Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Integrirana kemija 2

Šifra: 72857
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović
izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan - Seminar
izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Elektronska struktura organskih spojeva i metode određivanja strukture organskih molekula. Konstitucija, konfiguracija i konformacija ugljikovodika. Svojstava i reaktivnost zasićenih, nezasićenih i aromatskih ugljikovodika. Struktura i kiselo-bazna svojstava amina. Struktura, svojstava i reaktivnost organskih spojeva s kisikom; alkohola, etera, karbonilnih spojeva, karboksilnih kiselina i njihovih derivata. Stereokemija i kiralnost. Prirodni organski spojevi i biomakromolekule.
Alkalijski metali: svojstva elementarnih tvari, trendovi u reaktivnosti, alkalijski kationi u otopinama, procesi pri otapanju alkalijskih oksida, peroksida, hidroksida. Zemnoalkalijski metali: trendovi u topljivosti soli (uspotredba klorida, sufata i karbonata). Prijelazni metali: kiselo-bazna svojstva otopina soli željeza(III) i aluminija(III), stabilnost Fe(II) i Cu(I), topljivost hidroksida, oligo- i polimerizacija hidrokso- vrsta uz eliminaciju vode. Halogeni elementi: boja elementernih tvari u ovisnosti o veličini i polarizabilnosti atoma, trend reaktivnosti elementarnih tvari i obratni trend jakosti halogenovodičnih kiselina, jakost oksokiselina u ovisnosti o oksidacijskom stanju centralnog iona, kumulativni učinak okso-skupina. Halkogeni elementi: elektronska struktura elementarnog kisika, oksidnog, peroksidnog i superoksidnog iona. Voda i vodikova veza, anomalna svojstva i struktura tekuće vode. Ugljikova i dušikova skupina: utjecaj atomskog radijusa na svojstva, usporedba najlakšeg člana skupine sa težima, sličnosti i razlike u elementarnim tvarima i spojevima. Struktura grafita, delokalizacija elektrona kao uzrok boje i vodljivosti.

ISHODI UČENJA:
Objasniti odnos strukture i karakterističnih svojstava organskih spojeva, osobito onih koji se susreću u svakodnevnom životu.
Jasno rastumačiti reaktivnost pojedinih funkcionalnih skupina, odnosno skupine organskih spojeva.
Detaljno prikazati mehanizme osnovnih organskih reakcija.
Opisati strukturu biomakromolekula te objasniti njihovu biološku aktivnost.
Povezati sistematiku svojstava elemenata sa svojstvima atoma (radijus, energija ionizacije, elektronegativnost) i iona (radijus, naboj, polarizabilnost)
Povezati kiselo-bazno ponašanje anorganskih spojeva s ravnotežnim stanjima u vodenim otopinama.
Prepoznati osnovne tipove kemijskih reakcija na molekulskoj razini (adicija, eliminacija, supstitucija) i usporediti ih s analognim reakcijama u organskoj kemiji.
Literatura:
 1. H. Vančik, Temelji organske kemije, Tiva Tiskara, Varaždin, 2012.
  P. W. Atkins, Atkinsove molekule, Profil, Zagreb 2009.
  I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb 1990.
 2. J. Keeler, P. Wothers, Chemical structure and reactivity, an integrated approach, Oxford University Press, Oxford 2008.
  S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
  J. March, Advanced Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2001.
  G. Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, Sausalito CA, 2001.
  R. J. Gillespie, P. L. A. Popelier, Chemical Bonding and Molecular Geometry, Oxford University Press, 2001.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti