Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Anorganska kemija 2

Šifra: 196130
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirta Rubčić
Izvođači: prof. dr. sc. Mirta Rubčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:
Uvod u kemiju koordinacijskih spojeva. Koordinacijski spojevi od Wernera do danas, nomenklatura. Struktura. Ligandi, koordinacijski broj i koordinacijski poliedar. Izomerija. Teorija kristalnog pola. Teorija molekulskih orbitala. Teorija ligandnog polja. Deformacije oktaedarske i tetraedarske geometrije.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
Student će moći navesti i opisati fizikalna i kemijska svojstva tvari/materije te objasniti povezanost prirode kemijske veze s datim svojstvima i primjeniti odnosno kombinirati usvojena znanja u modeliranju i dizajniranju novih spojeva i materijala ciljanih fizikalnih (električna, magnetske, mehanička ili optička svojstva) i kemijskih svojstava (katalitička aktivnost metala u biološkim sustavima, kroz metaloenzime, te kompleksa kao aktivatora te katalizatora procesa od industrijskog značaja u svrhu održivog razvoja i zelene kemije).

SADRŽAJ PREDMETA:
Uvod u kemiju koordinacijskih spojeva. Koordinacijski spojevi od Wernera do danas, nomenklatura. Struktura. Ligandi, koordinacijski broj i koordinacijski poliedar. Izomerija. Teorija kristalnog pola. Teorija molekulskih orbitala. Teorija ligandnog polja. Deformacije oktaedarske i tetraedarske geometrije.
Elektronski spektri koordinacijskih spojeva. Spektrokemijski niz liganada. Magnetska svojstva koordinacijskih spojeva prijelaznih metala.
Pregled osnovnih svojstava elemenata 1., 2. i 3. prijelazne serije.
Kemija elemenata 1. prijelazne serije (Ti-Cu): kemija nižih i viših oksidacijskih stanja, binarni i koordinacijski spojevi.
Kemija elemenata 2. i 3. serije prijelaznih metala: Zr i Hf; Nb i Ta; Mo i W; Tc i Re. Platinski metali (Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt) binarni i koordinacijski spojevi.
Organometalni spojevi, osnovne metode sinteze, svojstva (18-elektronskopravilo), upotreba.
Poluvodiči, interkalacija, supravodiči. Anorganski materijali.
Na seminarima se utvrđuje gradivo predavanja kroz rješavanje zadataka i obradu aktualnih tema na osnovu radova iz literature.

OBVEZE STUDENATA:
Redovito pohađanje nastave, kolokviji

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:
Aktivno sudjelovanje u nastavi, 2 kolokvija, seminarski rad, ocjena pismenog ispita.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Anorganska kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Anorganska kemija 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti