Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja anorganske kemije

Šifra: 40780
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osnovni cilj kolegija jest razumijevanje važnosti fundamentalnih istraživanja u okvirima odabranih tema te pronalaženje njihove optimalne primjene u industrijskoj kemiji, organskoj sintezi, biokemiji, kemiji materijala te kemiji okoliša.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.8. primijeniti stručna znanja iz fizike i kemije na primjerima iz svakodnevnog života
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u kemiji i fizici
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Student će biti sposoban:
1. integrirati fundamentalna stručna znanja iz fizike i kemije u primijenjena
2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u polju kemije te dati stručno mišljenje o njihovom dosegu i mogućim primjenama
3. kritički procjenjivati pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. demonstrirati profesionalni integritet
5. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
6. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na znanstvenim ili nastavnim skupovima
7. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u kemiji i fizici
8. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

SADRŽAJ PREDMETA:

* Alkili, arili i hidridi metala i njihova primjena u organskoj sintezi.
* ?-kompleksi (alkenski, alilni, dienski, ciklopentadienilni, arenski).
* Karbenski i karbinski kompleksi metala (sinteza, struktura, svojstva).
* Klusterski spojevi, metal-metal veza (struktura, 18-elektronsko pravilo, načelo izolobalnosti, sinteze).
* Industrijski važni procesi katalizirani kompleksima prijelaznih metala (hidroformilacija alkena, oksidacija alkena, sinteza octene kiseline, metateza alkena, polimerizacija etilena i propilena).
* Svojstva čvrstih tvari (defekti u strukturi, nestehiometrijski spojevi, čvrsti elektroliti, kooperativan magnetizam, supravodljivost, stakla).

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave (predavanja i seminara).Student je dužan napraviti seminarski rad na osnovi aktualnih istraživanja objavljenih u znanstvenim časopisima - o temi održati predavanje i napisati pismeni referat

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni ispit
Literatura:
  1. P. W. Atkins, T. Overtone, J. Rourke, M. Weller, F. Armstrong, M. Hagerman, Inorganic Chemistry, 5th Ed., W. H. Freeman & Co, New York, 2010.
    2. D. F. Shriver, P.W. Atkins, C.H. Langford, Inorganic Chemistry, 2nd Ed., Oxford University Press, Oxford, 1998.
    3. F. A. Cotton, G. Wilkinson, C.A. Murillo, M. Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry,6th Ed., J. Wiley & Sons, New York 1999.
    4. R. H. Crabtree, The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 4th Ed., J. Wiley &Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Anorganska kemija
5. semestar
Izborni - kemija 2 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti