PRIJELAZ STUDENATA SA SRODNIH UČILIŠTA NA STUDIJSKE PROGRAME KEMIJSKOG ODSJEKA

PRIJELAZ STUDENATA SA SRODNIH UČILIŠTA NA STUDIJSKE PROGRAME KEMIJSKOG ODSJEKA ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

Prijelaz studenata moguć je do završetka upisnog roka propisanog za upis na studij. Prijelaz nije moguć tijekom prve akademske godine. O prijelazu studenata na temelju pisane i obrazložene molbe odlučuje ovlašteno Vijeće odsjeka posebnim rješenjem.

 

POSTUPAK PODNOŠENJA MOLBE ZA PRIJELAZ NA KEMIJSKI ODSJEK I RJEŠAVANJE MOLBE

Molba za prijelaz na studij podnosi se putem Ureda za studente Kemijskog odsjeka. Studenti molbu mogu predati do 22. rujna 2023. godine. Razmatrat će se samo molbe koje su napisane na odgovarajućem obrascu za podnošenje molbi koji se može preuzeti u izborniku Dokumenti. Obrazac je uz potpisanu verziju predanu u Ured za studente potrebno poslati i u elektroničkom obliku na e‐mail adresu Povjerenstva za nastavu Kemijskog odsjeka: pzn@chem.pmf.hr

Pri tome osim ispunjenog i potpisanog obrasca za prijelaz s drugog fakulteta student obvezno prilaže:

 • indeks
 • važeći ovjereni nastavni plan i program
 • potpisane i ovjerene detaljne sadržaje položenih predmeta  
 • ovjereni dokument s popisom svih do tada položenih ispita u kojom su navedeni nazivi predmeta, ISVU kodovi, pripadajući broj ECTS bodova te postignute ocjene
 • potvrdu o uplati prema odluci Fakultetskog vijeća PMF-a.

 Pri popunjavanju opće uplatnice (iznos od 500,00 kn/66,36€) treba navesti:

        Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
        Model: 00
        IBAN primatelja: HR5823600001101522208
        Poziv na broj odobrenja: 604060-105-OIB STUDENTA
        Opis plaćanja:  "Ime i prezime studenta - molba za prijelaz na Kemijski odsjek"

Prijelaz je ograničen kvotom za pojedini studijski program. Kriteriji prema kojima se određuje rang lista su:

 • ostvaren prosjek ocjena na studiju
 • broj položenih ispita
 • broj položenih ispita kolegija neophodnih za nastavak studija
 • postignuti broj ECTS bodova
 • vrijeme trajanja studija na matičnom fakultetu.

Rang lista bit će objavljena 28. rujna 2023. godine na oglasnoj ploči Ureda za studente Kemijskog odsjeka.

 

POSTUPAK PODNOŠENJA MOLBE ZA PRIZNAVANJE ISPITA (MOLBA SE PODNOSI NAKON OBAVLJENOG UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM KEMIJSKOG ODSJEKA)

Rješenjem ovlaštenog Vijeća odsjeka odlučuje se o priznavanju položenih ispita s drugog studija te o njihovoj ekvivalentnosti s ispitima na studiju na koji student prelazi. U tu svrhu potrebno je:

 • ispuniti obrazac za priznavanje položenih predmeta u kojem treba navesti za koje se predmete podnosi molba za priznavanje,
 • priložiti detaljne sadržaje položenih predmeta potpisane i ovjerene od nositelja pojedinih predmeta u svrhu priznavanja istih
 • dostaviti potvrdu o uplati za priznavanje predmeta položenih na drugom studijskom programu izvan regulirane mobilnost (iznos od 50,00kn/6,64€ po predmetu).

Prema  Pravilniku o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, a s obzirom na broj priznatih ECTS bodova, student se obvezuje završiti studij na koji prelazi i to primjenom odgovarajućih kriterija koje možete naći u članku 18. navedenog Pravilnika.


Obavijesti