REPOZITORIJ

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika zemlje i atmosfere

Šifra: 40706
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Dasović
prof. dr. sc. Danijel Belušić
Izvođači: prof. dr. sc. Danijel Belušić - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Iva Dasović - Auditorne vježbe
dr. sc. Marija Mustać Brčić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija je da studenti steknu temeljna znanja o fizikalnim procesima u atmosferi i unutrašnjosti Zemlje te da spoznaju njihovu važnost za provođenje edukacije o nekim važnim problemima kao što su zaštita od potresa, efekt staklenika te klimatske promjene. U tu svrhu studenti trebaju naučiti o fizikalnim svojstvima, razumjeti procese koji ih određuju te upoznati načine mjerenja i obrade parametara koji opisuju fizikalno stanje Zemlje.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. Komunikacijske sposobnosti
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Fizika atmosfere i Zemlje, student će biti sposoban:
1. opisati strukturu atmosfere;
2. povezati opće fizikalne principe s procesima u atmosferi;
3. klasificirati i opisati različita gibanja u atmosferi;
4. opisati kvalitativno nastanak potresa;
5. razlikovati valove potresa i opisati njihovo rasprostiranje matematičkim jednadžbama;
6. definirati gravitacijsko polje i polje teže;
7. opisati prirodu Zemljinog magnetskog polja i geomagnetske elemente;
8. primijeniti stečena znanja na rješavanje jedostavnih problema;
9. obrazložiti važnost pojedinih geofizičkih procesa i pojava na svakodnevni život (npr. globalno zatopljenjematerijala.

SADRŽAJ PREDMETA:

1.tjedan: struktura atmosfere, zračenje na Zemlji.
2.tjedan: hidrološki ciklus, klasifikacija i nastanak oblaka.
3.tjedan: jednadžba stanja, hidrostatička ravnoteža.
4.tjedan: adijabatski procesi i statička stabilnost.
5.tjedan: sile u geofizičkom fluidu, primitivne jednadžbe.
6.tjedan: geostrofičko i gradijentsko gibanje.
7.tjedan: opća, sekundarna i lokalna cirkulacija.
8.tjedan: kolokvij.
9.tjedan: struktura Zemlje. Određivanje fizikalnih svojstava unutrašnjosti Zemlje.
10.tjedan: valovi potresa. Osnovne značajke valne teorije.
11.tjedan: jednadžba staze vala. Određivanje vremena putovanja seizmičkih valova.
12.tjedan: seizmičnost. Kvantifikacija potresa (skale magnitude, seizmički moment, seizmička energija i magnituda, intenzitet potresa).
13.tjedan: potresi i tektonika ploča.
14.tjedan: teža i oblik Zemlje. Teorija izostazije.
15.tjedan: magnetsko polje Zemlje. Geomagnetski elementi.
Izrada zadataka u vezi s gradivom i upoznavanje s osnovnim instrumentima

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obvezni pohađati predavanja i vježbe

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Jedan kolokvij tijekom semestra. Studenti koji uspješno polože kolokvij oslobođeni su polaganja pismenog ispita. Usmeni ispit je obavezan.
Literatura:
  1. Shearer, P.M.: Introduction to Seismology, University Press, Cambridge, 1999.
  2. Garland, G.D.: Introduction to geophysics, W.B. Saunders Co., Toronto, 1979.
  3. Moran, J. M., Morgan M. D.: Meteorology. McMillan Publ. Company, New York 1989.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
5. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Dasović:

    Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

    Lokacija: 214

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

Struktura Zemlje. Određivanje fizikalnih svojstava unutrašnjosti Zemlje. Valovi potresa. Osnovne značajke valne teorije. Seizmičnost. Kvantifikacija potresa (skale magnitude, seizmički moment, seizmička energija i magnituda, intenzitet potresa). Potresi i tektonika ploča. Teža i oblik Zemlje. Teorija izostazije. Magnetsko polje Zemlje. Geomagnetski elementi. Izrada zadataka u vezi s gradivom i upoznavanje s osnovnim instrumentima. Zračenje na Zemlji. Hidrološki ciklus. Jednadžba stanja u atmosferi. Hidrostatička ravnoteža. Adijabatski procesi i statička stabilnost. Sile u geofizičkom fluidu. Jednadžbe gibanja i kontinuiteta. Geostrofičko i gradijentsko gibanje. Opća, sekundarna i lokalna cirkulacija. 
 
LITERATURA 
Shearer, P.M.: Introduction to Seismology, University Press, Cambridge, 1999.
Garland, G.D.: Introduction to geophysics, W.B. Saunders Co., Toronto, 1979.
Moran, J. M., Morgan M. D.: Meteorology. McMillan Publ. Company, New York 1989.
 

Polaganje ispita

Ispit se odvija u dva dijela, odnosno dva usmena ispitaUkupna ocjena iz kolegija jednaka je prosječnoj ocjeni iz oba dijela ispita. Oba dijela ispita mora se pristupiti u razmaku od najviše 10 dana.

Prvi dio ispita (fizika Zemlje) provodi doc. dr. sc. Ivi Dasović prema dogovoru, uz obaveznu najavu e-mailom barem tri radna dana ranije od željenom datuma odgovaranja. Kad položi prvi dio, studenti(ca) pristupa drugom dijelu ispita.

Nakon što se uspješno položi prvi dio, pristupa se drugom dijelu ispita (fizika atmosfere) i održava se prema dogovoru s prof. dr. sc. Danijelom Belušićem, uz obaveznu najavu e-mailom barem tri radna dana ranije od željenom datuma odgovaranja.

U slučaju da student(ica) ne položi drugi dio ispita, ne mora ponovno polagati prvi dio ispita i ocjena ostaje dok se ne položi i drugi dio ispita.

Mole se studenti da imaju na umu da se otvoreni ispitni rokovi moraju zaključati u razumno vrijeme od datuma ispitnog roka (najkasnije 15 dana) te da poštuju zadane vremenske okvire.

Za sva pitanja i dogovore, studenti se mogu javiti nastavnicima.


Obavijesti