Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Instrumentalna analitika 1

Šifra: 51063
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanda Rončević
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Nemet - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje s analitičkim instrumentima; građa optičkih i ostalih instrumenata; izbor instrumenata za analitičke probleme.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija;
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Očekuje se da će po završetku predmeta (nakon uspješno obavljene pedagoške prakse) polaznici moći:
1. Navesti temeljne komponente optičkih spektrometara
2. Opisati glavne značajke izvora zračenja u optičkom području
3. Usporediti značajke i funkcije fotonskih i termičkih detektora
4. Klasificirati instrumentne analitičke metode prema vrsti interakcije zračenja i tvari
5. Navesti i objasniti analitičke značajke emisijskih metoda (plamena fotometrija, spektrometrije uz plazma izvore i tinjajuće izboje)
6. Navesti i objasniti analitičke značajke apsorpcijskih metoda atomske spektometrije (plamena i elektrotermička tehnika)
7. Opisati temeljne značajke konstrukcije instrumenata za kvantitativu analizu u molekulskoj spektrometriji (UV/VIS spektofotometrija, fluorimetrija)
8. Navesti i objasniti temeljne konstrukcijske značajke disperzijskih i bezdisperzijskih instrumenata u vibracijskoj spektroskopiji (IR, Raman)
9. Usporediti prednosti i nedostatke analitičkih instrumenata u karakterizaciji jednostavnih i složenih uzoraka
10. Predložiti izbor instrumentnih metoda za analizu sadržaja, reaktivnosti i strukture tvari u odabranim analitičkim zahtjevima

SADRŽAJ PREDMETA:

* Spektrometrijske metode u analitici, komponente optičkih spektrometara, interferometri, izvori zračenja, detektori;
* Temeljne značajke instrumenata u atomskoj spektrometriji, tehnike plamene i elektrotermičke apsorpcijske spektrometrije, plamena fotometrija, optička spektrometrija i spektrometrija masa temeljena na plazma izvorima, električna iskra i luk, izvori tinjajućeg izboja, atomska i rendgenska fluorescencija;
* Temeljne značajke instrumenata u molekulskoj spektrometriji, spektrofotometrija u ultraljubičastom i vidljivom dijelu spektra, tehnike vibracijske spektroskopije u infracrvenom dijelu spektra, Ramanova spektroskopija, luminescencijske tehnike;
* Prednosti i nedostaci instrumentacije u specifičnim analitičkim zahtjevima; Razvoj i primjena posebnih instrumentnih tehnika (lasersko otparavanje LA, generiranje hidrida HG, injektiranje u protok FIA, tehnika hladne pare CV, automatizacija

OBVEZE STUDENATA:

Slušanje predavanja, seminar po izboru, individualne konzultacije

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni i usmeni dio
Literatura:
 1. 1. D. A. Skoog, F. J. Holler, S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6th Ed., Thomson Brooks/Cole, Belmont, USA, 2007.
 2. S. J. Hill, Inductively Coupled Plasma Spectrometry and its Applications, Blackwell Publishing Ltd. Oxford, 2007.
  2. A. Sanz-Medel, R. Pereiro, Atomic Absorption spectrometry: An Introduction, 2nd Ed., Momentum Press, 2014.
  3. J. D. Ingle, S.R. Crouch, Spectrochemical Analys, Prentice-Hall International Inc, Englewood Cliffs, 1988.
  4. R. Kellner et al., Analytical Chemistr, Wiley-VCH, Wienheim, 1998.
7. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Nemet:

  po dogovoru

  Lokacija: -007

Obavijesti