Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnovni praktikum analitičke kemije

Šifra: 40756
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak
Izvođači: dr. sc. Iva Habinovec - Laboratorijske vježbe
Marijana Pocrnić , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u kemiji.
2. Izvoditi standardne laboratorijske postupke.
3. Kvalitativno odrediti katione i anione u otopini primjenom taložnih reagenasa.
4. Izvesti taloženje analita te filtriranje i spaljivanje taloga u gravimetrijskoj analizi.
5. Pripraviti otopine primarnih i sekundarnih standarda za titrimetrijske analize.
6. Izvesti kiselo-bazne, taložne, kompleksometrijske i redoks titracije.
7. Razlikovati gravimetrijsku metodu taloženjem od gravimetrijske metode hlapljenjem.
8. Izračunati količinu analita na temelju podataka titrimetrijskih i gravimetrijskih mjerenja.
9. Rukovati laboratorijskom opremom koja se koristi u volumetrijskoj i gravimetrijskoj analizi.
10. Izračunati količinu analita na temelju analize atomskih i molekulskih spektara.
11. Asignirati i interpretirati IR spektre.
12. Objasniti utjecaj pH na kemijsku ravnotežu spektrofluorimetrijskim metodama.

SADRŽAJ PREDMETA:
Praktikum obuhvaća eksperimentne postupke klasične kvalitativne i kvantitativne analize te instrumentnih analitičkih metoda. Kvalitativna analiza kationa (4 kationa); kvalitativna analiza aniona (3 aniona); gravimetrijsko određivanje aluminija; priprava standardnih otopina HCl i NaOH; titrimetrijsko određivanje smjese NaOH i Na2CO3; određivanje dušika Kjeldahlovom metodom; određivanje klorida taložnom titracijom (Fajansova metoda); određivanje tvrdoće vode kompleksometrijskom titracijom s EDTA; priprava standardnih otopina Na2C2O4 i KMnO4; kemijska potrošnja kisika; određivanje količine željeza u čaju; kvalitativna i kvantitativna analiza IR metodom; utjecaj pH na fluorescenciju esculina; određivanje natrija plamenom fotometrijom.
Literatura:
  1. V. Vojković, K. Krpan, Osnovni praktiukum analitičke kemije: Kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza, skripta, Kemijski odsjek, PMF, 2010. (skripta za internu uporabu)
  2. D.A. Skoog, D. M. West i F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga 1998.
  3. G. D. Christian, Analytical Chemistry, 5. izdanje, John Viley & Sons, Inc., New York, 1994.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum opće kemije 1
Odslušan : Analitička kemija
Odslušan : Praktikum opće kemije 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti