Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Didaktika

Šifra: 45170
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Daria Tot
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ovladavati spektrom znanja nužnih za uspješnu organizaciju, realizaciju i (samo) evaluaciju nastave i stjecati sposobnosti za praktičnu primjenu tih znanja i cjeloživotno učenje

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.8. integrirati stručna znanja iz fizike i kemije sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA
2.10. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i suvremene nastave kemije
2.12. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
3. STVARANJE PROSUDBI
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i kemije u skladu s nastavnim programom
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje;
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

* Znanje i razumijevanje relevantnih sastavnica predmetnog kurikuluma i njegovog razvoja u kontekstu školskog i nacionalnog kurikuluma
* Kompetencije u primjeni različitih strategija učenja i poučavanja
* Sposobnost planiranja, kreiranja i primjene različitih strategija za praćenje i vrednovanje procesa i ishoda učenja
* Kompetencije vezane uz ostvarivanje odgojne uloge nastavnika - razrednika u osnovnoj i srednjoj školi

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Uvod u didaktiku - razvoj didaktičke misli (2)
2. Definicija, predmet i zadaci didaktike (2)
3. Temeljni pojmovi - odgoj, obrazovanje, nastava; sustav odgoja i obrazovanja u RH (2)
4. Sadržaji odgoja i obrazovanja u nastavi (2)
5. Nastavni plan i program; teorija kurikuluma (6)
6. Organizacija i struktura nastavnog procesa (2)
7. Socijalni oblici u odgojno - obrazovnom procesu (2)
8. Nastavne metode (6)
9. Nastavni sustavi - strategije (6)
10. Materijalno tehnička strana nastave (2)
11. Spoznajna i psihološka strana nastave (2)
12. Mediji u odgoju i obrazovanju (2)
13. Alternativni pristupi u poučavanju (2)
14. Komunikacija u odgoju i obrazovanju (6)
15. Uspješno upravljanje razredom i suradnja s roditeljima (6)
16. Planiranje odgojno - obrazovnog rada (4)
17. Evaluacija odgojno - obrazovnih rezultata; evaluacija vlastitog rada (6)

OBVEZE STUDENATA:

* redovito pohađanje nastave (barem 70%)
* vođenje bilježaka i aktivno sudjelovanje u nastavi
* izrada zadaća (barem 7 od 10)
* samostalno učenje i priprema za ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti s manje od 10% izostanaka, 9 zadaća i položenim kolokvijem oslobađaju se završnog ispita
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti