Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove geofizike

Šifra: 40712
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Markušić
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Markušić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi predmeta su stjecanje osnovnog teorijskog znanja iz područja geofizike, stjecanje operativnog znanja iz metoda obrade podataka u geofizici kao i stjecanje vještina pri rješavanju numeričkih problema u geofizici.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.5. učinkovito koristititi informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
4. Komunikacijske sposobnosti
4.3. prezentirati vlasitite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Osnove geofizike student će biti sposoban:
1. demonstrirati poznavanje oblika i građe unutrašnjosti planeta Zemlje
2. demonstrirati poznavanje pojma teže i ekvipotencijalne plohe, kao i pojmova s tim u vezi (geoid, Clairautov teorem, redukcija mjerenih vrijednosti akceleracije teže, ...)
3. objasniti teoriju izostazija
4. demonstrirati poznavanje metoda istraživanja potresa (makroseizmička i mikroseizmička)
5. obrazložiti pojmove magnituda i intenzitet potresa
6. demonstrirati poznavanje osnova geomagnetizma
7. demonstrirati poznavanje osnova Zemljine unutarnje topline

SADRŽAJ PREDMETA:

Općenito o planetu Zemlja (oblik i veličina, masa i gustoća, sateliti, Zemljina os, Zemljina orbita, temperature na Zemlji, atmosfera, nastanak planeta Zemlja, nastanak vode na Zemlji, unutrašnjost Zemlje nekad i danas). Koordinate na površini Zemlje (sferne koordinate, os i osnovni krug, geografska širina i dužina, Zemlja kao sferoid, geoid i undulacije geoida, visine i dubine). Teža i nivo plohe (Newtonov zakon gravitacije i pojam sile gravitacije, centripetalna i centrifugalna sila, teža, Clairautov teorem, mjerenje akceleracije teže, redukcija mjerenih vrijednosti akceleracije teže - korekcija za visinu, Bouguer-ova korekcija i topografska korekcija, normalne vrijednosti akceleracije teže, polje teže, anomalije polja teže, sila uzročnica morskih doba) Izostazija (pojam izostazije, Prattova i Airyeva teorija izostazije). Seizmičnost i izvori potresa (pojam seizmičnosti, prostorna razdioba i statistika potresa, izvori i vrste potresa, mehanizam potresa i Reidova teorija elastičkog odraza, makroseizmička metoda istraživanja potresa - intenzitet potresa, makroseizmičke ljestvice, karte izoseista, mikroseizmička metoda istraživanja potresa - magnituda potresa, mikroseizmički nemir, tsunami). Seizmički valovi i struktura unutrašnjosti Zemlje (konstante elasticiteta, titranje i valovi, valna jednadžba, zakon refleksije, zakon refrakcije, princip seizmografa, valovi potresa - prostorni i površinski, hodokrone i mikroseizmička metoda određivanja epicentra potresa, magnituda potresa, istraživanja unutrašnjosti Zemlje, Mohorovičićev diskontinuitet). Magnetizam Zemlje (opći pojmovi, Zemljino magnetsko polje, geomagnetski elementi, magnetosfera i glavno polje, magnetski polovi, polarna svjetlost). Zemljina unutarnja toplina (prijenos topline, provodljivost topline, konvekcija topline - adijabatski temperaturni gradijent, mjerenje Zemljina površinskog toka topline).

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave i obaviti praktične vježbe iz makroseizmike i mikroseizmike.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Tijekom semestra, studenti polažu dva kolokvija, na kojima je potrebno prikupiti minimalno 20% bodova.. Kolokviji tipično sadrže četiri zadatka - dva numerička i dva teorijska. Studentima koji na oba kolokvija prikupe više od 50% bodova, te ispune sve obaveze kolegija, biva ponuđena konačna ocjena. Oni koji s istom nisu zadovoljni, mogu izaći na usmeni ispit. Ostali studenti, koji su na kolokvijima (jednom ili oba) prikupili manje od 50% bodova, moraju izaći na pismeni i usmeni ispit. Studenti koji su na jednom ili oba kolokvija prikupili manje od 20% bodova moraju ponovo upisati kolegij. Za studente koji pristupaju ispitu ukupna završna ocjena se određuje kao funkcija ocjene iz pismenog, ocjena iz kolokvija, ocjene iz aktivnosti tijekom nastave i ocjene iz usmenog dijela.
Literatura:
  1. Lay, T. and T.C. Wallace, 1995. Modern global seismology, Academic Press, Toronto
  2. Bullen, K.E. and B.A. Bolt, 1985. Introduction to the theory of seismology, Cambridge
  3. Garland, G.D.,1979. Introduction to geophysics, W.B. Saunders Co., Toronto
  4. Turcotte D.L. and G. Schubert, 2002. Geodynamics, Cambridge University Press, Cambridge
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 2
5. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti