Europski projekti

Bilateralni projekti

Pisk, Jana: COGITO 2023.-2024.: Sustainable polyesters using Mo and V catalysts (SusPolMoV), HR-FR 

Pisk, Jana: CNRS: International Emerging Actions 2023.-2024.: Solvent-sober Processes - Organic solvent-free polyterpenes oxidation assisted by mechanochemically synthesized catalysts (SoSoPro), HR-FR


Projekti financirani iz drugih izvora

Horvat, Gordan: Kaliksarensko-ciklopetidni derivati kao receptori aniona, Zaklada HAZU

Kodrin, Ivan: Ferocenska jedinica kao potencijalni senzor za određivanje heličnosti malih peptida, Zaklada HAZU

Rončević, Sanda: Razvoj analitičkih metoda temeljenih na primjeni nanočestica željeza, Zaklada HAZU

Topić, Edi: Istraživanje sustitucijske fleksibilnosti hibridnih perovskita, Zaklada HAZU

Vušak, Darko: Solvatomorfija u kompleksima bakra s derivatima aminokiselina i heterocikličkim bazama, Zaklada HAZU


Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu

Begović, Tajana: Fizikalno-kemijska istraživanja površina, otopina i makromolekula

Bertoša, Branimir: Računalne simulacije biološki značajnih molekula

Biljan, Ivana: Dizajn i karakterizacija funkcionalnih organskih materijala

Cinčić, Dominik: Kristalno inženjerstvo organskih i metaloorganskih materijala

Đaković, Marijana: Od molekulske strukture do funkcijskih materijala- fleksibilni kristalni materijali

Galić, Nives: Razvoj i primjena instrumentnih analitičkih metoda 

Gruić Sovulj, Ita: Aminoacil-tRNA-sintetaze: evolucija i mehanizmi antibiotske rezistencije 

Hrenar, Tomica: Sinteza i kvantno-kemijsko istraživanje malih bioaktivnih molekula

Matković-Čalogović, Dubravka: Sinteza i strukturna karakterizacija organskih i kompleksnih spojeva; struktura proteina

Miljanić, Snežana: Površinski pojačano Ramanovo raspršenje nukleinskih kiselina

Novak, Predrag: Analiza derivata makrolida, njihovih razgradnih produkata i primjesa

Petrović-Peroković, Vesna: Sinteza i strukturna analiza biološki aktivnih peptida, heterocikličkih spojeva i njihovih glikokonjugata

Rokov-Plavec, Jasmina: Utjecaj disulfidne veze na strukturu i funkciju proteina

Tomišić, Vladislav: Termodinamika koordinacijskih reakcija u otopini

Vrdoljak, Višnja: Anorganski materijali: sinteza i karakterizacija