Europski projekti

Bilateralni projekti


Projekti financirani iz drugih izvora

Bregović, Nikola: Fosfatni esteri kao novi supramolekulski receptori, Zaklada HAZU

Đaković, Marijana: Savitljivi kristalni materijali i njihova svojstva, Zaklada HAZU

Horvat, Gordan: Amidni derivati kaliksarena kao efikasni receptori metalnih kationa u otopini, Zaklada HAZU

Kodrin, Ivan: Predviđanje nastanka međumolekulskih interakcija u koordinacijskim polimerima na temelju elektrostatskog potencijala, Zaklada HAZU

Maršavelski, Aleksandra: Odlike primordijalne aminokiseline norvalina u kontekstu suvremenih proteina, Zaklada HAZU

Škalamera, Đani: Sinteza i ispitivanje imunoadjuvantske aktivnosti konjugata desmuramil-dipeptida i sapponina kvilaje (Quillaja saponarioa), Zaklada HAZU


Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu

Begović, Tajana: Fizikalno-kemijska istraživanja površina, otopina i makromolekula

Bertoša, Branimir: Računalne simulacije biološki značajnih molekula

Biljan, Ivana: Dizajn i karakterizacija funkcionalnih organskih materijala

Cinčić, Dominik: Kristalno inženjerstvo organskih i metaloorganskih materijala

Đaković, Marijana: Od molekulske strukture do funkcijskih materijala- fleksibilni kristalni materijali

Galić, Nives: Razvoj i primjena instrumentnih analitičkih metoda 

Gruić Sovulj, Ita: Aminoacil-tRNA-sintetaze: evolucija i mehanizmi antibiotske rezistencije 

Hrenar, Tomica: Sinteza i kvantno-kemijsko istraživanje malih bioaktivnih molekula

Matković-Čalogović, Dubravka: Sinteza i strukturna karakterizacija organskih i kompleksnih spojeva; struktura proteina

Miljanić, Snežana: Površinski pojačano Ramanovo raspršenje nukleinskih kiselina

Novak, Predrag: Analiza derivata makrolida, njihovih razgradnih produkata i primjesa

Petrović-Peroković, Vesna: Sinteza i strukturna analiza biološki aktivnih peptida, heterocikličkih spojeva i njihovih glikokonjugata

Rokov-Plavec, Jasmina: Utjecaj disulfidne veze na strukturu i funkciju proteina

Tomišić, Vladislav: Termodinamika koordinacijskih reakcija u otopini

Vrdoljak, Višnja: Anorganski materijali: sinteza i karakterizacija