Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Kemijska analiza okoliša

Šifra: 166208
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanda Rončević
prof. dr. sc. Nives Galić
prof. dr. sc. Predrag Novak
Izvođači: prof. dr. sc. Nives Galić - Seminar
prof. dr. sc. Predrag Novak - Seminar
prof. dr. sc. Sanda Rončević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
SADRŽAJ PREDMETA
1. Uvod u analitičku kemiju. Kvalitativne i kvantitativne metode analize. Klasične i instrumentne metode analize. Odabir metode.
2. Analitika u procjeni rizika i regulativama o okolišu.
3. Uvod u analitičku atomsku spektrometriju (podjela metoda, značajke instrumentacije, analitički signal).
4. Obrada i interpretacija podataka dobivenih spektrometrijskim mjerenjima (statistički testovi, kontrola kvalitete)
5. Primjena atomskih spektrometrijskih metoda (AAS, ICP, XRF) u analizi tla, voda, zraka i bioloških materijala
6. Napredne instrumentne tehnike u posebnim zahtjevima analitike okoliša (vezani sustavi u specijaciji elemenata)
7. Interakcija elektromagnetskog zračenja i materije
8. Osnove i primjena molekulske spektroskopije (UV, IR, Raman, NMR, MS)
9. Interpretacija molekulskih spektara
10. Građa analitičkih instumenata
11. Uzorkovanje (uzorak, planiranje uzorkovanja, postupci uzorkovanja).
12. Priprava uzoraka za analizu (ekstrakcija iz otopljenih, čvrstih i plinovitih uzoraka; razlaganje čvrstog uzorka).
13. Kromatografija (plinska kromatografija, tekućinska kromatografija, instrumenti, mehanizmi odvajanja).
14. Analiza tragova i ultratragova kromatografskim metodama (analiza organskih zagađivala, pesticida, lijekova, droga itd.).

ISHODI UČENJA

1. Klasificirati instrumentne analitičke metode prema vrsti interakcije zračenja i tvari.
2. Objasniti temeljne značajke kvantitativnih analitičkih mjerenja (detekcijske granice, područje odziva, preciznost, pouzdanost).
3. Navesti i objasniti analitičke značajke odabranih metoda atomske spektometrije.
4. Navesti primjere primjene atomske spektometrije u analizi uzoraka iz okoliša (tla, voda, zrak, biološki uzorci).
5. Objasniti osnovne značajke spektra elektromagnetnog zračenja i interakcije s materijom
6. Poznavati i razumijeti temelje molekulske spektroskopije i njene primjene u analizi okoliša
7. Poznavati osnovnu građu analitičkih instrumenata
8. Objasniti što je uzorak i postupke uzorkovanja.
9. Navesti i objasniti metode priprave uzoraka za analizu.
10. Navesti i objasniti kromatografske metode analize i njihovu primjenu u analizi okoliša.
Literatura:
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti