Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Anorganska kemija 1

Šifra: 196121
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirta Rubčić
Izvođači: prof. dr. sc. Mirta Rubčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
Kvantno-mehanička osnova Periodnog sustava elemenata. Atomske orbitale. Elektronska struktura atoma. Periodičnost svojstava. Ionizacijske energije i elektronski afinitet. Kemija vodika, svojstva i dobivanje. Vodikova veza, klatrati. Binarni hidridi, elektron deficijentni hidridi (diboran, tetrahidroboratni anion). 18. skupina elemenata (plemeniti plinovi). Svojstva i uporaba. Fluoridi ksenona, sinteza i struktura (VSEPR-pristup). Drugi spojevi ksenona. 17. skupina elemenata (halogeni elementi). Halogenidi, interhalogeni spojevi, polihalogenidi, pseudohalogenidi, strukture interhalogenih spojeva. Oksokiseline i njihove soli . 16. skupina elemenata (halkogeni elementi). Kisik, svojstva i dobivanje, alotropske modifikacije, građa molekula, pregled spojeva. Sumpor, alotropske modifikacije, polimorfija, katenacija. Oksidi i oksokiseline, halogenidi sumpora. Karaktristični primjeri spojeva selenija i telurija. 15. skupina elemenata (dušikova skupina). Nitridi. Oksidi dušika i oksokiseline. Fosfor, alotropske modifikacije, oksidi i oksokiseline, fosfidi. Fosfati, svojstva i strukture. Halogenidi elemenata dušikove skupine. 14. skupina elemenata (elementi ugljikove skupine). Svojstva i strukture alotropskih modifikacija ugljika. Katenacija ugljika, višestruke veze. Oksidi ugljika. Kemija silicija. Silani, usporedba kemije ugljika i silicija. Silikati i njihove strukture. Halogenidi elemenata ugljikove skupine elemenata.13. skupina elemenata. Bor. Halogenidi, borani, borati, boridi. Aluminij. Rasprostranjenost u prirodi, dobivanje, upotreba. Ionski spojevi - svojstva, energija kristalne rešetke, ionski radijusi; guste slagaline; miješani oksidi. 1. i 2. skupina elemenata (alkalijski i zemnoalkalijski metali) - dobivanje, svojstva, upotreba, stabilnost hidrida, oksida, halogenida i soli oksokiselina; otopine metala u tekućem amonijaku, redukcijska svojstva.

Studenti u okviru seminara vježbaju rješavanje problemskih zadataka i time pokazuju razinu usvojenosti teorijskih koncepata.

ISHODI UČENJA:
Nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposoban:
- objasniti temeljne koncepte kemije, izraziti važnije kemijske zakone i teorije, demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
- objasniti metode dobivanja elemenata i spojeva s- i p- bloka
- kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti učenika.
- kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja.
- samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
Literatura:
  1. G. L. Miessler, P. J. Fischer, D. A. Tarr, Inorganic Chemistry, Pearson, New York, 2014.
  2. C. E. Housecroft and A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Pearson Prentice Hall, Harlow, 2012.
  3. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  4. D. Grdenić, Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika 2
Položen : Genetika
Položen : Morfologija i anatomija biljaka
Položen : Opća zoologija
Položen : Osnove histologije i embriologije
Položen : Praktikum opće kemije 2
Položen : Psihologija učenja i poučavanja
Odslušan : Fizikalna kemija 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti