Završni ispit

Završni ispit  na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022. polaže se izradom i ocjenjivanjem Završnog rada.

 

 

 

PREDAVANJE: IZRADA ZAVRŠNOG RADA

 

PREDAVANJE „IZRADA ZAVRŠNOG RADA“

održat će se u četvrtak, 10. ožujka 2022. u 13:00 sati u predavaonici A1.

Predavanje je obavezno za sve studente koji upisuju kolegij Završni ispit u ak. god. 2021./2022.

 

IZBOR I PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

Temu Završnog rada student odabire iz popisa predloženih tema o čemu se dogovara s mentorom teme (mentor će odabranu temu označiti zvjezdicom (*) na popisu tema). U slučaju posebnog interesa za neku temu koja nije na popisu, student se može dogovoriti s odabranim mentorom.

  • Krajnji rok za odabir teme Završnog rada: 8. travnja 2022.

Po odabiru teme student ispunjava i potpisuje obrazac Prijava teme Završnog rada i predaje ga mentoru na potpis. Obrazac se putem Zavoda šalje u Ured za studente.

  • Krajnji rok za prijavu teme Završnog rada: 22. travnja 2022.

(Iznimno u slučaju opravdanih razloga, a na temelju pisane molbe Kemijskom odsjeku, studentu se može odobriti naknadna prijava teme Završnog rada).

 

IZRADA ZAVRŠNOG RADA

Student u dogovoru s mentorom izrađuje Završni rad tijekom ljetnog semestra ak. god. 2021./2022.

Završni rad student piše prema Predlošku za izradu Završnog rada.

Prvu verziju Završnog rada, koja sadrži sve dijelove rada, student je dužan predati mentoru na uvid. Rok za predaju prve verzije student dogovara s mentorom, ovisno o ispitnom roku na kojem želi polagati Završni ispit (vidi tablicu).

Nakon predaje prve verzije Završnog rada obavljaju se dodatne konzultacije i korekcije.

Korigiranu konačnu verziju Završnog rada student je dužan pripremiti u jednom tiskanom primjerku (spiralni uvez) i u elektroničkom obliku (pdf dokument naziva: ZR_GODINA_Prezime_Ime.pdf).

 

POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Završnom ispitu student može pristupiti nakon što je položio sve propisane ispite.

Student do roka navedenog u tablici u Ured za studente predaje:

U Uredu za studente student ispunjava Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada, koja se prilaže u dossier studenta, a koju mentor završnog rada potpisuje prilikom upisa ocjene u ISVU sustav. Student u Uredu za studente dobiva naputak o načinu dostave  elektroničke verzije Završnog rada.

 

Ispitni rok za Završni ispit

Krajnji rok za predaju prve verzije mentoru

Krajnji rok za predaju konačne verzije u Ured za studente

1. srpnja 2022. (petak) 3. lipnja 2022. 28. lipnja 2022.
15. srpnja 2022. (petak) 17. lipnja 2021. 12. srpnja 2022.
9. rujna 2022. (petak) 8. srpnja 2022. 6. rujna 2022.
23. rujna 2022. (petak) 15. srpnja 2022. 20. rujna 2022.
 

Popis mentora i tema za izradu Završnog rada

Zauzete teme označene su zvjezdicom (*).

Zavod za analitičku kemiju

Prof. dr. sc. P. Novak

1. Vodikove veze i struktura molekula u otopini

2. Interakcije lijekova i bioaktivnih molekula

3. Sregnuti sustavi u analizi lijekova i bioaktivnih molekula

4. Analiza asfaltena i goriva

5. Spektroskopija NMR uzoraka u čvrstom stanju

 

Prof. dr. sc. S. Miljanić

1. Infracrveni spektri biomolekula*

2. Ramanovi spektri biomolekula*

 

Prof. dr. sc. I. Juranović Cindrić

1. Primjena metoda atomske spektroskopije u karakterizaciji kemijskog sastava hrane, bioloških i geoloških uzoraka.*

2. Spektroskopske metode analize realnih uzoraka u svrhu određivanja nutricionističke vrijednosti i/ili toksičnosti uzorka.

3. Primjena ekstrakcijskih tehnika.

 

Prof. dr. sc. N. Galić

1. Analiza lijekova tekućinskom kromatografijom*

2. Kromatografska analiza realnih uzoraka 

 

 

Prof. dr. sc. S. Rončević

1. Klasične metode kvantitativne analize 

2. Instrumentne metode u analitici uzoraka iz okoliša 

3. Atomska spektrometrija - Razvoj i analitička primjena *

 

Doc. dr. sc. N. Poje

1. Magnezij *

 

Doc. dr. sc. A. Kenđel

1. Infracrvena spektroskopija nukleinskih kiselina*

2. Ramanova spektroskopija nukleinskih kiselina*

 

Doc. dr. sc. T. Jednačak

1. Primjena spektroskopije NMR u analizi biomolekula

2. Procesne analitičke tehnike

 

Zavod za biokemiju

Prof. dr. sc. I. Gruić Sovulj

1. Evolucijski pritisci koji oblikuju selektivnost enzima*

2. Aminoacil-tRNA-sintetaze kao mete antibiotika*

3. Usmjerena evolucija proteina*

 

Doc. dr. sc. J. Rokov Plavec

1. Katalitičke nukleinske kiseline*

2. Mikroproteini*

 

Doc. dr. sc. M. Močibob

1. Antivirusni lijekovi za COVID-19*

2. Razvoj cjepiva: nove tehnologije i suvremeni izazovi

3. Inteini

4. Taxol (Paclitaxel)*

 

Doc. dr. sc. M. Dulić

1. Mirakulin - čarobna tvar za promjenu osjeta okusa*

2. Potencijalna uloga Fe-S kompleksa u pojavi života

 

Doc. dr. sc. A. Maršavelski

1. Antiretrovirusna terapija u liječenju infekcije virusom humane imunodeficijencije tipa 1*

2. Uloga peptida amiloid-β i α-sinukleina u neurodegenerativnim bolestima*

3. Biosinteza organskih spojeva fluora u baktriji Streptomyces cattleya*

4. Alosterički komunikacijski putevi u proteinima*

5. De novo dizajn enzima primjenom računalnih metoda*

6. Mehanizam djelovanja odabranih antitumorskih lijekova*

7. Farmakoterapija u liječenju shizofrenije*

8. Mehanizam djelovanja i primjena molnupiravira i paxlovida u liječenju COVID-19*

9. Purinska nukleozidna fosforilaza iz bakterije Helicobacter pylori*

 

Zavod za fizikalnu kemiju

Prof. dr. sc. D. Kovačević

1. Polimerizacija; vrste i primjena.

2. Termodinamika otopina polimera.

 

Prof. dr. sc. T. Begović

1. Tekući kristali*

2. Kalcijev karbonat u okolišu*

3. Primjena nanočestica u medicini*

4. Otapanje stakla **

 

Prof. dr. sc. T. Hrenar

1. Born-Oppenheimerova aproksimacija.*

2. Vibracijska teorija spregnutih grozdova.*

3. Rješenje Schrödingerove jednadžbe unutar potencijalne jame.*

 

Prof. dr. sc. B. Bertoša

1. AlphaFold – novi alat u predviđanju proteinskih struktura*

2. Protein-protein uklapanje (docking)

3. H/D izmjena i simulacije molekulske dinamike

 

Doc. dr. sc. J. Požar

1. Solvatacija neutralnih i električki nabijenih kemijskih vrsta

2. Utjecaj otapala na termodinamiku reakcija kompleksiranja

3. Statistička termodinamika sustava neovisnih čestica

 

Izv. prof. dr. sc. G. Horvat

1. Makrociklički receptori nabijenih i neutralnih vrsta u otopini

2. Ciklopeptidi - struktura, svojstva i primjena

3. Izračun slobodne energije pomoću simulacije molekulske dinamike

4. Kinetička dinamika supramolekulskih sustava

 

Prof. dr. sc. V. Tomišić

1. Konstante stabilnosti kompleksnih spojeva

2. Eksperimentalno odredjivanje koeficijenata aktiviteta

3. Satne reakcije

 

Doc. dr. sc. N. Bregović

1. Fotokemijske reakcije u čvrstom stanju*

2. Kinetika elektrokemijskih reakcija*

3. Kiselinsko-bazne ravnoteže u aprotičnim organskim otapalima*

4. Kelatni efekt*

5. Kinetika nukleacije

6. Primjena izotermne kalorimetrije u procjeni stabilnosti lijekova

 

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović

1. Kemija cementa

2. SARS-CoV-2 virus: utjecaj mutacije D614G na strukturu površinskog glikoproteina S*

 

Prof. dr. sc. M. Cindrić

1. Kompleksni spojevi prijelaznih metala kao katalizatori

2. Polioksometalati: priprava, svojstva i primjena

3. Kvarc, silikati, alumosilikati: od keramike do prirodnih apsorbensa*

 

Prof. dr. sc. Ž. Soldin

1. Inkluzijski spojevi

2. Hidridi

3. Keramički materijali

 

Prof. dr. sc. B. Prugovečki

1. Rendgensko zračenje i struktura kristalnih tvari

2. Ternarni koordinacijski spojevi bakra(II) s aminokiselinama i heterocikličkim bazama

 

Izv. prof. dr. sc. D. Mrvoš Sermek

1. Periodičnost svojstava i kemijsko ponašanje elemenata

2. Poučavanje kemije u vrijeme COVID-19

 

Prof. dr. sc. M. Rubčić

1. Uloga polimera u procesu kokristalizacije*

2. Perovskiti: strukture i svojstva

3. Čokolada i polimorfija

4. Anorganski spojevi kao kozmetički pripravci: povijesni pregled*

 

Izv. prof. dr. sc. N. Judaš

1. Kakav je sastav atmosfere Marsa?

 

Prof. dr. sc. V. Vrdoljak

1. Zeoliti

2. Klusteri

3. Organometalni spojevi alkalijskih i zemnoalkalijskih metala

4. Kompleksni spojevi kao modeli vitamina B12

5. Kompleksni spojevi i njihova primjena

 

Izv. prof. dr. sc. D. Cinčić

1. Schiffove baze

2. Puferi

3. Dizajn organskih kristala

4. Donori halogenske veze

5. Baza strukturnih podataka u Cambridgeu

6. Znanstvene informacije i citatne baze podataka

 

Izv. prof. dr. sc. M. Đaković

1. Interakcije pi-slaganja

2. Halkogenska interakcija

3. Mehanički potaknuta fleksibilnost kristala*

4. Koordinacijski polimeri i njihova primjena

5. Kriststalizacija

6. Kristali se savijaju - što ćemo s njima?*

 

Doc. dr. sc. V. Stilinović

1. René Just Haüy i početci koncepta jedinične ćelije

2. Povijesna kristalografska oprema

3. Povijest hrvatske kemije (više mogućih tema)

4. Multipolne interakcije u kristalnim strukturama*

5. Policentrična kovalentna veza

6. Fazni prijelazi u čvrstom stanju

 

Izv. prof. dr. sc. I. Đilović

1. Manganova superoksid dismutaza

 

Doc. dr. sc. J. Pisk

1. Tandemska kataliza

2. Katalitički tango s olefinima

 

Zavod za organsku kemiju

Prof. dr. sc. I. Primožič

1. Baldwinova pravila

 

Izv. prof. dr. sc. V. Petrović Peroković

1. Stabilni ekvivalenti enolata u kondenzacijskim reakcijama

2. Višekomponentne rakcije

 

Izv. prof. dr. sc. I. Biljan

1. Kovalentne organske mreže*

2. Samoudruženi monoslojevi tiola na zlatu*

 

Doc. dr. sc. I. Kodrin

1. Kinetički izotopni efekti

2. Neklasični karbokationi

3. Retikularna kemija

4. Konformacijska analiza ferocenskih peptidomimetika

 

Doc. dr. sc. Đ. Škalamera

1. Totalna sinteza kinina*

2.  Glikozilacija upotrebom glikozil-fluorida kao donora i sililnih etera kao akceptora*

3. Sigma-šupljine u katalizi organskih reakcija*

4. Wurtzova reakcija*

5. Autokatalitički modeli podrijetla biološke homokiralnosti

 

Doc. dr. sc. Nikola Cindro

1. Totalna sinteza kodeina*

2. Antrakinonske i azo boje*

3. Totalna sinteza Aflatoxina  

 

Doc. dr. sc. Željka Car

1. Pictet-Spenglerova ciklizacija*

2. Enantioselektivna reduktivna aminacija

3. Uporaba enzima u organskoj sintezi – retrosintetski pristup

4. Reakcije tiamin-pirofosfata*


Repozitorij

Repozitorij je prazan