Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Viši praktikum iz kemije

Šifra: 47171
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
prof. dr. sc. Marijana Đaković
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Iva Habinovec - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Ivan Nemet - Vježbe u praktikumu
Barbara Panić , mag. chem. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. KOMPLEKSNI SPOJEVI KROMA(V) I KROMA(III)
1.1. Priprava kalijeva tetra(perokso-O,O')kromata
1.1.1. Gravimetrijsko određivanje kalija kao kalijev tetrafenilborat
1.2. Priprava cis-kalijeva diakvabis(oksalato-O,O')kromata(III) dihidrata
1.2.1. Određivanje sastava
2. KOMPLEKSNI SPOJEVI ŽELJEZA(I)
2.1. Nitrozilbis(dietilditiokarbamato-S,S')željezo(I)
3. KOMPLEKSNI SPOJEVI KOBALTA(III)
3.1. Priprava tris(etilendiamin-N,N')kobaltovog(III) klorida kokristaliziranog s natrijevim kloridom i vodom
3.2. Priprava bis(butan-2,3-dion-dioksimato-N,N')kloropiridinkobalta(III)
3.3. Priprava pentaaminnitratokobaltovog(III) nitrata
3.4. Priprava akvapentaaminkobaltovog(III) jodida
4. DVOSOLI MANGANA(II)
4.1. Amonijev manganov(II) sulfat heksahidrat
5. KOMPLEKSNI SPOJEVI BAKRA(II)
5.1. Priprava akva(1,10-fenantrolin-N,N')(serinato-N,O)bakrova(II) sulfata
5.2. Priprava akva(1,10-fenantrolin-N,N')(malonato-O,O')bakra(II) monohidrata
5.3. Priprava tetrapiridinbakrovog(II) peroksodisulfata
6. KOMPLEKSNI SPOJEVI NIKLA(II)
6.1. Priprava bis(trifenilfosfin)dikloronikla(II)
6.2. Priprava tetraamindinitronikla(II)
7. Snimanje i interpretacija infracrvenih spektara u čvrstom stanju dvaju uzoraka
8. Ispitivanje termičke stabilnosti spoja pomoću termogravimetrijskih metoda (TG/DTG/DSC)
9. Određivanje sastava kompleksa Jobovom metodom kontinuiranih varijacija i metodom molarnih omjera
10. Određivanje količine željeza i aluminija u smjesi derivacijskom spektrofotometrijom
11. Određivanje količine aluminija u uzorcima vode i kompleksnog spoja spektrofluorimetrijskom metodom. Metoda dodatka standarda
12. Određivanje količine željeza u tabletama metodom gašenja fluorescencije salicilne kiseline i kompleksnim spojevima metodom ICP-AES
13. Odvajanje vanadija iz vodene otopine ekstrakcijskim postupkom s HX otopljenim u kloroformu iz kloridno kiselih otopina bez i uz konstatnu ionsku jakost
14. Analiza tablete vitamina C metodom HPLC
15. Ramanova spektroskopija

Ishodi:

Student će biti sposoban:
- primjeniti složenije metode sinteze anorganskih spojeva
- samostalno odabrati metodu sinteze, izolacije i pročišćavanja spoja željenih svojstava
-samostalno rukovati većinom raspoloživih instrumenata u svrhu potpunije karakterizacije novih spojeva
- jasno i koncizno prezentirati složene ideje
- koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju stručnih i znanstvenih radova
Literatura:
 1. Z. Popović, B.-M. Kukovec, Viši praktikum iz kemije, Upute za internu upotrebu, PMF, 2009., Zagreb
  2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Uvod u kromatografske metode, Osnove analitičke kemije, 1. izd., Školska knjiga, Zagreb 1999.
  3. G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici, Synthesis and Techniques in Inorganic Chemistry, 3rd Ed., University Science Books Sausalito, 1999.
  4. W. L. Jolly, The Synthesis and Characterization of Inorganic Compounds, Waveland Press, 1991.
  5. D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. Kriz, Introduction to Spectroscopy, 3rd Ed., Harcourt, Inc. Orlando, USA, 2001.
  6. Infrared and Raman Spectroscopy, Methods and Applications, Ed. B. Schrader, VCH Publishers, New York, 1995.
  7. E. de Hoffmann, V. Stroobant, Mass Spectrometry, 2nd Ed., John Wiley& Sons, Chichester, UK, 2002.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnovni praktikum analitičke kemije
Položen : Praktikum anorganske kemije
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Nemet:

  po dogovoru

  Lokacija: -007

Obavijesti