Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Biokemija

Šifra: 40859
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 75
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod: Osnovne makromolekule - DNA, RNA i proteini, kemijske veze u makromolekulama, nekovalentne interakcije, entropija i zakoni termodinamike
2. Biokemijska evolucija: nastanak ključnih bio-molekula, izvori energije u živim sistemima, nastanak organiziranih bioloških sistema (stanica) i interakcije s okolišom
3. Proteini I: struktura aminokiselina, primarna struktura proteina
4. Proteini II: sekundarna, tercijarna i kvaterna struktura,
5. Enzimi: bazični koncept i kinetika. Promjena slobodne energije i ravnoteža. Model Michaelis-Menten, kinetika alosteričkih enzima. Utjecaj inhibotora na kinetiku.
6. Katalitičke i regulatorne strategije enzima. Proteaze, hemoglobin, aspartat transkarbamoilaze, izozimi, kovalentne modifikacije
7. Membrane. Struktura membrane: lipidi i proteini. Prijenos kroz membranu: crpke i ionski kanali.
8. Metabolizam. Vezane reakcije. ATP i strukturna osnova njegove uloge. Prijenosnici elektrona: NADH i FADH2. Koenzim A. Regulacija metabolizma.
9. Glikoliza i glukoneogeneza. Reakcije razgradnje glukoze do piruvata, energetska bilanca. Sinteza glikoze iz ne-ugljikohidratnih preteča.
10. Stanično disanje. Ciklus limunske kiseline (reakcije ciklusa, stehiometrija i kontrola). Oksidacijska fosforilacija (prenosioci protona i elektrona u respiratornom lancu, nastanak gradijenta protona)
11. Fotosinteza. Klorofil. Reakcije fotosinteze: fotosustav I i II, citokrom bf. Protonski gradijent i sinteza ATP-a.
12. Calvinov ciklus i put pentoza fosfata. 3 stupnja Calvinova ciklusa i 2 faze u putu pentoza fosfata. Sumarne reakcije.
13. Metabolizam glikogena. Razgradnja i sinteza, te njihova regulacija.
14. Metabolizam masnih kiselina: reakcije razgradnje i sinteza masnih kiselina. Sumarne reakcije. Kontrola metabolizma.
15. Razgradnja proteina i aminokiselina. Razgradnja proteina do aminokiselina i regulacija. Ciklus uree. Sudbina ugljikovih atoma aminokiselina.
16. Biosinteza aminokiselina. Fiksacija dušika. Sinteza aminokiselina iz međuprodukata ciklusa limunske kiseline i drugih metaboličkih puteva. Regulacija biosinteze aminokiselina.
17. Biosinteza nukleotida. Sinteza pirimidina iz aspartata i karbamoil-fosfat. Sinteza purinskog prstena na riboza fosfatu. Sinteza deoksiribonukleotida.
18. DNA, RNA i prijenos genetičke informacije. Struktura nukleinskih kiselina. Dvostruka uzvojnica i komplementarnost. A, B i Z struktura. Uvod u replikaciju, transkripciju i translaciju.
19. Replikacija i rekombinacija DNA. Semikonzervativna replikacija. Stanični aparat za replikaciju DNA. Rekombinacija. Popravak grešaka pri replikaciji.
20. Transkripcija i procesiranje RNA. Bakterijska transkripcija, posttranskripcijske dorade i modifikacije. Eukariotska transkripcija: tri tipa RNA polimeraza. Stanični aparat za izrezivanje introna.
21. Biosinteza proteina. Adaptorska uloga tRNA. Genetički kod. Građa ribosoma. Inicijacija, elongacija, terminacija polipeptidnog lanca.
22. Kontrola genske ekspresije. Operoni: regulacija pomoću represora. Eukariotska regulacija: transkripcijska aktivacija i represija. Posttranskripcijska regulacija.
23. Organizacija eukariotskog genoma. Veličina genoma i genetički sadržaj. Ponavljajući geni i nekodirajuća DNA. Struktura nukleosoma.
24. Virusi. Građa, specifičnost prijenosa genetičke informacije. Prilagodba domaćinu.

ISHODI UČENJA:
1. navesti i objasniti strukturu i funkciju glavnih bioloških (makro)molekula (proteini, nukleinske kiseline, lipidi, ugljikohidrati)
2. objasniti i interpretirati odnos strukture i funkcije bioloških (makro)molekula
3. objasniti načela enzimske katalize (mehanizam i kinetika enzimske reakcije, te regulacijske strategije)
4. navesti i objasniti sastav i funkciju staničnih membrana
5. sumirati osnove metabolizma koji služi dobivanju ATP-a, te objasniti mehanizme kojima dolazi do pretvorbe energije u biološkim sustavima
6. pokazati znanje i razumijevanje temeljnih metaboličkih puteva (razgradnih i biosintetskih) i načina njihove regulacije
7. navesti enzime koji sudjeluju u metabolizmu, napisati metaboličke reakcije i prikazati strukture reakcijskih intermedijera
8. objasniti molekulske osnove odabranih fizioloških procesa
9. pokazati znanje i razumijevanje temeljnih biokemijskih procesa u prijenosu genetičke informacije kod prokariota i eukariota
10. interpertirati strukture i načine djelovanja enzima i makromolekulskih kompleksa koji sudjeluju u prijenosu genetičke informacije i regulaciji genske ekspresije
Literatura:
 1. OBAVEZNA LITERATURA:
  L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko, BIOKEMIJA (6. izd), Školska knjiga, 2013. (prijevod na hrvatski jezik)
  ili
  J. M. Berg, J. L. Tymoczko i L. Stryer, BIOCHEMISTRY (7. izd.), W. H. Freeman & Co, New York, 2012.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  D. Voet i J. G. Voet: Biochemistry, 4. izd., Wiley, New York 2011.
  D. L. Nelson i M. M. Cox, LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY (6. izd.), W. H. Freeman & Co, New York, 2013.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Biologija stanice
Položen : Fizikalna kemija 1
Odslušan : Fizikalna kemija 2
Odslušan : Organska kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Organska kemija 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti

Od ponedjeljka 16. 3. 2020. godine, u očekivanom trajanju od 14 dana, prekidaju se svi oblici neposredne kontaktne nastave na svim studijskim programima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Sve obavijesti, upute, prošireni nastavni materijali, pitanja te rasprava koja će uključivati sve studente na kolegiju Biokemija bit će dostupni preko stranica kolegija na sustavu za e-učenje Merlin.

Autor: Jasmina Rokov Plavec