Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička kemija

Šifra: 36174
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak
prof. dr. sc. Nives Galić
Izvođači: prof. dr. sc. Nives Galić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Poznavati i razumjeti temeljne koncepte kemije i suodnose s ostalim prirodnim znanostima.
2. Poznavati načela kemijske analize i karakterizacije kemijskih spojeva.
3. Razlikovati grube, sustavne i slučajne pogreške.
4. Izračunati osnovne statističke veličine (srednja vrijednost, medijan, standardno odstupanje, koeficijent varijacije).
5. Objasniti principe gravimetrijskih analiza taloženjem i uparavanjem te opisati svojstva taloga i taložnih reagenasa.
6. Objasniti disocijaciju kiselina i baza te hidrolizu i topljivost soli u vodenim otopinama uz odgovarajuće konstante ravnoteže.
7. Opisati sastav i način djelovanja pufera te izračunati pH vodene otopine odgovarajućeg kemijskog sastava.
8. Razlikovati točku ekvivalencije od završne točke titracije te definirati primarni i sekundarni standard.
9. Poznavati indikatore i standardne otopine koji se koriste pri neutralizacijskim, taložnim, kompleksometrijskim i redoks titracijama.
10. Izvesti krivulje neutralizacijskih, taložnih, kompleksometrijskih i redoks titracija.
11. Objasniti način djelovanja indikatora pri neutralizacijskim, taložnim, kompleksometrijskim i redoks titracijama.
12. Izračunati količinu analita na temelju podataka gravimetrijskih i volumetrijskih mjerenja.
13. Objasniti principe potenciometrijskih mjerenja.
14. Opisati referentne i indikatorske elektrode.
15. Objasniti Beerov zakon.
16. Opisati instrumente u optičkoj spektrometriji.
17. Izračunati količinu analita na temelju spektrometrijskih mjerenja.
18. Objasniti kromatografske metode analize složenih smjesa.
19. Interpretirati kromatogram.

SADRŽAJ PREDMETA:
Predmet obuhvaća sadržaje klasične kvalitativne i kvantitativne kemijske analize te uvod u instrumentne analitičke tehnike. Sustavni pristup kemijskoj analizi od uzorkovanja do analitičke informacije; pogreške u kemijskoj analizi; statistička prosudba podataka; gravimetrijske metode analize (svojstva taloga i taložnih reagenasa); kemija vodenih otopina i kemijske ravnoteže (kiseline, baze, soli, kompleksni spojevi, puferi); izražavanje sastava otopina; titrimetrijske metode analize (krivulje titracije, standardne otopine, indikatori); kiselo-bazne titracije; taložne titracije (argentometrija); kompleksometrijske titracije; oksidacijsko-redukcijske titracije (elektrokemijski članak, elektrodni potencijali); potenciometrija (referentne i indikatorske elektrode, mjerni postupci); osnovni pojmovi i principi instrumentnih analitičkih metoda; atomska spektroskopija (apsorpcijska, emisijska); molekulska spektroskopija (UV/Vis, IR, fluorescencija); kromatografija (plinska, tekućinska; primjena).
Literatura:
  1. 1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
    2. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th Edition, Thomson, Brooks/Cole, Belmont CA, 2004.
  2. 1. C.G. Enke, The Art and Science of Chemical Analysis, John Viley & Sons, Inc., New York, 2001.
    2. J.W. Hill, Chemistry for Changing Time, Macmillan Publishing Company, New York, 1988.
    3. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Odslušan : Opća kemija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti