Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum opće kemije 1

Šifra: 36406
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje osnovnog laboratorijskog pribora, aparatura, reagensa, tehnika rada i mjera opreza. Stjecanje vještine eksperimentiranja, opažanja, mjerenja i interpretiranja dobivenih rezultata.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.3. koristiti kemijski račun
2.6. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike i kemije
2.7. primijeniti sigurnosne mjere pri korištenju laboratorijskog suđa, pribora i kemikalija
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Pravilno rukovati laboratorijskim priborom
2. Primijenjivati mjere opreza pri radu.
3. Ovladati temeljnim laboratorijskim postupcima.
4. Koristiti stečena teorijska znanja u eksperimentalnom radu.
5. Razviti moć opažanja i točnog bilježenja eksperimentalnih podataka.
6. Znanstveno utemeljeno interpretirati rezultate mjerenja.

SADRŽAJ PREDMETA:

Nastavni sadržaji:
* upoznavanje laboratorijskog pribora i mjera opreza
* mjerenje mase i određivanje gustoće uzorka
* mehaničko rastavljanje smjesa (dekantiranje i filtriranje)
* određivanje tališta i vrelišta
* rastavljanje smjesa na osnovi razlike u topljivosti (mjerenje molarne entalpije otapanja soli, prekristalizacija, frakcijska kristalizacija)
* rastavljanje smjesa na osnovi razlike tlaka para (sublimacija, destilacija, vakuum-destilacija)
* priprema otopina zadanog sastava (npr. soli, kiselina, lužina)
* kemijski elementi i spojevi (određivanje molarne mase i formule spoja)
* plinovi (laboratorijsko dobivanje, fizikalna i kemijska svojstva)

OBVEZE STUDENATA:

Kolokvij prije svake vježbe, uspješno izvođenje laboratorijskih vježbi, pisanje referata

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Tijekom nastavnog procesa nastavnik (asistent) kontinuirano procjenjuju obrazovna postignuća i napredak studenta. Na konačnu ocjenu rada utječe uspjeh pri izradi vježbi, uspjeh postignut na pojedinačnim kolokvijima, referati. Završni ispit po potrebi.
Literatura:
  1. 1. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig, Praktikum iz opće kemije, II. izd., Školska knjiga, Zagreb 2003.
    2. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I i II dio, IX. izd., Školska knjiga, Zagreb 1995.
    3. Interni nastavni materijali.
  2. 1. M. Sikirica, Stehiometrija, XX. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2008.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti