Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća i anorganska kemija

Šifra: 35776
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Vinko Nemec - Vježbe u praktikumu
prof. dr. sc. Biserka Prugovečki - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Darko Vušak - Vježbe u praktikumu

dr. sc. Darko Vušak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Razlikovati fizikalna i kemijska svojstva tvari te fizikalne i kemijske promjene tvari.
2. Objasniti elektronsku strukturu atoma te elektronsku konfiguraciju elementa.
3. Definirati i razlikovati vrste kemijskih reakcija, tipove kemijskih veza, te vrste međumolekulskih interakcija.
4. Objasniti i razumjeti plinske zakone.
5. Opisati i razumjeti koligativna svojstva otopina te puferske otopine.
6. Objasniti čimbenike koji utječu na brzinu i ravnotežu kemijskih reakcija.
7. Objasniti energetske promjene tijekom kemijske reakcije.
8. Opisati svojstva kemijskih elemenata glavnih skupina periodnog sustava elemenata i njihovih spojeva.
9. Rješavati jednostavne numeričke probleme.
10. Izvesti neke osnovne laboratorijske eksperimente.

PREDAVANJA:
1. Agregacijska stanja tvari, fizikalna i kemijska svojstva tvari te fizikalne i kemijske promjene tvari. Zakoni kemijskog spajanja.
2. Struktura atoma: elektron i atomska jezgra. Izotopi. Atomska masa. Periodička tablica elemenata. Kemijske formule.
3. Pisanje jednadžbi kemijskih reakcija, izjednačavanje kemijske jednadžbe. Taložne reakcije, kiselobazne reakcije, oksido-redukcijske (redoks) reakcije.
4. Termokemija. Entalpija. Entropija. Gibbsova energija. Termokemijske jednadžbe. Hessov zakon.
5. Valna priroda svjetlosti. Atomski spektri. Bohrov model vodikovog atoma. Kvantna mehanika i kvantni brojevi. Elektronska konfiguracija. Načelo izgradnje periodnog sustava. Periodičnost svojstava elementarnih tvari (veličina atoma, ionizacijske energije, elektronski afiniteti).
6. Ionska veza, energija kristalne rešetke, ionski radijusi.
7. Kovalentna veza. Lewisove strukturne formule, pravilo okteta, višestruke veze. Oblik molekula. VSEPR model. Dipolni moment i geometrija molekule.Teorija valentne veze i hibridne orbitale.
8. Metalna veza, guste slagaline metala.
9. Fazne pretvorbe: tlak para, vrelište i talište. Fazni dijagram vode. Tekuće i čvrsto stanje. Međumolekulske interakcije.
10. Plinovi: idealni plinski zakoni za čiste plinove i plinske smjese. Parcijalni tlakovi. Van der Waalsova jednadžba.
11. Otopine, utjecaj temperature i tlaka na topljivost. Koligativna svojstva ionskih otopina.
12. Brzina kemijskih reakcija, faktori koji utječu na brzinu. Kemijska ravnoteža: dinamička priroda ravnotežnog stanja, konstanta ravnoteže. Le Châtelierovo načelo.
13. Kiseline i baze (Arrhenius, Bronsted-Lowry i Lewisova teorija). Relativna jakost kiselina i baza, samoionizacija vode, otopine jakih kiselina i baza, pH otopine, puferi. Kiselo bazna svojstva otopina soli.
14. Galvanski članci i elektrolitske ćelije. Elektrokemijske reakcije: stehiometrija, elektrokemijski članci, elektrodni procesi.
15. Sistematika elemenata: glavna svojstva skupinâ u periodnom sustavu.

SEMINARI:
1. Mjerne jedinice. Značajne znamenke.
2. Relativna atomska i molekulska masa, množina tvari. Iskazivanje sastava tvari (udjeli).
3. Elementarna analiza. Određivanje kemijske (empirijske, molekulske) formule spoja.
4. Stehiometrija kemijskih reakcija. Mjerodavni reaktant.
5. Oksido-redukcijske (redoks) reakcije.
6. Kristalni strukture (kubični kristalni sustav).
7. Plinski zakoni.
8. Razrjeđivanje otopina.
9. Fizička (koligativna) svojstva otopina.
10. Kiselo-bazne ravnoteže. pH.
11. Puferske otopine.

LABORATORIJSKE VJEŽBE:
1. Određivanje gustoće krutina.
2. Odjeljivanje komponenata smjese: dekantiranje, filtriranje, vakuum destilacija, sublimacija.
3. Određivanje tališta i vrelišta.
4. Priprema otopine zadane koncentracije.
5. Dobivanje kisika, dušikova(IV) oksida i ugljikova(IV ) oksida.
6. Priređivanje jednog kompleksnog spoja.
7. Mjerenje molarne entalpije otapanja soli.
8. Galvanski članak i elektroliza.
Literatura:
  1. M. S. Silberberg: Chemistry, 2. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
  2. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
  3. M. Sikirica: Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
  4. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig: Praktikum iz opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
  5. R. Chang: Chemistry, 6. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
  6. D. Grdenić: Molekule i kristali, 4. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1989.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan