Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uporaba računala u nastavi

Šifra: 50851
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Paar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dalibor Paar - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija je unaprijediti informatička znanja budućih nastavnika kako bi samostalno mogli upotrebljavati računala u nastavi te kako bi e-učenje integrirali u nastavni proces. Pri tome će se glavni naglasak dati na Python kao programski alat za uporabu u nastavi.Studenti će razvijati vještine verbalnih i računalnih komunikacija u svrhu razrješavanja kompleksnih zadaća.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.7. Transferirati znanstvene informatičke sadržaje u primjerene obrazovne sadržaje informatike;
1.8. Demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike suvremenih nastavnih metoda;
1.10. Integrirati stručna znanja iz fizike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.6. usvojiti algoritamske metode mišljenja i zaključivanja i primijeniti ih u rješavanju problema;
2.7. povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima;
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. Postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i informatike u skladu s nastavnim programom;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.2. poticati učenike i kolege na iznošenje ideja te biti sposoban prepoznati dobre prijedloge
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Uporaba računala u nastavi student će biti sposoban:
* Primjenjivati suvremene pristupe nastavi uporabom računala;
* Koristiti programski jezik Python kao programski alat pogodan za uporabu u nastavi;
* Planirati i izvršavati zadatke kroz grupni rad;
* Jasno i jezgrovito izlagati probleme i vlastita postignuća;

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Osnovni elementi e-učenja. Organizacijska struktura. Instrukcijski dizajn, organiziranje i vođenje e-učenja.
2. Pretraživanje podataka. Specijalizirane obrazovne tražilice. Repozitoriji obrazovnih sadržaja.
3. Programski jezik Python
4. Mogućnosti uporabe programskog jezika Python u nastavi.
5. Python u nastavi informatike
6. Python u nastavi fizike
7. Elektronsko izdavaštvo: upotreba crteža, animacija, fotografija i videa u izradi obrazovnih sadržaja.
8. Alati za organiziranje i vođenje nastave u virtualnom radnom prostoru.
9. Elektronska provjera i samoprovjera znanja, upitnici, kvizovi.
10. Računalo kao mjerni instrument, on-line prikupljanje i obrada podataka.

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave (minimun 80% rješenosti zadaća i projekata), izrada završnog seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Primarne sastavnica konačne ocjene su: a) zbirna ocjena zadataka i projekata vezanih uz predavanja i e-učenje (u pravilu 10 zadataka i projekata) b)seminar (prezentacijska i sadržajna kvaliteta), c) praktične vještine u svladavanju laboratorijskih zadaća, te suradnja i komunikacija tijekom semestra. Vrednuje se i aktivnost putem Merlin sustava.
Literatura:
  1. Leo Budin i sur. Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. Element, 2012.
  2. Leo Budin i sur. Napredno rješavanje problema programiranjem u Pythonu. Element, 2013.
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti