušan : Nuklearna fizika 1
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti