ZAVRŠENI EUROPSKI PROJEKTI

ZAVRŠENI HAZU PROJEKTI

Bedeković, Nikola: Istraživanje triboluminiscencije i fluorescencije kompleksa bakra(I) u čvrstom stanju, Zaklada HAZU

Bregović, Nikola: Fosfatni esteri kao novi supramolekulski receptori, Zaklada HAZU

Car, Željka: Priprava biološki aktivnih hidroksipiridinona mikrovalnom sintezom, Zaklada HAZU

Đaković, Marijana: Supramolekulska sinteza metaloorganskih krutina, Zaklada HAZU

Đaković, Marijana: Savitljivi kristalni materijali i njihova svojstva, Zaklada HAZU

Đilović, Ivica: Fleksibilni receptori u koordinacijskoj kemiji aniona, Zaklada HAZU

Fotović, Luka: Kristalno inženjerstvo sa Zintlovim anionima, Zaklada HAZU

Horvat, Gordan: Termodinamičko i strukturno istraživanje kompleksiranja homociklopeptida s halogenidnim i strukturnim anionima u otopini, Zaklada HAZU

Horvat, Gordan: Templatno potpomognuta ciklizacija peptida u otopini, Zaklada HAZU

Horvat, Gordan: Amidni derivati kaliksarena kao efikasni receptori metalnih kationa u otopini, Zaklada HAZU

Horvat, Gordan: Kaliksarensko-ciklopetidni derivati kao receptori aniona, Zaklada HAZU

Klačić, Tin: Antikorozijska zaštita bakra višeslojnim polielektrolitnim nanofilmom, Zaklada HAZU

Kodrin, Ivan: Predviđanje nastanka međumolekulskih interakcija u koordinacijskim polimerima na temelju elektrostatskog potencijala, Zaklada HAZU

Kodrin, Ivan: Ferocenska jedinica kao potencijalni senzor za određivanje heličnosti malih peptida, Zaklada HAZU

Kodrin, Ivan: Kirooptički senzori s ferocenskom skupinom, Zaklada HAZU

Maršavelski, Aleksandra: Mehanizmi diskriminacije u domeni za popravak pogreške izoleucil-tRNA-sintetaze iz E. coli, Zaklada HAZU

Maršavelski, Aleksandra: Odlike primordijalne aminokiseline norvalina u kontekstu suvremenih proteina, Zaklada HAZU

Maršavelski, Aleksandra: Računalno optimirani enzimi koji kataliziraju korisne reakcije za okoliš, Zaklada HAZU

Prugovečki, Biserka: Kristalizacija i strukturna istraživanja derivata ljudskog inzulina i proteina HP1026 iz bakterije Helicobacter pylori, Zaklada HAZU

Rokov Plavec, Jasmina: Povezanost biosinteze proteina i metabolizma steroidnih hormona kod biljaka, Zaklada HAZU

Rončević, Sanda: Razvoj analitičkih metoda temeljenih na primjeni nanočestica željeza, Zaklada HAZU

Škalamera, Đani: Sinteza i ispitivanje imunoadjuvantske aktivnosti konjugata desmuramil-dipeptida i sapponina kvilaje (Quillaja saponarioa), Zaklada HAZU

Škalamera, Đani: Sinteza derivata glukoze za modifikaciju liposoma u svrhu ciljane dostave farmaceutika, Zaklada HAZU

Topić, Edi: Istraživanje sustitucijske fleksibilnosti hibridnih perovskita, Zaklada HAZU

Vušak, Darko: Solvatomorfija u kompleksima bakra s derivatima aminokiselina i heterocikličkim bazama, Zaklada HAZU


Završeni projekti financirani iz ostalih izvora

Bertoša, Branimir: Supstratni promiskuitet bakterijskih SGNH hidrolaza

Bertoša, Branimir i Kovačić, Filip: Biocatalysis of bacterial hydrolases of the GDSL-superfamily studied by a multidisciplinary approach

Cinčić, Dominik: Izučavanje utjecaja kiralnih aditiva na enantioselektivnost u mehanokemijskim reakcijama u čvrstom stanju

Cinčić, Dominik: Izučavanje kokristalizacije donora halogenske veze s iminima izvedenim iz o-vanilina

Cinčić, Dominik: Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvari

Đaković, Marijana: Uloga amidne skupine u supramolekulskom povezivanju kompleksnih spojeva vodikovim vezama

Đaković, Marijana: Supramolekulska uloga amidne skupine u koordinacijskoj kemiji

Đaković, Marijana: Od molekulske strukture do kristalnih materijala Cd(II): Strategije sinteze temeljene na halogenskim interakcijama

Gruić-Sovulj, Ita: The origin of amino acid specificity in editing class I aminoacyl-tRNA synthetases and cellular requirements for proofreading

Gruić-Sovulj, Ita: Mechanism of proofreading by class I aminoacyl-tRNA synthetases (FIRCA/NIH 1R03TW008024-01A1)

Gruić-Sovulj, Ita: Mapiranje aktivnog mjesta izoleucil-tRNA-sintetaze s ciljem razvoja novih inhibitora

Gruić-Sovulj, Ita: Uloga tRNA u mehanizmima očuvanja točnosti biosinteze proteina

Gruić-Sovulj, Ita: Novootkriveni stanični mehanizmi očuvanja točnosti biosinteze proteina

Gruić-Sovulj, Ita i Maček, Boris: Role of translational quality control mechanisms in maintaining the functional Escherichia coli proteome (bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2014.-2015.)

Gruić-Sovulj, Ita Rokov Plavec, Jasmina: INTEGRA-LIFE (FP7-REGPOT, voditelj: prof. dr. sc. Gordan Lauc

Gruić Sovulj, Ita: Stanični odgovori na kanonsku i nekanonsku mistranslaciju, bilateralni hrvatsko-njemački projekt

Juranović Cindrić, Iva: Određivanje organskih i anorganskih sastojaka u ljekovitim biljkama i uzorcima tla

Kovačević, Davor: Meka nanotehnologija: svojstva i primjena polielektrolita (bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2014.-2015.)

Kovačević, Davor: Polielektrolitno-proteinski kompleksi

Kovačević, Davor; Petridis Dimitris i Dekany, Imre: Advanced Techniques for Arsenic Removal from Water

Maršavelski, Aleksandra:  Catalytic selectivity toward fluorinated compoundsUnity Through Knowledge Fund

Matković Čalogović, Dubravka: Određivanje strukture lijekova

Novak, Predrag: Razvoj i primjena in-line metode Ramanove spektroskopije u istraživanju lijekova

Novak, Predrag: Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova

Popović, Zora i Liu, Ye: Sinteza kompleksima-prijelaznih-metala-funkcionaliziranih ionskih tekućina i njihova primjena u homogenoj katalizi  (bilateralni hrvatsko-kineski projekt, 2009-2011)

Popović, Zora i Liu, Ye: Preparacija kiralnih ionskih tekućina i njihova primjena u asimetričnom ariliranju aldehida arilbornom kiselinom (bilateralni hrvatsko-kineski projekt, 2011-2013)

Rokov Plavec, Jasmina: Uloga biljne aminoacil-tRNA-sintetaze u staničnom odgovoru na stres

Preočanin, Tajana: Površinska svojstva nanočestica cerijeva oksida u vodenoj otopini elektrolita

Rubčić, Mirta: Priprava i karakterizacija cirkonijevog silikata na laboratorijskoj skali i određivanje uvjeta pri kojima se dobiva zadana raspodjela veličine čestica

Stilinović, Vladimir: Kinetika i mehanizmi faznih prijelaza u molekulskim krutinama

Stilinović, Vladimir: Izučavanje međumolekulskih interakcijâ kristalografskom analizom gustoće nabojâ

Smrečki, Neven: Strukturno, spektroskopsko i termičko istraživanje paladijevih(II) kompleksa s N-alkilnim derivatima iminodioctene kiseline i glicina

Tomišić, Vladislav: Razvoj procesa priprave kompleksa željeza s maltolom, PLIVA

Tomišić, Vladislav: Određivanje termodinamičkih i kinetičkih veličina otapanja farmakološki aktivnih tvari, PLIVA

Weygand-Đurašević, Ivana: Macromolecular complexes of aminoacyl-tRNA synthetases and their role in translational quality control and non-ribosomal peptide synthesis (UKF 1B, 10/07)

Weygand-Đurašević, Ivana i Anderluh, Gregor: Molecular Interactions in Protein Biosynthesis (bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2012.-2013.)


Završeni MZOŠ projekti (2007.- 2013.)