Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika zemlje i atmosfere

Šifra: 50861
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Dasović - Predavanja
dr. sc. Miroslava Pasarić - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Dasović - Auditorne vježbe
dr. sc. Miroslava Pasarić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija je da studenti steknu temeljna znanja o fizikalnim procesima u atmosferi i unutrašnjosti Zemlje te da spoznaju njihovu važnost za provođenje edukacije o nekim važnim problemima kao što su zaštita od potresa, efekt staklenika te klimatske promjene. U tu svrhu studenti trebaju naučiti o fizikalnim svojstvima, razumjeti procese koji ih određuju te upoznati načine mjerenja i obrade parametara koji opisuju fizikalno stanje Zemlje.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.9. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova;
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Fizika atmosfere i Zemlje, student će biti sposoban:
* opisati strukturu atmosfere;
* povezati opće fizikalne principe s procesima u atmosferi;
* klasificirati i opisati različita gibanja u atmosferi;
* opisati kvalitativno nastanak potresa;
* razlikovati valove potresa i opisati njihovo rasprostiranje matematičkim jednadžbama;
* definirati gravitacijsko polje i polje teže;
* opisati prirodu Zemljinog magnetskog polja i geomagnetske elemente;
* primijeniti stečena znanja na rješavanje jedostavnih problema;
* obrazložiti važnost pojedinih geofizičkih procesa i pojava na svakodnevni život (npr. globalno zatopljenje, potresi);

SADRŽAJ PREDMETA:

1.tjedan: struktura atmosfere, zračenje na Zemlji.
2. tjedan: hidrološki ciklus, klasifikacija i nastanak oblaka.
3. tjedan: jednadžba stanja, hidrostatička ravnoteža.
4. tjedan: adijabatski procesi i statička stabilnost.
5. tjedan: sile u geofizičkom fluidu, primitivne jednadžbe.
6. tjedan: geostrofičko i gradijentsko gibanje.
7. tjedan: opća, sekundarna i lokalna cirkulacija.
8. tjedan: kolokvij.
9. tjedan: struktura Zemlje. Određivanje fizikalnih svojstava unutrašnjosti Zemlje.
10. tjedan: valovi potresa. Osnovne značajke valne teorije.
11. tjedan: jednadžba staze vala. Određivanje vremena putovanja seizmičkih valova.
12. tjedan: seizmičnost. Kvantifikacija potresa (skale magnitude, seizmički moment, seizmička energija i magnituda, intenzitet potresa).
13. tjedan: potresi i tektonika ploča.
14. tjedan: teža i oblik Zemlje. Teorija izostazije.
15. tjedan: magnetsko polje Zemlje. Geomagnetski elementi.
Izrada zadataka u vezi s gradivom i upoznavanje s osnovnim instrumentima.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obvezni pohađati predavanja i vježbe.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Jedan kolokvij tijekom semestra. Studenti koji uspješno polože kolokvij oslobođeni su polaganja pismenog ispita. Usmeni ispit je obavezan.
Literatura:
  1. Shearer, P.M.: Introduction to Seismology, University Press, Cambridge, 1999.
  2. Garland, G.D.: Introduction to geophysics, W.B. Saunders Co., Toronto, 1979.
  3. Moran, J. M., Morgan M. D.: Meteorology. McMillan Publ. Company, New York 1989.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
7. semestar
Izborni predmet 4 - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Dasović :

    Prema dogovoru u z prethdnu najavu e-poštom.

    Lokacija: 210

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Struktura Zemlje. Određivanje fizikalnih svojstava unutrašnjosti Zemlje. Valovi potresa. Osnovne značajke valne teorije. Seizmičnost. Kvantifikacija potresa (skale magnitude, seizmički moment, seizmička energija i magnituda, intenzitet potresa). Potresi i tektonika ploča. Teža i oblik Zemlje. Teorija izostazije. Magnetsko polje Zemlje. Geomagnetski elementi. Izrada zadataka u vezi s gradivom i upoznavanje s osnovnim instrumentima. Zračenje na Zemlji. Hidrološki ciklus. Jednadžba stanja u atmosferi. Hidrostatička ravnoteža. Adijabatski procesi i statička stabilnost. Sile u geofizičkom fluidu. Jednadžbe gibanja i kontinuiteta. Geostrofičko i gradijentsko gibanje. Opća, sekundarna i lokalna cirkulacija.

LITERATURA
Shearer, P.M.: Introduction to Seismology, University Press, Cambridge, 1999.
Garland, G.D.: Introduction to geophysics, W.B. Saunders Co., Toronto, 1979.
Moran, J. M., Morgan M. D.: Meteorology. McMillan Publ. Company, New York 1989.

Dodatna literatura

Kasumović, M.: Opća i primijenjena geofizika s osnovama sferne astronomije, i. dio, Opća geofizika, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1971.

Lowrie, W.: Fundamentals of Geophysics – Second Edition, University Press, Cambridge, 2007.

 

Polaganje ispita

Ispit se odvija u dva dijela. Ukupna ocjena iz kolegija jednaka je prosječnoj ocjeni iz spomenuta dva dijela ispita.

Prvi dio (fizika atmosfere) provodi dr. sc. Mira Pasarić u terminu predviđenom rasporedom ispita u Redu predavanja, odnosno prikazanom na Studomatu (uobičajeno utorkom u 12 h u vrijeme ispitnih rokova). Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvija, moraju izaći na pismeni ispit!

Nakon što se uspješno položi prvi dio, pristupa se drugom dijelu ispita (fizika Zemlje) koji je usmeni i održava se prema dogovoru s nastavnikom. Potrebno se (obavezno!) najaviti doc. dr. sc. Ivi Dasović prije datuma ispitnog roka (Studmat, odnosno Red predavanja) ili do tri dana nakon datuma ispitnog roka e-poštom kako bi se dogovorilo vrijeme održavanja usmenog ispita.

Mole se studenti da imaju na umu da se otvoreni ispitni rokovi moraju zaključati u razumno vrijeme od datuma ispitnog roka (najkasnije 15 dana) te da poštuju zadane vremenske okvire.


Obavijesti