Hrvatska zaklada za znanost

Begović, Tajana: Fizikalna kemija procesa na međupovršini mineral/otopina (poli)elektrolita

Bertoša, Branimir: Manganovi metalosenzori

Biljan, Ivana: Od aromatskih spojeva s dušikom do novih funkcionalnih organskih materijala

Cinčić, Dominik: Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama

Đaković, Marijana: Od oblika do funkcije: fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom

Galić, Nives: Priprava, karakterizacija i biokompatibilnost novih supramolekulskih kompleksa lijek/ciklodekstrin i lijek/dekstrinske nanospužve s poboljšanim svojstvima

Gruić Sovulj, Ita: Investigation of substrate and editing specificity in tRNA synthetases and the mechanism of antibiotic action, istraživački hrvatsko-švicarski projekt

Gruić Sovulj, Ita: Istraživanja aminoacil-tRNA-sintetaza kao antibiotskih meta i mehanizama kojima razvijaju rezistenciju,      istraživački hrvatsko-švicarski projekt

Kovačević, Davor: Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja, istraživački hrvatsko-slovenski projekt

Novak, Predrag: Makrozoni, novi konjugati makrolidnih antibiotika; dizajn, prirpava i interakcije

Primožič, Ines: Metom usmjerena sinteza inhibitora kolinesteraza podržana strojnim učenjem

Tomišić, Vladislav: Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini

Vrdoljak, Višnja: Supramolekulski i hibridni metalo-organski koordinacijski sustavi – kooperativni učinci i predviđanje


Bilateralni projekti

Pisk, Jana: COGITO 2023.-2024.: Sustainable polyesters using Mo and V catalysts (SusPolMoV), HR-FR 

Pisk, Jana: CNRS: International Emerging Actions 2023.-2024.: Solvent-sober Processes - Organic solvent-free polyterpenes oxidation assisted by mechanochemically synthesized catalysts (SoSoPro), HR-FR


Projekti financirani iz drugih izvora

Kenđel, Adriana: Zlatne nanozvjezdice kao metalni supstrati u SERS spektroskopiji, Zaklada HAZU

Ramić, Alma: Sinteza i evaluacija inhibitorne aktivnosti derivata Cinchona-9-amina prema kolinesterazama, Zaklada HAZU

Sović, Karlo: Primjena neuronskih mreža u sustavnoj pretrazi konformacijskih prostora bioaktivnih molekula, Zaklada HAZU


Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu

Begović, Tajana: Fizikalno-kemijska istraživanja površina, otopina i makromolekula

Bertoša, Branimir: Računalne simulacije biološki značajnih molekula

Biljan, Ivana: Dizajn i karakterizacija funkcionalnih organskih materijala

Cinčić, Dominik: Kristalno inženjerstvo organskih i metaloorganskih materijala

Đaković, Marijana: Od molekulske strukture do funkcijskih materijala- fleksibilni kristalni materijali

Galić, Nives: Razvoj i primjena instrumentnih analitičkih metoda 

Gruić Sovulj, Ita: Aminoacil-tRNA-sintetaze: evolucija i mehanizmi antibiotske rezistencije 

Hrenar, Tomica: Sinteza i kvantno-kemijsko istraživanje malih bioaktivnih molekula

Matković-Čalogović, Dubravka: Sinteza i strukturna karakterizacija organskih i kompleksnih spojeva; struktura proteina

Miljanić, Snežana: Površinski pojačano Ramanovo raspršenje nukleinskih kiselina

Novak, Predrag: Analiza derivata makrolida, njihovih razgradnih produkata i primjesa

Primožič, Ines: Razvoj novih pristupa sintezi bioaktivnih spojeva

Petrović-Peroković, Vesna: Sinteza i strukturna analiza biološki aktivnih peptida, heterocikličkih spojeva i njihovih glikokonjugata

Rokov-Plavec, Jasmina: Utjecaj disulfidne veze na strukturu i funkciju proteina

Tomišić, Vladislav: Termodinamika koordinacijskih reakcija u otopini

Vrdoljak, Višnja: Anorganski materijali: sinteza i karakterizacija