Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Aeronomija

Šifra: 144777
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Giuliana Verbanac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Giuliana Verbanac - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente sa fizikalnim svojstvima plazme, ponašanjem plazme unutar ionosfere i magnetosfere, te procesa na Suncu i u interplanetarnom prostoru koji dovode do promjena tih svojstava. U tu svrhu potrebno je:
- opisati gibanje nabijenih čestica u gravitacijskom, magnetskom i električnom polju,
- objasniti sudarne procese u ionosferskim slojevima, te ostalim područjima magnetosfere,
- definirati magnetosferske struje,
- objasniti fiziku međudjelovanja Zemlje i Sunca,
- rastumačiti svemirsko vrijeme,
- detaljno obraditi fizikalne procese kojima se generiraju planetarna magnetska polja.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Fizikalne karakteristike plazme. Gibanje nabijenih čestica u gravitacijskom, magnetskom i
električnom polju. Razdioba atmosfere i metode istraživanja. Formiranje pojedinih područja visoke atmosfere. Formiranje ionosfere. Atomski i molekulski procesi u pojedinim ionosferskim slojevima i u termosferi; ionizacija i fotodisocijacija. Širenje radiovalova. Sudarni procesi u ionosferi i magnetosferi. Elektrodinamika ionosfere i termosfere. Globalne promjene u ionosferi i termosferi. Svijetljenje ionosfere i termosfere. Termodinamika ionosfere i termosfere. Aeronomija planeta. Stratosferski ozon.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Fizikalne karakteristike plazme, definicija plazmenih parametara. Gibanje čestice u magnetskom polju.
2. Gibanje čestica u prisustvu drugih sila osim magnetske: električna sila, gravitacijska sila, sila gradijenta tlaka.
3. Driftna gibanja čestica u magnetskom, električnom i gravitaciskom polju.
4. Elektrodinamika ionosfere i magnetosfere. Primjena driftnih gibanja u ionosferi, plazmasferi, Van Allenovim radijacijskim pojasevima.
5. Karakteristike magnetskog zrcala i magnetske boce.
6. Razdioba atmosfere, definiranje visoke atmosfere kao granice koju proučava aeronomija i metode istraživanja.
7. Formiranje pojedinih područja visoke atmosfere, poseban osvrt na formiranje ionosfere.
8. Atomski i molekulski procesi u pojedinim ionosferskim slojevima i termosferi; ionizacija i fotodisocijacija.
9. Vodljivost u ionosferi. Sudarni procesi i driftna gibanja u pojedinim ionosferskim slojevima.
10. Ionosferske struje. Elektronska plazmena frekvencija. Objašnjenje širenja radiovalova.
11. Globalne promjene u ionosferi i termosferi i njihova povezanost sa sunčevom aktivnošću. Utjecaj tih promjena na satelitske putanje i mjerne instrumente.
12. Svijetljenje ionosfere i termosfere. Pobuđenje atoma i emisija zračenja. Zabranjeni kvantni prijelazi.
13. Zagrijavanje i temperaturna ravnoteža u ionosferi i termosferi.
14. Aeronomija ostalih planeta Sunčevog sustava. Usporedbe fizikalnih procesa u ionosferi i termosferi planeta koji posjeduju vlastito magnetsko polje i onih koji nemaju vlastito magnetsko polje.
15. Formiranje i razgradnja stratosferskog ozona. Procesi apsorpcije, emisije zračenja i sudarni procesi. Važnost ozona za termodinamiku niže atmosfere.

NAČIN UČENJA:
Proučavanje literature, slušanje izlaganja, timske analize stvarnih, mjerenih vrijednosti gdje svaka grupa od 2 studenta ispituje drugi problem, diskusija rezultata samostalnih i grupnih zadataka, priprema seminara.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganja, individualne i grupne rasprave, zadavanje samostalnih i timskih zadataka, korištenje internetskih stranica, analiza primjera.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Praćenje pohađanja nastave. Pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Prisutnost na nastavi 70%.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni (pismenog dijela ispita će biti oslobođeni oni koji uspješno polože sve kolokvije) i usmeni ispit.
Literatura:
 1. Proelss, G.:Physics of the Earth's Space Environment, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  New York, 2004.
  Bertotti, B.,Farinela,P., Vokrouhlicky,D.:Physics of the Solar System, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003.
  Banks, PM, Kocharts, G.: Aeronomy, Academic Press, London, 1980.
  Vršnak, B.: Temelji fizike plazme, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 2. Bertotti, B.,Farinela,P., Vokrouhlicky,D.:Physics of the Solar System, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003.
 3. Banks, PM, Kocharts, G.: Aeronomy, Academic Press, London, 1980.
 4. Vršnak, B.: Temelji fizike plazme, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Geomagnetizam

Polaganje predmeta :
Položen : Geomagnetizam
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti