Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u anorgansku kemiju

Šifra: 37627
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović - Vježbe u praktikumu
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nastanak, zastupljenost i podrijetlo imena kemijskih elemenata. Periodni sustav elemenata i elektronska struktura atoma. Periodičnost svojstava - kemijska reaktivnost elemenata, svojstva oksida glavnih skupina kemijskih elemenata. Relativna jakost oksidansa i reducensa, elektrokemijski niz, elektrodni potencijali, kemijska reaktivnost, elektrokemijski izvori struje, elektroliza. Kemija vodika, svojstva (izotopni efekt) i dobivanje. Hidridi: ionski, kovalentni, intersticijski, elektron deficijentni hidridi (diboran). Plemeniti plinovi: svojstva i dobivanje, ionizacijske energije i elektronski afinitet, fluoridi ksenona i spojevi drugih plemenitih plinova. Kemija halogenih elemenata, dobivanje i svojstva. Halogenidi, interhalogeni spojevi, pseudohalogenidi. VSEPR teorija, strukture interhalogenih spojeva. Oksidi i kiseline halogena. Freoni. Biološki značaj halogenih elemenata i njihovih spojeva. Kemijski elementi 16. skupine PSE: osobine halkogenih elemenata. Kisik, svojstva i dobivanje, alotropske modifikacije, ozon, oksidi, peroksidi, zrak. Sumpor, minerali, alotropske modifikacije, oksidi i oksokiseline, kisele kiše.Kemijski elementi dušikove skupine. Nitridi. Oksidi dušika i oksokiseline. Fosfor, alotropske modifikacije, oksidi i oksokiseline, fosfidi. Fosfati, svojstva i strukture. Biološki značaj elemenata dušikove skupine. Fotokemijski smog. Osobine kemijskih elemenata ugljikove skupine. Svojstva i strukture alotropskih modifikacija ugljika, kemijske veze u spojevima ugljika, oksidi ugljika, efekt staklenika. Kemija silicija, usporedba kemije ugljika i silicija, silikati i osnove njihovih struktura. Anorganski materijali i nove tehnologije, strukturna građa i svojstva tvari, poluvodiči, keramike posebnih svojstava, staklokeramika, supravodljivost. Kemijski elementi 1. i 2. skupine: svojstva i dobivanje, stabilnost hidrida, oksida, peroksida, halogenida i soli oksokiselina; otopine metala u tekućem amonijaku, redukcijska svojstva, biološko djelovanje alkalijskih i zemnoalkalijskih metala. Borova skupina kemijskih elemenata, osobine, dobivanje, spojevi, primjena. Amfoterna svojstva aluminija. Kemijska svojstva cinka, kadmija, žive i olova. Teški metali i ekosustav. Prijelazni metali, osobine i posebnosti. Tehnički važni metali: željezo, bakar (dobivanje, reaktivnost, spojevi, primjena) i srebro (svojstva, reaktivnost, osnove fotografije, koloidi). Kompleksni spojevi, uvod u kemiju koordinacijskih spojeva, nomenklatura, struktura i izomerija. Ligandi, koordinacijski broj i koordinacijski poliedar. Osnove teorije ligandnog polja u kemiji koordinacijskih spojeva. Elektronski spektri koordinacijskih spojeva. Spektrokemijski niz liganada i magnetska svojstva koordinacijskih spojeva prijelaznih metala. Organometalni spojevi. Uvod u bioanorgansku kemiju. Metalni ioni u biokemiji. Vezanje i prijenos kisika. Laboratorijske vježbe: Halogeni elementi: dobivanje klorovodika. Halkogeni elementi: dobivanje kisika. Kemijski elementi dušikove skupine: dobivanje amonijaka. Prijelazni metali: dobivanje tetraaminbakrova(II) sulfata monohidrata. Kinetika kemijskih reakcija i kemijska ravnoteža: ovisnost brzine kemijske reakcije o koncentraciji reaktanata i o temperaturi. Protolitičke reakcije. Vodene otopine soli. Volumetrijska analiza: standardizacija otopine kiseline i određivanje masenog udjela NaOH u uzorku. Elektroliza i galvanski članak: relativna jakost oksidansa i reducensa, elektroliza s topljivom anodom, elektroliza otopina alkalijskih soli.
Literatura:
  1. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I i II, 9. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  2. F. Albert Cotton, G. Wilkison, P. Gauss, Basic Inorganic Chemistry, 3. izd., John Willey & Sons, New York 1995.
  3. D. Grdenić, Molekule i kristali, 5. obnovljeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
  4. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig, Praktikum iz opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
  5. D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic Chemistry, 2. izd., Oxford University Press, Oxford 1998.
  6. M. Sikirica, Stehiometrija, 19. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2001.
  7. M. S. Silberberg, Chemistry, 2. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti

Svi nastavni materijali nalaze se na Sveučilišnom centru za e-učenje Merlin (http://merlin.srce.hr, za pristup je potreban AAI korisnički račun).


Repozitorij

Repozitorij je prazan