Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička kemija

Šifra: 40675
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nives Galić
Izvođači: Marijana Pocrnić , mag. chem. - Vježbe u praktikumu

David Klarić , mag. chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Razlikovati grube, sustavne i slučajne pogreške.
2. Izračunati osnovne statističke veličine (srednja vrijednost, medijan, standardno odstupanje).
3. Objasniti principe gravimetrijskih analiza.
4. Objasniti disocijaciju kiselina i baza te hidrolizu i topljivost soli u vodenim otopinama uz odgovarajuće konstante ravnoteže.
5. Izračunati pH vodene otopine odgovarajućeg kemijskog sastava.
6. Razlikovati točku ekvivalencije od završne točke titracije. Definirati primarni i sekundarni standard.
7. Izračunati količinu analita na temelju podataka gravimetrijskih i volumetrijskih mjerenja.
8. Objasniti principe potenciometrijskih mjerenja.
9. Objasniti Beerov zakon i izračunati količinu analita na temelju spektrometrijskih mjerenja.
10. Objasniti kromatografske metode analize složenih smjesa i interpretirati kromatogram.

SADRŽAJ PREDMETA:

PREDAVANJA
1. Uloga analitičke kemije, pristup kemijskoj analizi od uzorkovanja do analitičke informacije.
2. Pogreške u kemijskoj analizi. Statistička prosudba podataka.
3. Gravimetrijske metode (svojstva taloga i taložnih reagenasa, primjena gravimetrijskih metoda).
4. Kemijski sastav vodenih otopina i kemijske ravnoteže.
5. Titrimetrijske metode analize (volumetrijske titracije, standardne otopine i izračunavanje u volumetriji).
6. Teorija neutralizacijskih titracija (otopine i indikatori, neutralizacijske krivulje za jake kiseline i jake baze, te neutralizacijske krivulje za slabe kiseline i baze, pufer otopine).
7. Taložne titracije sa srebrovim nitratom i kompleksometrijske titracije.
8. Osnovni principi i primjena redoks titracija.
9. Potenciometrijske metode (referentne i indikatorske elektrode, izravna potenciometrija, titracije).
10. Uvod u spektroskopske analitičke metode i instrumenti u optičkoj spektroskopiji.
11. Molekulska apsorpcijska spektroskopija (UV-Vis, IR)
12. Molekulska fluorescencijska spektroskopija.
13. Atomska spektroskopija (apsorpcijska i emisijska).
14. Uvod u kromatografska metode. Plinska kromatografija (principi i primjena).
15. Tekućinska kromatografija (principi i primjena).

PRAKTIKUM
1. Određivanje kationa pojedinačno.
2. Određivanje aniona pojedinačno.
3. Titrimetrijsko određivanje klorida standardnom otopinom AgNO3(Fajansova metoda);
Titrimetrijsko određivanje bromida standardnom otopinom AgNO3 (Volhardova metoda).
4. Određivanje smjese kalcija i magnezija kompleksometrijskom titracijom s EDTA.
5. Spektrofotometrijsko određivanje koncentracije KMnO4.
6. Određivanje acetilsalicilne kiseline u farmaceutskim pripravcima infracrvenom spektroskopijom.
7. Spektrofluorimetrijsko određivanje kinina.
8. Određivanje natrija plamenom fotometrijom.

SEMINAR
1. Statistička obrada rezultata analiza.
2. Računanje mase (udjela) analita na temelju podataka gravimetrijske analize.
3. Kemijska ravnoteža i računanje koncentracije otopine.
4. Računanje topljivosti.
5. Puferi. Računanje pH.
6. Određivanje udjela analita u uzorku na temelju podataka titrimetrijskih analiza.
7. Titracijske krivulje (neutralizacijske, kompleksometrijske, redoks i precipitacijske titracije).
8. Beerov zakon.
9. Određivanje količine tvari na temelju spektroskopskih podataka.
10. Računanje osnovnih veličina u kromatografiji (razlučivanje kolone, selektivnost itd.).
Literatura:
  1. Klasične (gravimetrijske i titrimetrijske) metode analize; instrumentne metode analize: elektrokemijske metode (potenciometrijske i nepotenciometrijske metode); spektrometrijske metode (IR, UV-Vis, fluorimetrija); kromatografija (poseban osvrt na kromatografiju biomolekula) te imunoanalitičke metode (precipitacija u gelu, aglutiniranje, fluoroimunoanaliza, enzimska analiza). Vježbe: kvalitativna analiza biološki važnih iona; kvantitativna analiza (titrimetrijske metode - priprava standardnih otopina i analiza uzoraka različitog sastava); IR i UV-Vis spektrofotometrija; spektrofluorimetrija; plamena fotometrija; imunoprecipitacija u gelu (određivanje imunoglobulina u humanom serumu).
  2. D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
    DOPUNSKA LITERATURA:
    C. G. Enke, The Art and Science of Chemical Analysis, John Wiley & Sons, New York, 2001.
4. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti