Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum fizikalne kemije 2

Šifra: 41062
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović
Izvođači: Karla Korade , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Katarina Leko , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Matija Modrušan , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Danijel Namjesnik - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Juraj Nikolić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Praktikumske vježbe:
1. Reakcijska kalorimetrija: entalpija reakcije u Daniellovu članku.
2. Ravnoteža disocijacije: određivanje konstante ravnoteže deprotoniranja metilnog crvenila u vodenoj otopini spektrofotometrijskom metodom.
3. Razdjeljenje: određivanje konstante ravnoteže razdjeljenja amonijaka između vode i kloroforma.
4. Topljivost plinova: određivanje konstante ravnoteže otapanja kisika u vodi.
5. Koligativna svojstva: određivanje ebulioskopske i krioskopske konstante.
6. Adsorpcija: ravnoteža, Langmuirova i Freundlichova izoterma.
7. Kemijska kinetika: utjecaj temperature na brzinu kemijskih reakcija, određivanje konstante brzine hidrolize etil-acetata pri nekoliko temperatura i računanje energije aktivacije.
8. Kinetika ionskih reakcija 1: primarni solni efekt, kinetika drugog reda.
9. Kinetika ionskih reakcija 2: primarni solni efekt, kinetika pseudo-prvog reda.
10. Konduktometrijska titracija: određivanje koncentracije otopine NaOH konduktometrijskom metodom, provjera rezultata automatskom potenciometrijskom titracijom.
11. Istraživanje kinetike reakcije nastajanja kompleksa željeza(III) s tiocianatnim ionom u vodi metodom zaustavljenog protoka.

ISHODI UČENJA:
- slijedeći upute samostalno izvesti mjerenja osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava (pH, provodnost, apsorbancija, temperatura, elektromotivnost ...) upotrebom suvremene instrumentacije i klasičnih tehnika
- prikupiti i obraditi eksperimentalne podatke
- primijeniti standardne matematičke metode kod rješavanja kemijskih problema i analize rezultata
- primjeniti postojeće fizikalno-kemijske modele za interpretaciju eksperimentalnih rezultata
- analizirati rezultate mjerenja s obzirom na ponovljivost mjerenja, osjetljivost mjerenja i očekivane greške
- procijeniti čimbenike koji utječu na rezultate mjerenja
Literatura:
  1. 1. N. Kallay, S. Žalac, T. Preočanin, D. Kovačević, S. Žalac, G. Horvat, J. Požar: Praktikum fizikalne kemije 2, skripta, Zavod za fizikalnu kemiju, Kemijski odsjek, PMF, Zagreb, 2009.
  2. P. W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 10. izdanje, Oxford Univ. Press, Oxford, 2014.
  3. R. J. Silbey, R. A. Alberty: Physical Chemistry, 4. izdanje, Wiley, New York, 2004.
  4. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji II dio, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2014.
  5. T. Cvitaš, N. Kallay: Fizičke veličine i jedinice Međunarodnog sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
  6. T. Cvitaš, Fizikalna kemija, rukopis u pripremi.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum fizikalne kemije 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti