Stručni projekti

Bertoša, Branimir: Vezanje β-laktama, Xellia

Bregović, Nikola: Stabilnost farmaceutski aktivnih tvari u otopinama, Xellia

Bregović, Nikola: Potenciometrijsko određivanje topljivosti derivata aktivnih tvari, PLIVA

Cinčić, Dominik: Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvari, PLIVA

Cindro, Nikola: Priprava inhibitora fosfodiestereaze na laboratorijskoj skali, PLIVA

Cindro, Nikola: Sinteza alternativnih soli antibiotika, Xellia

Požar, Josip: Termodinamička istraživanja derivata djelatnih tvari, Xellia

Rubčić, Mirta: Priprava i karakterizacija cirkonijevog silikata na laboratorijskoj skali i određivanje uvjeta pri kojima se dobiva zadana raspodjela veličine čestica, PLIVA

Tomišić, Vladislav: Sinteza i fizikalno kemijska karakterizacija derivata aktivnih tvari, PLIVA

Tomišić, Vladislav: Fizikalno-kemijska karakterizacija lijekova u otopini, Xellia