O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 031
Telefon:4606000
Telefon kućni:6368
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Rođen je 21. lipnja 1967. u Petrinji, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1994. na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1999. i magistrirao. Doktorirao je 2004. s disertacijom naslova: Geometrijska izomerija bis L-aminokiselinskih bakrovih(ii) kompleksa. Mogućnosti termičke cis  trans izomerizacije u čvrstoj fazi. (sve uz mentorstvo prof. dr. sc. Branka Kaitnera). U Zavodu za Opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1995. U znanstveno-nastavno zvanje docent izabran je 2007. godine. Na znanstvenom polju bavi se problematikom iz područja preparativne i strukturne kemije koordinacijskih spojeva te kristalnim inžinjerstvom (organska, metaloorganska i supramolekulska sinteza, termička analiza i rentgenska strukturna analiza). Sudjelovao u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Objavio je 19  znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom od toga 17 u časopisima koje citira baza Current Contents. S više od 100 priopćenja sudjelovao je na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Tijekom 2008. i 2009. godine boravio je na University of Cambridge, Velika Britanija kod prof. Williama Jonesa. Od 1994. godine održao je preko 12 000 sati nastave. Nositelj je jednog kolegija na preddiplomskom studiju i dva kolegija na diplomskom studiju. Bio je voditelj ili suvoditelj pri izradi 35 diplomskih i 7 završnih radova. Tri puta je dobio nagradu studentskog zbora PMF-a Brdo za najboljeg nastavnika Kemijskog odsjeka PMF-a u Zagrebu (2009., 2011 i 2012.). Popularizacijom kemije bavi se dvadesetak godina. Sudjeluje u organizaciji predstave Čarolije u kemiji na Kemijskom odsjeku od njenog pokretanja 2007. godine. Autor je izvorne predstave, a glumio je u svakoj od njih. Redovito sudjeluje u provedbi Otvorenog dana Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Do danas je održao više od 300 javnih stručno-edukacijskih i popularizacijskih predavanja i 90-minutnih nastavnih satova koji prezentiraju nastavnu strategiju učenja otkrivanjem. Voditelj je projekta E-škola kemije od 2001., a njegov sudionik od 1996. godine. Za potrebe ovog projekta napisao je više od 1000 kratkih internetskih članaka kao odgovore na pitanja postavljena putem web-servisa projekta. U okviru projekta E-škola kemije, pokrenuo je aktivnost Seminari E-škole kemije za učenike i nastavnike. Do danas je organizirano 65 ovakvih Seminara u više od 20 hrvatskih graadova i mjesta, a na njima je sudjelovalo više od 5000 osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika te više od 1000 osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika kemije. Seminari se zbivaju subotama, a tijekom svakog od njih održi se osam do četrnaest radionica (ovisno o broju sudionika) i barem pola sata programa sa zanimljivim pokusima, tzv. predstava Pokusi za kraj. Vodio je prateći program za izložbu Deset kemijskih pokusa - koji su promijenili svijet (autor: Nenad Raos, Tehnički muzej, Zagreb, 2000.) i pri tome organizirao je niz (i održao trećinu) od 117 znanstveno-popularizacijskih predavanja. Bio je član stručnog žirija Školskog laboratorija slave 2012. i 2013. (natjecanje za učenike srednjih škola u organizaciji British Council te u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i CARNetom). Od 1999. godine član je Državnog povjerensta za natjecanja iz kemije, a svojim je radom značajno utjecao na podizanje kvalitete sustava natjecanja. Osim toga, na natjecanjima je za učenike održao i organizirao niz popularizacijskih radionica. Od 1996. godine redovito održava stručna predavanja za osnovnoškolske i srednjoškolske nastavnike kemije na sastancima njihovih županijskih stručnih vijeća i državnim skupovima koje organizira AZOO. Od 2005. do 2012. godine bio je član i predsjednik Stručne radne skupine za kemiju pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja. Bio je predsjednik organizacijskog odbora međunarodnih konferencija o kemijskom obrazovanju 1st i 2nd Croatian Workshop on Chemical Education koje su održane u Splitu 2010. i 2012. godine. Član je povjerenstva i žirija europskog natjecanja Grand Prix Chimique od 2005. godine. Ovo natjecanje namijenjeno je učenicima dobne starosti od 16 do 21 godinu, koji se školuju za zvanje kemijskog tehničara. Sudjelovao je u uvođenju ovog sustava natjecanja u Hrvatskoj i time pomogao predstavljanje hrvatskih škola, učenika i nastavnika u Europi. Od veljače 2014. godine glavni je i odgovorni urednik časopisa Priroda, najstarijeg hrvatskog časopisa za popularizaciju znanosti u izdanju HPD-a. Član je Obrazovne sekcije HKD-a od 1995. godine, za koju je održao više od deset popularizacijsko-edukacijskih predavanja. Autor je tri poglavlja u knjizi Nove Slike iz kemije (Školska knjiga 2004., urednici Nenad Raos i Helena Peter) i nekoliko televizijskih obrazovnih priloga. Tijekom Festivala znanosti, koji su organizirani u Zagrebu i u Sinju, održao je više popularizacijskih predavanja i Sci-caffea. Sudjelovao je u prvoj hrvatskoj Noći istraživača 2010. koja je održana u Rabu, Korenici i Starigrad-Paklenici. Od 1999. godine je član Državnog povjerensta za natjecanja iz kemije, a svojim je radom značajno utjecao na podizanje kvalitete sustava natjecanja. Osim toga, na natjecanjima je za učenike održao i organizirao niz popularizacijskih radionica. Tajnik je Hrvatskog prirodoslovnog društva od 2009. godine. Osim toga, član je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatske kristalografske zajednice te britanskog Royal Society of Chemistry i američkog American Chemical Society. Nacionalni je predstavnik u udruzi eurospkih kemijskih društava EuCheMS (Division of Chemical Education). Sudjelovao je u organizaciji prvog e-simpozija Mogućnosti i karijere u kemiji (2013; www.e-kemija.hr). Bio je voditelj izložbenog prostora Kemijskog odsjeka PMF-a na 2. i 3. Smotri Sveučilišta u Zagrebu, 1998. i 1999. (oba puta je izložbeni prostor dobio Priznanje Rektora Sveučilišta u Zagrebu PMF-u za najbolje uređeni izložbeni prostor).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

F. C. Strobridge, N. Judaš i T. Friščić, A stepwise mechanism and the role of water in the liquid-assisted grinding synthesis of metal-organic materials, CrystEngComm. 12 (2010) 2409–2418.

 

G. Lapadula, N. Judaš, T. Friščić i W. Jones, A Three-Component Modular strategy to Extend and Link Coordination Complexes by Using Halogen Bonds to O, S and π Acceptors, Chem. Eur. J. 16 (2010) 7400–7403.

 

N. Judaš i N. Raos, Self-Assembly of cis and trans Forms of the Copper(ii) Complex with 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate into Discrete Trimers in the Solid State, Inorg. Chem. 45(13) (2006) 4892–4894.

 

N. Judaš, I. Halasz i D.-K. Bučar, Self-assembly of bis(1,3-diphenylpropane-1,3-dionato-κ2O,O')bis(thiomorpholine-κN)cobalt(ii), Acta Crys. (2006) E62, m283–m285.

 

N. Judaš i B. Kaitner, One-dimensional self-assembly of bis(3-benzylpentane-2,4-dionato)copper(ii) in the solid state, mediated by weak C–H···O hydrogen bonding, Acta Crys. (2006) E62, m163–m165.

Izabrani projekti

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 

Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije 119-1193079-1084 PMF/MZOŠ RH 2007. – 2014. (suradnik)

 

Evaluacija, razvoj i osuvremenjivanje učenja i poučavanja kemije u Hrvatskoj 119-0091361-1081 PMF/MZOŠ RH 2007. – 2010. (suradnik)

 

Strukturno istraživanje bioloških makromolekula; bioinformatika 0119632 PMF/MZOŠ RH 2004. – 2006. (suradnik)

 

Slabe interakcije i molekulsko prepoznavanje u sintezi materijala 0119630 PMF/MZT RH, 2002. – 2004. (suradnik)

 

Koordinacijski spojevi i koordinacijski polimeri 119409 PMF/MZT RH, 1996. – 2002. (suradnik)

 

Spojevi posebnih svojstava - sinteza i struktura, PMF/MZT RH, 1995. (suradnik)

 

STRUČNI I EDUKACIJSKI PROJEKTI

 

Toward Higher Quality of Chemistry Teacher In-service Training in Croatia. http://www.iupac.org/web/per/judas, IUPAC/HKD/AZOO, 2010. – 2011. (voditelj)

 

Kvalitativna analiza ispita provedenih 2008. godine u osnovnim školama. NCVVO, 2009. – 2010. (član stručne grupe za kemiju)

 

Kemijska radionica Učenje otkrivanjem Program izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, E-škola kemije/HKD/MZOS RH, 2004. – 2005. (voditelj)

 

E-škola kemije Hrvatsko prirodoslovno društvo/ Hrvatsko kemijsko društvo, 1996. – 2014. (voditelj od 2001. godine)

 

Internet centar za nastavu kemije CARNET/PMF, 1998. – 2002. (suradnik)